Wróc Modyfikuj zakres
Ksiega
Stan na dzień: 2018-12-12

KSIĘGA REJESTROWA

Nr księgi 000000180780
Oznaczenie organu: W - 30

DZIAŁ I
OZNACZENIE PODMIOTU LECZNICZEGO I LISTA ZAKŁADÓW LECZNICZYCH
Rubryka 1. Numer księgi rejestrowej 000000180780
Rubryka 2. Oznaczenie organu prowadzącego rejestr
1. Oznaczenie organu rejestrowego W - Wojewoda
2. Kod organu rejestrowego 30 - Wojewoda Wielkopolski
Rubryka 3. Firma, nazwa albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego WILLA "ARKADIA" ; APARTAMENTY "ELITE" SŁAWA OSIECKA
Rubryka 4. Adres siedziby podmiotu leczniczego, a w przypadku osoby fizycznej – adres do korespondencji
1. Ulica  Spławie
2. Numer domu 48
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 61-312
5. Miejscowość Poznań
6. Numer skrytki pocztowej Brak wpisu
7. Poczta, w której udostepniona jest skrytka pocztowa Poznań
Rubryka 5. Numer telefonu podmiotu leczniczego 601188501
Rubryka 6. Adres poczty elektronicznej podmiotu leczniczego osieckitomasz1@o2.pl
Rubryka 7. Adres strony internetowej podmiotu leczniczego www.osrodekarkadia.pl
Rubryka 8. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się siedziba albo miejsce zamieszkania podmiotu leczniczego 3064049
Rubryka 10. Numer REGON podmiotu leczniczego 630891758
Rubryka 11. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) podmiotu leczniczego 7821355251
Rubryka 12. Forma organizacyjno-prawna podmiotu leczniczego, oznaczona kodem resortowym stanowiącym część IV systemu resortowych kodów identyfikacyjnych 0700 - działalność gospodarcza prowadzona przez osobę fizyczną
Rubryka 13. Nazwa podmiotu tworzącego oraz kod resortowy stanowiący część III systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, w przypadku podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą Brak wpisu
-
Rubryka 14. Informacje dotyczące prowadzenia działalności leczniczej
1. Data rozpoczęcia działalności leczniczej 2016-01-01
2. Data rozpoczęcia działalności leczniczej na podstawie zawiadomienia, o którym mowa w art. 104 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, zwanej dalej ustawą Brak wpisu
3. Okres czasowego zaprzestania działalności, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy Brak wpisu
Rubryka 15. Data wpisu podmiotu leczniczego do rejestru 2015-12-23
Rubryka 16. Data zmiany wpisu do rejestru Brak wpisu
Rubryka 17. Informacje dotyczące wykreślenia podmiotu leczniczego z rejestru
1. Data zakończenia działalności leczniczej Brak wpisu
2. Data decyzji o wykreśleniu z rejestru Brak wpisu
3. Numer decyzji o wykreśleniu z rejestru Brak wpisu
Rubryka 18. Informacje dotyczące akredytacji lub certyfikacji w zakresie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych
Lp. Data wydania certyfikatu Zakres akredytacji
1
Brak wpisu Brak wpisu
Rubryka 19. Informacje dotyczące akredytacji w zakresie uprawnienia do prowadzenia kształcenia podyplomowego
Lp. Data udzielenia akredytacji Zakres akredytacji: prowadzenie stażu kierunkowego, stażu podyplomowego, szkolenia specjalistycznego, wpis na listę podmiotów uprawnionych do szkolenia w zakresie uzyskiwania umiejętnosci z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
1
Brak wpisu Brak wpisu
Rubryka 20. Informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli, o których mowa w art. 111 ustawy
1. Daty przeprowadzonych kontroli 2. Wyniki przeprowadzonych kontroli
Brak wpisu Brak wpisu
Rubryka 21. Informacje o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, o których mowa w art. 25 ust.1 pkt 1 ustawy, a w przypadku gdy podmiot leczniczy zawarł umowe ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych – także informacje o tym ubezpieczeniu
Lp. 1. Okres ubezpieczenia 2. Zakres ubezpieczenia 3. Suma gwarancyjna (dla wszystkich zdarzeń) oraz suma ubezpieczenia (dla wszystkich zdarzeń)
1
2015-11-20 - 2016-11-19
Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
											Suma gwarancyjna: 350000 EUR
											Suma ubezpieczenia: 350000 EUR
Rubryka 31. Nazwa i adres podmiotu przechowującego dokumentację medyczną po zaprzestaniu udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot leczniczy
1. Nazwa Brak wpisu
2. Ulica Brak wpisu
3. Numer domu Brak wpisu
4. Numer lokalu Brak wpisu
5. Kod pocztowy Brak wpisu
6. Miejscowość Brak wpisu
ZAKŁADY LECZNICZE
Lp. 1
Rubryka 22. Nazwa zakładu leczniczego WILLA ARKADIA CENTRUM PSYCHOTERAPII
Rubryka 23. Adres i numer telefonu zakładu leczniczego
1. Ulica  Spławie
2. Numer domu 48
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy Brak wpisu
5. Miejscowość Poznań
6. Numer telefonu 601188501
Rubryka 24. Adres poczty elektronicznej zakładu leczniczego Brak wpisu
Rubryka 25. Adres strony internetowej zakładu leczniczego www.osrodekarkadia.pl
Rubryka 26. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się zakład leczniczy 3064049
