Wróc Modyfikuj zakres
Stan na dzień: 2020-01-19
Ksiega

KSIĘGA REJESTROWA

Nr księgi 000000161018
Oznaczenie organu: W - 12

DZIAŁ I
OZNACZENIE PODMIOTU LECZNICZEGO I LISTA ZAKŁADÓW LECZNICZYCH
Rubryka 1. Numer księgi rejestrowej 000000161018
Rubryka 2. Oznaczenie organu prowadzącego rejestr
1. Oznaczenie organu rejestrowego W - Wojewoda
2. Kod organu rejestrowego 12 - Wojewoda Małopolski
Rubryka 3. Firma, nazwa albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego Ośrodek Terapii Uzależnień "Terapie od zaraz" Waldemar Borowski, Grzechynia 647, 34-220 Maków Podhalański
Rubryka 4. Adres siedziby podmiotu leczniczego, a w przypadku osoby fizycznej – adres do korespondencji
1. Ulica Brak wpisu
2. Numer domu 647
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 34-220
5. Miejscowość Grzechynia
6. Numer skrytki pocztowej Brak wpisu
7. Poczta, w której udostepniona jest skrytka pocztowa Maków Podhalański
Rubryka 5. Numer telefonu podmiotu leczniczego 604112509
Rubryka 6. Adres poczty elektronicznej podmiotu leczniczego terapia@terapieodzaraz.com.pl
Rubryka 7. Adres strony internetowej podmiotu leczniczego www.terapieodzaraz.com.pl
Rubryka 8. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się siedziba albo miejsce zamieszkania podmiotu leczniczego 1215065
Rubryka 9. Numer REGON podmiotu leczniczego 070445940
Rubryka 10. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) podmiotu leczniczego 5471008452
Rubryka 11. Forma organizacyjno-prawna podmiotu leczniczego, oznaczona kodem resortowym stanowiącym część IV systemu resortowych kodów identyfikacyjnych 0700 - działalność gospodarcza prowadzona przez osobę fizyczną
Rubryka 12. Nazwa podmiotu tworzącego oraz kod resortowy stanowiący część III systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, w przypadku podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą Brak wpisu
-
Rubryka 13. Informacje dotyczące prowadzenia działalności leczniczej
1. Data rozpoczęcia działalności leczniczej 2013-10-18
2. Data rozpoczęcia działalności leczniczej na podstawie zawiadomienia, o którym mowa w art. 104 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, zwanej dalej ustawą Brak wpisu
3. Okres czasowego zaprzestania działalności, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy Brak wpisu
Rubryka 14. Data wpisu podmiotu leczniczego do rejestru 2013-09-30
Rubryka 15. Data zmiany wpisu do rejestru 2015-12-21
Rubryka 16. Informacje dotyczące wykreślenia podmiotu leczniczego z rejestru
1. Data zakończenia działalności leczniczej Brak wpisu
2. Data decyzji o wykreśleniu z rejestru Brak wpisu
3. Numer decyzji o wykreśleniu z rejestru Brak wpisu
Rubryka 17. Informacje dotyczące akredytacji lub certyfikacji w zakresie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych
Lp. Data wydania certyfikatu Zakres akredytacji
1
Brak wpisu Brak wpisu
Rubryka 18. Informacje dotyczące akredytacji w zakresie uprawnienia do prowadzenia kształcenia podyplomowego
Lp. Data udzielenia akredytacji Zakres akredytacji: prowadzenie stażu kierunkowego, stażu podyplomowego, szkolenia specjalistycznego, wpis na listę podmiotów uprawnionych do szkolenia w zakresie uzyskiwania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
1
Brak wpisu Brak wpisu
Rubryka 19. Informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli, o których mowa w art. 111 ustawy
1. Daty przeprowadzonych kontroli 2. Wyniki przeprowadzonych kontroli
2014-09-15
       Pozytywny z nieprawidłowościami.
      
2015-10-23
       Pozytywny.
