Wróc Modyfikuj zakres
Stan na dzień: 2020-10-01
Księga

KSIĘGA REJESTROWA

Nr księgi 000000208096
Oznaczenie organu: W - 24

DZIAŁ I
OZNACZENIE PODMIOTU LECZNICZEGO I LISTA ZAKŁADÓW LECZNICZYCH
Rubryka 1. Numer księgi rejestrowej
000000208096
Rubryka 2. Oznaczenie organu prowadzącego rejestr
1. Oznaczenie organu rejestrowego W - Wojewoda
2. Kod organu rejestrowego 24 - Wojewoda Śląski
Rubryka 3. Firma, nazwa albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego
OTUK SPÓŁKA CYWILNA GABRIELA FLIG, BARBARA ROJ
Lista wspólników
Lp. Imie i nazwisko NIP
1 Gabriela Flig
2 Barbara Roj
Rubryka 4. Adres siedziby podmiotu leczniczego, a w przypadku osoby fizycznej – adres do korespondencji
1. Ulica Brak wpisu
2. Numer domu 769
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 43-392
5. Miejscowość Międzyrzecze Górne
6. Numer skrytki pocztowej Brak wpisu
7. Poczta, w której udostepniona jest skrytka pocztowa Międzyrzecze Górne
Rubryka 5. Numer telefonu podmiotu leczniczego
735469430
Rubryka 6. Adres poczty elektronicznej podmiotu leczniczego
infootuk@gmail.com
Rubryka 7. Adres strony internetowej podmiotu leczniczego
www.terapiakobiet.pl
Rubryka 8. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się siedziba albo miejsce zamieszkania podmiotu leczniczego
2402052
Rubryka 9. Numer REGON podmiotu leczniczego
366556484
Rubryka 10. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) podmiotu leczniczego
Brak wpisu
Rubryka 11. Forma organizacyjno-prawna podmiotu leczniczego, oznaczona kodem resortowym stanowiącym część IV systemu resortowych kodów identyfikacyjnych
0800 - spółka cywilna
Rubryka 12. Nazwa podmiotu tworzącego oraz kod resortowy stanowiący część III systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, w przypadku podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą
Brak wpisu
Rubryka 13. Informacje dotyczące prowadzenia działalności leczniczej
1. Data rozpoczęcia działalności leczniczej 2019-04-15
2. Data rozpoczęcia działalności leczniczej na podstawie zawiadomienia, o którym mowa w art. 104 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, zwanej dalej ustawą Brak wpisu
3. Okres czasowego zaprzestania działalności, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy Brak wpisu
Rubryka 14. Data wpisu podmiotu leczniczego do rejestru
2019-04-08
Rubryka 15. Data zmiany wpisu do rejestru
Brak wpisu
Rubryka 16. Informacje dotyczące wykreślenia podmiotu leczniczego z rejestru
1. Data zakończenia działalności leczniczej Brak wpisu
2. Data decyzji o wykreśleniu z rejestru Brak wpisu
3. Numer decyzji o wykreśleniu z rejestru Brak wpisu
Rubryka 17. Informacje dotyczące akredytacji lub certyfikacji w zakresie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych
Lp. Data wydania certyfikatu Zakres akredytacji
1 Brak wpisu Brak wpisu
Rubryka 18. Informacje dotyczące akredytacji w zakresie uprawnienia do prowadzenia kształcenia podyplomowego
Lp. Data udzielenia akredytacji Zakres akredytacji: prowadzenie stażu kierunkowego, stażu podyplomowego, szkolenia specjalistycznego, wpis na listę podmiotów uprawnionych do szkolenia w zakresie uzyskiwania umiejętnosci z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
1 Brak wpisu Brak wpisu
Rubryka 19. Informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli, o których mowa w art. 111 ustawy
1. Daty przeprowadzonych kontroli 2. Wyniki przeprowadzonych kontroli
Brak wpisu Brak wpisu
Rubryka 20. Informacje o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, o których mowa w art. 25 ust.1 pkt 1 ustawy, a w przypadku gdy podmiot leczniczy zawarł umowe ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych – także informacje o tym ubezpieczeniu
Lp. 1. Okres ubezpieczenia 2. Zakres ubezpieczenia 3. Suma gwarancyjna (dla wszystkich zdarzeń) oraz suma ubezpieczenia (dla wszystkich zdarzeń)
1 Brak wpisu Brak wpisu Brak wpisu
Rubryka 29. Nazwa i adres podmiotu przechowującego dokumentację medyczną po zaprzestaniu udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot leczniczy
1. Nazwa Brak wpisu
2. Ulica Brak wpisu
3. Numer domu Brak wpisu
4. Numer lokalu Brak wpisu
5. Kod pocztowy Brak wpisu
6. Miejscowość Brak wpisu
Rubryka 30. Podmiot został zakwalifikowany do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej
NIE
ZAKŁADY LECZNICZE
Lp.1
Rubryka 20. Nazwa zakładu leczniczego
OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ KOBIET IM. MATKI TERESY Z KALKUTY
Rubryka 21. Adres i numer telefonu zakładu leczniczego
1. Ulica Brak wpisu
2. Numer domu 769
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 43-392
5. Miejscowość Międzyrzecze Górne
6. Numer telefonu 735469430
Rubryka 22. Adres poczty elektronicznej zakładu leczniczego
infootuk@gmail.com
Rubryka 23. Adres strony internetowej zakładu leczniczego
terapiakobiet.pl
Rubryka 24. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się zakład leczniczy