Rubryka 27. Numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy) 63089175800055
Rubryka 28. Rodzaj działalności leczniczej wykonywanej w zakładzie leczniczym, oznaczony kodem resortowym stanowiącym część VI systemu kodów identyfikacyjnych 2 - Stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne - inne niż szpitalne
Rubryka 29. Data rozpoczęcia działalności leczniczej zakładu leczniczego 2016-01-01
Rubryka 30. Data zakończenia działalności leczniczej zakładu leczniczego Brak wpisu
DZIAŁ II
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE ZAKŁADÓW LECZNICZYCH
Lp. 1 .
Rubryka 1. Nazwa jednostki organizacyjnej WILLA ARKADIA CENTRUM PSYCHOTERAPII
Rubryka 2. Adres i numer telefonu jednostki organizacyjnej
1. Ulica  ul. Spławie
2. Numer domu 48
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 61-312
5. Miejscowość Poznań
6. Numer telefonu 601188501
Rubryka 3. Adres poczty elektronicznej Brak wpisu
Rubryka 4. Adres strony internetowej jednostki organizacyjnej www.osrodekarkadia.pl
Rubryka 5. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się jednostka organizacyjna 3064011
Rubryka 6. Numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy) 63089175800055
Rubryka 7. Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną w strukturze organizacyjnej zakładu leczniczego, stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych 01
Rubryka 8. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w jednostce organizacyjnej
Lp. Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia, stanowiący część IX systemu resortowych kodów identyfikacyjnych Kod resortowy dziedziny medycyny, stanowiący część X systemu kodów identyfikacyjnych
1
Brak wpisu Brak wpisu
Rubryka 9. Data rozpoczęcia działalności przez jednostkę organizacyjna 2016-01-01
Rubryka 10. Okres czasowego zaprzestania działalności przez jednostkę organizacyjna, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy Brak wpisu
Rubryka 11. Data zakończenia działalności przez jednostkę organizacyjną Brak wpisu
DZIAŁ III
KOMÓRKI ORGANIZACYJNE ZAKŁADU LECZNICZEGO I ICH PROFILE
Lp. 1 .
Rubryka 1. Nazwa komórki organizacyjnej Ośrodek Leczenia Uzależnień
Rubryka 2. Adres i numer telefonu komórki organizacyjnej
1. Ulica  ul. Spławie
2. Numer domu 48
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 61-312
5. Miejscowość Poznań
6. Numer telefonu 601188501
Rubryka 3. Adres poczty elektronicznej Brak wpisu
Rubryka 4. Adres strony internetowej Brak wpisu
Rubryka 5. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje sie komórka organizacyjna 3064011
Rubryka 6. Numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy) 63089175800055
Rubryka 7. Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjna stanowiący część VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych 001
Rubryka 8. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w komórce organizacyjnej
Kod resortowy charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej, stanowiący część VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych 2740 Ośrodek leczenia uzależnień bliżej niescharakteryzowanych
Lp. Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia, stanowiący część IX systemu resortowych kodów identyfikacyjnych Kod resortowy dziedziny medycyny, stanowiący część X systemu kodów identyfikacyjnych
1
HC.1.1 Leczenie stacjonarne
78 Zdrowie publiczne
2
HC.1.1 Leczenie stacjonarne
30 Psychiatria
3
HC.1.1 Leczenie stacjonarne
107 Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Rubryka 9. Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną, w której działa komórka organizacyjna, stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych 01
Rubryka 10. Data rozpoczęcia działalności przez komórkę organizacyjną 2016-01-01
Rubryka 11. Okres czasowego zaprzestania działalności przez komórkę organizacyjną, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy Brak wpisu
Rubryka 12. Data zakończenia działalności przez komórkę organizacyjną Brak wpisu
Rubryka 13. Liczba łóżek w komórce organizacyjnej
1. Liczba lóżek ogółem 16
2. Liczba łóżek intensywnej opieki medycznej 0
3. Liczba łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego 0
4. Liczba łóżek dla noworodków 0
5. Liczba inkubatorów 0
6. Liczba łóżek intensywnej terapii Brak wpisu
7. Liczba łóżek intensywnej opieki oparzeń Brak wpisu
8. Liczba łóżek intensywnej opieki toksylogicznej Brak wpisu
9. Liczba łóżek intensywnej terapii noworodka Brak wpisu
10. Liczba łóżek opieki ciągłej dla noworodków po sztucznej wentylacji Brak wpisu
11. Liczba łóżek opieki pośredniej dla noworodków niewymagąjacych wsparcia oddechowego Brak wpisu
12. Liczba łóżek nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej Brak wpisu
Rubryka 14. Liczba stanowisk dializacyjnych 0
Rubryka 15. Liczba miejsc pobytu dziennego 0