      
Rubryka 21. Informacje o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, o których mowa w art. 25 ust.1 pkt 1 ustawy, a w przypadku gdy podmiot leczniczy zawarł umowę ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych – także informacje o tym ubezpieczeniu
Lp. 1. Okres ubezpieczenia 2. Zakres ubezpieczenia 3. Suma gwarancyjna (dla wszystkich zdarzeń) oraz suma ubezpieczenia (dla wszystkich zdarzeń)
1
2015-10-17 - 2016-10-16
Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
Suma gwarancyjna: 350000 EUR 
Suma ubezpieczenia:  PLN
Rubryka 29. Nazwa i adres podmiotu przechowującego dokumentację medyczną po zaprzestaniu udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot leczniczy
1. Nazwa Brak wpisu
2. Ulica Brak wpisu
3. Numer domu Brak wpisu
4. Numer lokalu Brak wpisu
5. Kod pocztowy Brak wpisu
6. Miejscowość Brak wpisu
ZAKŁADY LECZNICZE
Lp. 1
Rubryka 20. Nazwa zakładu leczniczego OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ "TERAPIE OD ZARAZ"
Rubryka 21. Adres i numer telefonu zakładu leczniczego
1. Ulica Brak wpisu
2. Numer domu 647.
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 34-220
5. Miejscowość Grzechynia
6. Numer telefonu 604112509
Rubryka 22. Adres poczty elektronicznej zakładu leczniczego terapia@terapieodzaraz.com.pl
Rubryka 23. Adres strony internetowej zakładu leczniczego www.terapieodzaraz.com.pl
Rubryka 24. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się zakład leczniczy 1215065
Rubryka 25. Numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy) 07044594000035
Rubryka 26. Rodzaj działalności leczniczej wykonywanej w zakładzie leczniczym, oznaczony kodem resortowym stanowiącym część VI systemu kodów identyfikacyjnych 2 - Stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne - inne niż szpitalne
Rubryka 27. Data rozpoczęcia działalności leczniczej zakładu leczniczego 2013-10-18
Rubryka 28. Data zakończenia działalności leczniczej zakładu leczniczego Brak wpisu
Lp. 2
Rubryka 20. Nazwa zakładu leczniczego PORADNIA WSPÓŁUZALEŻNIENIA "TERAPIE OD ZARAZ"
Rubryka 21. Adres i numer telefonu zakładu leczniczego
1. Ulica Brak wpisu
2. Numer domu 647.
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 34-220
5. Miejscowość GRZECHYNIA
6. Numer telefonu 604112509
Rubryka 22. Adres poczty elektronicznej zakładu leczniczego terapia@terapieodzaraz.pl
Rubryka 23. Adres strony internetowej zakładu leczniczego www.terapieodzaraz.pl
Rubryka 24. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się zakład leczniczy 1215065
Rubryka 25. Numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy) 07044594000042
Rubryka 26. Rodzaj działalności leczniczej wykonywanej w zakładzie leczniczym, oznaczony kodem resortowym stanowiącym część VI systemu kodów identyfikacyjnych 3 - Ambulatoryjne świadczenie zdrowotne
Rubryka 27. Data rozpoczęcia działalności leczniczej zakładu leczniczego 2013-10-18
Rubryka 28. Data zakończenia działalności leczniczej zakładu leczniczego 2014-09-06
DZIAŁ II
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE ZAKŁADÓW LECZNICZYCH
Lp. 1 .
Rubryka 1. Nazwa jednostki organizacyjnej Ośrodek Terapii Uzależnień "TERAPIE OD ZARAZ"
Rubryka 2. Adres i numer telefonu jednostki organizacyjnej
1. Ulica Brak wpisu
2. Numer domu 647.
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 34-220
5. Miejscowość Grzechynia
6. Numer telefonu 604112509
Rubryka 3. Adres poczty elektronicznej terapia@terapieodzaraz.com.pl
Rubryka 4. Adres strony internetowej jednostki organizacyjnej www.terapieodzaraz.com.pl
Rubryka 5. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się jednostka organizacyjna 1215065
Rubryka 6. Numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy) 07044594000035
Rubryka 7. Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjna w strukturze organizacyjnej zakładu leczniczego, stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych 01
Rubryka 8. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w jednostce organizacyjnej
Lp. Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia, stanowiący część IX systemu resortowych kodów identyfikacyjnych Kod resortowy dziedziny medycyny, stanowiący część X systemu kodów identyfikacyjnych
1
Brak wpisu Brak wpisu
Rubryka 9. Data rozpoczęcia działalności przez jednostkę organizacyjną 2013-10-18
Rubryka 10. Okres czasowego zaprzestania działalności przez jednostkę organizacyjną, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy Brak wpisu
Rubryka 11. Data zakończenia działalności przez jednostkę organizacyjną Brak wpisu
Lp. 2 .