2402052
Rubryka 25. Numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy)
36655648400010
Rubryka 26. Rodzaj działalności leczniczej wykonywanej w zakładzie leczniczym, oznaczony kodem resortowym stanowiącym część VI systemu kodów identyfikacyjnych
2 - Stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne - inne niż szpitalne
Rubryka 27. Data rozpoczęcia działalności leczniczej zakładu leczniczego
2019-04-15
Rubryka 28. Data zakończenia działalności leczniczej zakładu leczniczego
Brak wpisu
Lp.2
Rubryka 20. Nazwa zakładu leczniczego
DZIENNY ODDZIAŁ TERAPII UZALEŻNIEŃ
Rubryka 21. Adres i numer telefonu zakładu leczniczego
1. Ulica Brak wpisu
2. Numer domu 769
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 43-392
5. Miejscowość Międzyrzecze Górne
6. Numer telefonu 735469430
Rubryka 22. Adres poczty elektronicznej zakładu leczniczego
infootuk@gmail.com
Rubryka 23. Adres strony internetowej zakładu leczniczego
terapiakobiet.pl
Rubryka 24. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się zakład leczniczy
2402052
Rubryka 25. Numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy)
36655648400027
Rubryka 26. Rodzaj działalności leczniczej wykonywanej w zakładzie leczniczym, oznaczony kodem resortowym stanowiącym część VI systemu kodów identyfikacyjnych
3 - Ambulatoryjne świadczenie zdrowotne
Rubryka 27. Data rozpoczęcia działalności leczniczej zakładu leczniczego
2019-04-15
Rubryka 28. Data zakończenia działalności leczniczej zakładu leczniczego
Brak wpisu
DZIAŁ II
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE ZAKŁADÓW LECZNICZYCH
Lp.1
Rubryka 1. Nazwa jednostki organizacyjnej
OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ KOBIET IM. MATKI TERESY Z KALKUTY
Rubryka 2. Adres i numer telefonu jednostki organizacyjnej
1. Ulica Brak wpisu
2. Numer domu 769
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 43-392
5. Miejscowość Międzyrzecze Górne
6. Numer telefonu 735469430
Rubryka 3. Adres poczty elektronicznej
infootuk@gmail.com
Rubryka 4. Adres strony internetowej jednostki organizacyjnej
terapiakobiet.pl
Rubryka 5. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się jednostka organizacyjna
2402052
Rubryka 6. Numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy)
36655648400010
Rubryka 7. Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną w strukturze organizacyjnej zakładu leczniczego, stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych
01
Rubryka 8. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w jednostce organizacyjnej
Lp. Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia, stanowiący część IX systemu resortowych kodów identyfikacyjnych Kod resortowy dziedziny medycyny, stanowiący część X systemu kodów identyfikacyjnych
1 Brak wpisu Brak wpisu
Rubryka 9. Data rozpoczęcia działalności przez jednostkę organizacyjna
2019-04-15
Rubryka 10. Okres czasowego zaprzestania działalności przez jednostkę organizacyjna, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy
Brak wpisu
Rubryka 11. Data zakończenia działalności przez jednostkę organizacyjną
Brak wpisu
Lp.2
Rubryka 1. Nazwa jednostki organizacyjnej
DZIENNY ODDZIAŁ TERAPII UZALEŻNIEŃ
Rubryka 2. Adres i numer telefonu jednostki organizacyjnej
1. Ulica Brak wpisu
2. Numer domu 769
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 43-392
5. Miejscowość Międzyrzecze Górne
6. Numer telefonu 735469430
Rubryka 3. Adres poczty elektronicznej
infootuk@gmail.com
Rubryka 4. Adres strony internetowej jednostki organizacyjnej
terapiakobiet.pl
Rubryka 5. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się jednostka organizacyjna
2402052
Rubryka 6. Numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy)
36655648400027
Rubryka 7. Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną w strukturze organizacyjnej zakładu leczniczego, stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych
02
Rubryka 8. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w jednostce organizacyjnej
Lp. Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia, stanowiący część IX systemu resortowych kodów identyfikacyjnych Kod resortowy dziedziny medycyny, stanowiący część X systemu kodów identyfikacyjnych
1 Brak wpisu Brak wpisu
Rubryka 9. Data rozpoczęcia działalności przez jednostkę organizacyjna
2019-04-15
Rubryka 10. Okres czasowego zaprzestania działalności przez jednostkę organizacyjna, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy
Brak wpisu
Rubryka 11. Data zakończenia działalności przez jednostkę organizacyjną
Brak wpisu
DZIAŁ III
KOMÓRKI ORGANIZACYJNE ZAKŁADU LECZNICZEGO I ICH PROFILE
Lp.1
Rubryka 1. Nazwa komórki organizacyjnej
DZIENNY ODDZIAŁ TERAPII UZALEŻNIEŃ
Rubryka 2. Adres i numer telefonu komórki organizacyjnej
1. Ulica Brak wpisu
2. Numer domu 769
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 43-392