Rubryka 1. Nazwa jednostki organizacyjnej Poradnia Współuzależnienia "TERAPIE OD ZARAZ"
Rubryka 2. Adres i numer telefonu jednostki organizacyjnej
1. Ulica Brak wpisu
2. Numer domu 647.
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 34-220
5. Miejscowość GRZECHYNIA
6. Numer telefonu 604112509
Rubryka 3. Adres poczty elektronicznej terapia@terapieodzaraz.pl
Rubryka 4. Adres strony internetowej jednostki organizacyjnej www.terapieodzaraz.pl
Rubryka 5. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się jednostka organizacyjna 1215065
Rubryka 6. Numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy) 07044594000042
Rubryka 7. Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjna w strukturze organizacyjnej zakładu leczniczego, stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych 02
Rubryka 8. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w jednostce organizacyjnej
Lp. Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia, stanowiący część IX systemu resortowych kodów identyfikacyjnych Kod resortowy dziedziny medycyny, stanowiący część X systemu kodów identyfikacyjnych
1
Brak wpisu Brak wpisu
Rubryka 9. Data rozpoczęcia działalności przez jednostkę organizacyjną 2013-10-18
Rubryka 10. Okres czasowego zaprzestania działalności przez jednostkę organizacyjną, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy Brak wpisu
Rubryka 11. Data zakończenia działalności przez jednostkę organizacyjną 2014-09-06
DZIAŁ III
KOMÓRKI ORGANIZACYJNE ZAKŁADU LECZNICZEGO I ICH PROFILE
Lp. 1 .
Rubryka 1. Nazwa komórki organizacyjnej Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu
Rubryka 2. Adres i numer telefonu komórki organizacyjnej
1. Ulica Brak wpisu
2. Numer domu 647.
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 34-220
5. Miejscowość Grzechynia
6. Numer telefonu 604112509
Rubryka 3. Adres poczty elektronicznej terapia@terapieodzaraz.pl
Rubryka 4. Adres strony internetowej www.terapieodzaraz.pl
Rubryka 5. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się komórka organizacyjna 1215065
Rubryka 6. Numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy) 07044594000035
Rubryka 7. Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną stanowiący część VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych 001
Rubryka 8. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w komórce organizacyjnej
Kod resortowy charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej, stanowiący część VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych 4744 Oddział/Ośrodek terapii uzależnienia od alkoholu
Lp. Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia, stanowiący część IX systemu resortowych kodów identyfikacyjnych Kod resortowy dziedziny medycyny, stanowiący część X systemu kodów identyfikacyjnych
1
HC.2.1 Rehabilitacja stacjonarna
30 Psychiatria
Rubryka 9. Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną, w której działa komórka organizacyjna, stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych 01
Rubryka 10. Data rozpoczęcia działalności przez komórkę organizacyjną 2013-10-18
Rubryka 11. Okres czasowego zaprzestania działalności przez komórkę organizacyjną, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy Brak wpisu
Rubryka 12. Data zakończenia działalności przez komórkę organizacyjną 2014-10-14
Rubryka 13. Liczba łóżek w komórce organizacyjnej
1. Liczba łóżek ogółem 18
2. Liczba łóżek intensywnej opieki medycznej 0
3. Liczba łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego 0
4. Liczba łóżek dla noworodków 0
5. Liczba inkubatorów 0
6. Liczba łóżek intensywnej terapii Brak wpisu
7. Liczba łóżek intensywnej opieki oparzeń Brak wpisu
8. Liczba łóżek intensywnej opieki toksylogicznej Brak wpisu
9. Liczba łóżek intensywnej terapii noworodka Brak wpisu
10. Liczba łóżek opieki ciagłej dla noworodków po sztucznej wentylacji Brak wpisu
11. Liczba łóżek opieki pośredniej dla noworodków niewymagąjacych wsparcia oddechowego Brak wpisu
12. Liczba łóżek nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej Brak wpisu
Rubryka 14. Liczba stanowisk dializacyjnych 0
Rubryka 15. Liczba miejsc pobytu dziennego 0
Lp. 2 .
Rubryka 1. Nazwa komórki organizacyjnej Ośrodek Detoksykacji
Rubryka 2. Adres i numer telefonu komórki organizacyjnej
1. Ulica Brak wpisu
2. Numer domu 647.
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 34-220
5. Miejscowość Grzechynia
6. Numer telefonu 604112509
Rubryka 3. Adres poczty elektronicznej terapia@terapieodzaraz.pl
Rubryka 4. Adres strony internetowej www.terapieodzaraz.pl
Rubryka 5. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się komórka organizacyjna 1215065
Rubryka 6. Numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy) 07044594000035
Rubryka 7. Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną stanowiący część VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych 002
Rubryka 8. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w komórce organizacyjnej
Kod resortowy charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej, stanowiący część VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych 4742 Oddział/Ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji)
Lp. Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia, stanowiący część IX systemu resortowych kodów identyfikacyjnych Kod resortowy dziedziny medycyny, stanowiący część X systemu kodów identyfikacyjnych
1
HC.2.1 Rehabilitacja stacjonarna
30 Psychiatria
Rubryka 9. Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną, w której działa komórka organizacyjna, stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych 01
Rubryka 10. Data rozpoczęcia działalności przez komórkę organizacyjną 2013-10-18
Rubryka 11. Okres czasowego zaprzestania działalności przez komórkę organizacyjną, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy Brak wpisu
Rubryka 12. Data zakończenia działalności przez komórkę organizacyjną 2014-10-14
Rubryka 13. Liczba łóżek w komórce organizacyjnej
1. Liczba łóżek ogółem 2
2. Liczba łóżek intensywnej opieki medycznej 0
3. Liczba łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego 0
4. Liczba łóżek dla noworodków 0
5. Liczba inkubatorów 0
6. Liczba łóżek intensywnej terapii Brak wpisu
7. Liczba łóżek intensywnej opieki oparzeń Brak wpisu
8. Liczba łóżek intensywnej opieki toksylogicznej Brak wpisu
9. Liczba łóżek intensywnej terapii noworodka Brak wpisu
10. Liczba łóżek opieki ciagłej dla noworodków po sztucznej wentylacji Brak wpisu
11. Liczba łóżek opieki pośredniej dla noworodków niewymagąjacych wsparcia oddechowego Brak wpisu
12. Liczba łóżek nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej Brak wpisu
Rubryka 14. Liczba stanowisk dializacyjnych 0
Rubryka 15. Liczba miejsc pobytu dziennego 0
Lp. 3 .
Rubryka 1. Nazwa komórki organizacyjnej Ośrodek Leczenia Uzależnienia od Hazardu
Rubryka 2. Adres i numer telefonu komórki organizacyjnej
1. Ulica Brak wpisu
2. Numer domu 647.
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 34-220
5. Miejscowość Grzechynia
6. Numer telefonu 604112509
Rubryka 3. Adres poczty elektronicznej terapia@terapieodzaraz.pl
Rubryka 4. Adres strony internetowej www.terapieodzaraz.pl
Rubryka 5. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się komórka organizacyjna 1215065
Rubryka 6. Numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy) 07044594000035
Rubryka 7. Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną stanowiący część VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych 003
Rubryka 8. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w komórce organizacyjnej
Kod resortowy charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej, stanowiący część VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych 4740 Oddział/Ośrodek leczenia uzależnień
Lp. Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia, stanowiący część IX systemu resortowych kodów identyfikacyjnych Kod resortowy dziedziny medycyny, stanowiący część X systemu kodów identyfikacyjnych
1
HC.2.1 Rehabilitacja stacjonarna
30 Psychiatria
Rubryka 9. Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną, w której działa komórka organizacyjna, stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych 01
Rubryka 10. Data rozpoczęcia działalności przez komórkę organizacyjną 2013-10-18
Rubryka 11. Okres czasowego zaprzestania działalności przez komórkę organizacyjną, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy Brak wpisu
Rubryka 12. Data zakończenia działalności przez komórkę organizacyjną 2014-10-14
Rubryka 13. Liczba łóżek w komórce organizacyjnej
1. Liczba łóżek ogółem 2
2. Liczba łóżek intensywnej opieki medycznej 0
3. Liczba łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego 0
4. Liczba łóżek dla noworodków 0
5. Liczba inkubatorów 0
6. Liczba łóżek intensywnej terapii Brak wpisu
7. Liczba łóżek intensywnej opieki oparzeń Brak wpisu
8. Liczba łóżek intensywnej opieki toksylogicznej Brak wpisu
9. Liczba łóżek intensywnej terapii noworodka Brak wpisu
10. Liczba łóżek opieki ciagłej dla noworodków po sztucznej wentylacji Brak wpisu
11. Liczba łóżek opieki pośredniej dla noworodków niewymagąjacych wsparcia oddechowego Brak wpisu
12. Liczba łóżek nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej Brak wpisu
Rubryka 14. Liczba stanowisk dializacyjnych 0
Rubryka 15. Liczba miejsc pobytu dziennego 0
Lp. 4 .