5. Miejscowość Międzyrzecze Górne
6. Numer telefonu 735469430
Rubryka 3. Adres poczty elektronicznej
infootuk@gmail.com
Rubryka 4. Adres strony internetowej
terapiakobiet.pl
Rubryka 5. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się komórka organizacyjna
2402052
Rubryka 6. Numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy)
36655648400027
Rubryka 7. Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjna stanowiący część VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych
001
Rubryka 8. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w komórce organizacyjnej
Kod resortowy charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej, stanowiący część VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych 2712 Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu
Lp. Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia, stanowiący część IX systemu resortowych kodów identyfikacyjnych Kod resortowy dziedziny medycyny, stanowiący część X systemu kodów identyfikacyjnych
1 HC.1.3.3 Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne 30 Psychiatria
Rubryka 9. Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną, w której działa komórka organizacyjna, stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych
02
Rubryka 10. Data rozpoczęcia działalności przez komórkę organizacyjną
2019-04-15
Rubryka 11. Okres czasowego zaprzestania działalności przez komórkę organizacyjną, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy
Brak wpisu
Rubryka 12. Data zakończenia działalności przez komórkę organizacyjną
Brak wpisu
Rubryka 13. Liczba łóżek w komórce organizacyjnej
1. Liczba lóżek ogółem 0
2. Liczba łóżek intensywnej opieki medycznej 0
3. Liczba łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego 0
4. Liczba łóżek dla noworodków 0
5. Liczba inkubatorów 0
6. Liczba łóżek intensywnej terapii 0
7. Liczba łóżek intensywnej opieki oparzeń 0
8. Liczba łóżek intensywnej opieki toksylogicznej 0
9. Liczba łóżek intensywnej terapii noworodka 0
10. Liczba łóżek opieki ciągłej dla noworodków po sztucznej wentylacji 0
11. Liczba łóżek opieki pośredniej dla noworodków niewymagających wsparcia oddechowego 0
12. Liczba łóżek nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej 0
Rubryka 14. Liczba stanowisk dializacyjnych
0
Rubryka 15. Liczba miejsc pobytu dziennego
14
Lp.2
Rubryka 1. Nazwa komórki organizacyjnej
HOSTEL DLA UZALEŻNIONYCH
Rubryka 2. Adres i numer telefonu komórki organizacyjnej
1. Ulica Brak wpisu
2. Numer domu 769
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 43-392
5. Miejscowość Międzyrzecze Górne
6. Numer telefonu 735469430
Rubryka 3. Adres poczty elektronicznej
infootuk@gmail.com
Rubryka 4. Adres strony internetowej
terapiakobiet.pl
Rubryka 5. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się komórka organizacyjna
2402052
Rubryka 6. Numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy)
36655648400010
Rubryka 7. Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjna stanowiący część VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych
002
Rubryka 8. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w komórce organizacyjnej
Kod resortowy charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej, stanowiący część VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych 2726 Hostel dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych
Lp. Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia, stanowiący część IX systemu resortowych kodów identyfikacyjnych Kod resortowy dziedziny medycyny, stanowiący część X systemu kodów identyfikacyjnych
1 HC.1.3.4 Leczenie w trybie hostelowym 30 Psychiatria
Rubryka 9. Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną, w której działa komórka organizacyjna, stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych
01
Rubryka 10. Data rozpoczęcia działalności przez komórkę organizacyjną
2019-04-15
Rubryka 11. Okres czasowego zaprzestania działalności przez komórkę organizacyjną, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy
Brak wpisu
Rubryka 12. Data zakończenia działalności przez komórkę organizacyjną
Brak wpisu
Rubryka 13. Liczba łóżek w komórce organizacyjnej
1. Liczba lóżek ogółem 10
2. Liczba łóżek intensywnej opieki medycznej 0
3. Liczba łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego 0
4. Liczba łóżek dla noworodków 0
5. Liczba inkubatorów 0
6. Liczba łóżek intensywnej terapii 0
7. Liczba łóżek intensywnej opieki oparzeń 0
8. Liczba łóżek intensywnej opieki toksylogicznej 0
9. Liczba łóżek intensywnej terapii noworodka 0
10. Liczba łóżek opieki ciągłej dla noworodków po sztucznej wentylacji 0
11. Liczba łóżek opieki pośredniej dla noworodków niewymagających wsparcia oddechowego 0
12. Liczba łóżek nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej 0
Rubryka 14. Liczba stanowisk dializacyjnych
0
Rubryka 15. Liczba miejsc pobytu dziennego
0