Rubryka 1. Nazwa komórki organizacyjnej Poradnia Leczenia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu
Rubryka 2. Adres i numer telefonu komórki organizacyjnej
1. Ulica Brak wpisu
2. Numer domu 647.
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 34-220
5. Miejscowość GRZECHYNIA
6. Numer telefonu 604112509
Rubryka 3. Adres poczty elektronicznej terapia@terapieodzaraz.pl
Rubryka 4. Adres strony internetowej www.terapieodzaraz.pl
Rubryka 5. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się komórka organizacyjna 1215065
Rubryka 6. Numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy) 07044594000042
Rubryka 7. Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną stanowiący część VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych 004
Rubryka 8. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w komórce organizacyjnej
Kod resortowy charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej, stanowiący część VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych 1744 Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
Lp. Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia, stanowiący część IX systemu resortowych kodów identyfikacyjnych Kod resortowy dziedziny medycyny, stanowiący część X systemu kodów identyfikacyjnych
1
HC.1.3.3 Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
30 Psychiatria
Rubryka 9. Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną, w której działa komórka organizacyjna, stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych 02
Rubryka 10. Data rozpoczęcia działalności przez komórkę organizacyjną 2013-10-18
Rubryka 11. Okres czasowego zaprzestania działalności przez komórkę organizacyjną, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy Brak wpisu
Rubryka 12. Data zakończenia działalności przez komórkę organizacyjną 2014-09-06
Rubryka 13. Liczba łóżek w komórce organizacyjnej
1. Liczba łóżek ogółem 0
2. Liczba łóżek intensywnej opieki medycznej 0
3. Liczba łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego 0
4. Liczba łóżek dla noworodków 0
5. Liczba inkubatorów 0
6. Liczba łóżek intensywnej terapii Brak wpisu
7. Liczba łóżek intensywnej opieki oparzeń Brak wpisu
8. Liczba łóżek intensywnej opieki toksylogicznej Brak wpisu
9. Liczba łóżek intensywnej terapii noworodka Brak wpisu
10. Liczba łóżek opieki ciagłej dla noworodków po sztucznej wentylacji Brak wpisu
11. Liczba łóżek opieki pośredniej dla noworodków niewymagąjacych wsparcia oddechowego Brak wpisu
12. Liczba łóżek nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej Brak wpisu
Rubryka 14. Liczba stanowisk dializacyjnych 0
Rubryka 15. Liczba miejsc pobytu dziennego 0
Lp. 5 .
Rubryka 1. Nazwa komórki organizacyjnej Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnień
Rubryka 2. Adres i numer telefonu komórki organizacyjnej
1. Ulica Brak wpisu
2. Numer domu 647.
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 34-220
5. Miejscowość GRZECHYNIA
6. Numer telefonu 604112509
Rubryka 3. Adres poczty elektronicznej terapia@terapieodzaraz.pl
Rubryka 4. Adres strony internetowej www.terapieodzaraz.pl
Rubryka 5. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się komórka organizacyjna 1215065
Rubryka 6. Numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy) 07044594000042
Rubryka 7. Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną stanowiący część VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych 005
Rubryka 8. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w komórce organizacyjnej
Kod resortowy charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej, stanowiący część VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych 1740 Poradnia leczenia uzależnień
Lp. Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia, stanowiący część IX systemu resortowych kodów identyfikacyjnych Kod resortowy dziedziny medycyny, stanowiący część X systemu kodów identyfikacyjnych
1
HC.1.3.3 Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
30 Psychiatria
Rubryka 9. Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną, w której działa komórka organizacyjna, stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych 02
Rubryka 10. Data rozpoczęcia działalności przez komórkę organizacyjną 2013-10-18
Rubryka 11. Okres czasowego zaprzestania działalności przez komórkę organizacyjną, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy Brak wpisu
Rubryka 12. Data zakończenia działalności przez komórkę organizacyjną 2014-09-06
Rubryka 13. Liczba łóżek w komórce organizacyjnej
1. Liczba łóżek ogółem 0
2. Liczba łóżek intensywnej opieki medycznej 0
3. Liczba łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego 0
4. Liczba łóżek dla noworodków 0
5. Liczba inkubatorów 0
6. Liczba łóżek intensywnej terapii Brak wpisu
7. Liczba łóżek intensywnej opieki oparzeń Brak wpisu
8. Liczba łóżek intensywnej opieki toksylogicznej Brak wpisu
9. Liczba łóżek intensywnej terapii noworodka Brak wpisu
10. Liczba łóżek opieki ciagłej dla noworodków po sztucznej wentylacji Brak wpisu
11. Liczba łóżek opieki pośredniej dla noworodków niewymagąjacych wsparcia oddechowego Brak wpisu
12. Liczba łóżek nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej Brak wpisu
Rubryka 14. Liczba stanowisk dializacyjnych 0
Rubryka 15. Liczba miejsc pobytu dziennego 0
Lp. 6 .
Rubryka 1. Nazwa komórki organizacyjnej Ośrodek Leczenia Uzależnień
Rubryka 2. Adres i numer telefonu komórki organizacyjnej
1. Ulica Brak wpisu
2. Numer domu 647
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 34-220
5. Miejscowość Grzechynia
6. Numer telefonu 604112509
Rubryka 3. Adres poczty elektronicznej terapia@terapieodzaraz.com.pl
Rubryka 4. Adres strony internetowej www.terapieodzaraz.com.pl
Rubryka 5. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się komórka organizacyjna 1215065
Rubryka 6. Numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy) 07044594000035
Rubryka 7. Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną stanowiący część VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych 006
Rubryka 8. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w komórce organizacyjnej
Kod resortowy charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej, stanowiący część VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych 4740 Oddział/Ośrodek leczenia uzależnień
Lp. Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia, stanowiący część IX systemu resortowych kodów identyfikacyjnych Kod resortowy dziedziny medycyny, stanowiący część X systemu kodów identyfikacyjnych
1
HC.2.1 Rehabilitacja stacjonarna
30 Psychiatria
Rubryka 9. Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną, w której działa komórka organizacyjna, stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych 01
Rubryka 10. Data rozpoczęcia działalności przez komórkę organizacyjną 2014-10-15
Rubryka 11. Okres czasowego zaprzestania działalności przez komórkę organizacyjną, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy Brak wpisu
Rubryka 12. Data zakończenia działalności przez komórkę organizacyjną Brak wpisu
Rubryka 13. Liczba łóżek w komórce organizacyjnej
1. Liczba łóżek ogółem 22
2. Liczba łóżek intensywnej opieki medycznej 0
3. Liczba łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego 0
4. Liczba łóżek dla noworodków 0
5. Liczba inkubatorów 0
6. Liczba łóżek intensywnej terapii Brak wpisu
7. Liczba łóżek intensywnej opieki oparzeń Brak wpisu
8. Liczba łóżek intensywnej opieki toksylogicznej Brak wpisu
9. Liczba łóżek intensywnej terapii noworodka Brak wpisu
10. Liczba łóżek opieki ciagłej dla noworodków po sztucznej wentylacji Brak wpisu
11. Liczba łóżek opieki pośredniej dla noworodków niewymagąjacych wsparcia oddechowego Brak wpisu
12. Liczba łóżek nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej Brak wpisu
Rubryka 14. Liczba stanowisk dializacyjnych 0
Rubryka 15. Liczba miejsc pobytu dziennego 0