Stan na dzień: 2019-02-23

KSIĘGA REJESTROWA

Nr księgi 000000170037
Oznaczenie organu: W - 14

DZIAŁ I
OZNACZENIE PODMIOTU LECZNICZEGO I LISTA ZAKŁADÓW LECZNICZYCH
Rubryka 1. Numer księgi rejestrowej 000000170037
Rubryka 2. Oznaczenie organu prowadzącego rejestr
1. Oznaczenie organu rejestrowego W - Wojewoda
2. Kod organu rejestrowego 14 - Wojewoda Mazowiecki
Rubryka 3. Firma, nazwa albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego Halina Agnieszka Lipińska
Rubryka 4. Adres siedziby podmiotu leczniczego, a w przypadku osoby fizycznej – adres do korespondencji
1. Ulica  ul. Antoniego Grzelaka
2. Numer domu 18
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 05-240
5. Miejscowość Tłuszcz
6. Numer skrytki pocztowej Brak wpisu
7. Poczta, w której udostepniona jest skrytka pocztowa Brak wpisu
Rubryka 5. Numer telefonu podmiotu leczniczego 669708270
Rubryka 6. Adres poczty elektronicznej podmiotu leczniczego halali@tlen.pl
Rubryka 7. Adres strony internetowej podmiotu leczniczego Brak wpisu
Rubryka 8. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się siedziba albo miejsce zamieszkania podmiotu leczniczego 1434114
Rubryka 10. Numer REGON podmiotu leczniczego 146125582
Rubryka 11. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) podmiotu leczniczego 7621012316
Rubryka 12. Forma organizacyjno-prawna podmiotu leczniczego, oznaczona kodem resortowym stanowiącym część IV systemu resortowych kodów identyfikacyjnych 0700 - działalność gospodarcza prowadzona przez osobę fizyczną
Rubryka 13. Nazwa podmiotu tworzącego oraz kod resortowy stanowiący część III systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, w przypadku podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą Brak wpisu
-
Rubryka 14. Informacje dotyczące prowadzenia działalności leczniczej
1. Data rozpoczęcia działalności leczniczej 2014-09-17
2. Data rozpoczęcia działalności leczniczej na podstawie zawiadomienia, o którym mowa w art. 104 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, zwanej dalej ustawą Brak wpisu
3. Okres czasowego zaprzestania działalności, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy Brak wpisu
Rubryka 15. Data wpisu podmiotu leczniczego do rejestru 2014-09-12
Rubryka 16. Data zmiany wpisu do rejestru 2016-01-08
Rubryka 17. Informacje dotyczące wykreślenia podmiotu leczniczego z rejestru
1. Data zakończenia działalności leczniczej Brak wpisu
2. Data decyzji o wykreśleniu z rejestru Brak wpisu
3. Numer decyzji o wykreśleniu z rejestru Brak wpisu
Rubryka 18. Informacje dotyczące akredytacji lub certyfikacji w zakresie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych
Lp. Data wydania certyfikatu Zakres akredytacji
1
Brak wpisu Brak wpisu
Rubryka 19. Informacje dotyczące akredytacji w zakresie uprawnienia do prowadzenia kształcenia podyplomowego
Lp. Data udzielenia akredytacji Zakres akredytacji: prowadzenie stażu kierunkowego, stażu podyplomowego, szkolenia specjalistycznego, wpis na listę podmiotów uprawnionych do szkolenia w zakresie uzyskiwania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
1
Brak wpisu Brak wpisu
Rubryka 20. Informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli, o których mowa w art. 111 ustawy
1. Daty przeprowadzonych kontroli 2. Wyniki przeprowadzonych kontroli
Brak wpisu Brak wpisu
Rubryka 21. Informacje o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, o których mowa w art. 25 ust.1 pkt 1 ustawy, a w przypadku gdy podmiot leczniczy zawarł umowę ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych – także informacje o tym ubezpieczeniu
Lp. 1. Okres ubezpieczenia 2. Zakres ubezpieczenia 3. Suma gwarancyjna (dla wszystkich zdarzeń) oraz suma ubezpieczenia (dla wszystkich zdarzeń)
1
2014-09-16 - 2015-09-15
Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
Suma gwarancyjna: 350000 EUR 
Suma ubezpieczenia:  
2
2015-09-16 - 2016-09-15
Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
Suma gwarancyjna: 350000 EUR 
Suma ubezpieczenia:  
Rubryka 31. Nazwa i adres podmiotu przechowującego dokumentację medyczną po zaprzestaniu udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot leczniczy
1. Nazwa Brak wpisu
2. Ulica Brak wpisu
3. Numer domu Brak wpisu
4. Numer lokalu Brak wpisu
5. Kod pocztowy Brak wpisu
6. Miejscowość Brak wpisu
ZAKŁADY LECZNICZE
Lp. 1
Rubryka 22. Nazwa zakładu leczniczego Halina Lipińska FocusMED
Rubryka 23. Adres i numer telefonu zakładu leczniczego
1. Ulica  ul. Jana Brzechwy
2. Numer domu 7a
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 93-219
5. Miejscowość Łódź
6. Numer telefonu 535462967
Rubryka 24. Adres poczty elektronicznej zakładu leczniczego kontakt@focusmed.cba.pl
Rubryka 25. Adres strony internetowej zakładu leczniczego www.focusmed.cba.pl
Rubryka 26. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się zakład leczniczy 1061069
Rubryka 27. Numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy) 14612558200057
Rubryka 28. Rodzaj działalności leczniczej wykonywanej w zakładzie leczniczym, oznaczony kodem resortowym stanowiącym część VI systemu kodów identyfikacyjnych 3 - Ambulatoryjne świadczenie zdrowotne
Rubryka 29. Data rozpoczęcia działalności leczniczej zakładu leczniczego 2014-09-17
Rubryka 30. Data zakończenia działalności leczniczej zakładu leczniczego Brak wpisu
DZIAŁ II
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE ZAKŁADÓW LECZNICZYCH
Lp. 1 .
Rubryka 1. Nazwa jednostki organizacyjnej FocusMED
Rubryka 2. Adres i numer telefonu jednostki organizacyjnej
1. Ulica  ul. Jana Brzechwy
2. Numer domu 7a
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 93-219
5. Miejscowość Łódź
6. Numer telefonu 535462967
Rubryka 3. Adres poczty elektronicznej kontakt@focusmed.cba.pl
Rubryka 4. Adres strony internetowej jednostki organizacyjnej www.focusmed.cba.pl
Rubryka 5. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się jednostka organizacyjna 1061069
Rubryka 6. Numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy) 14612558200057
Rubryka 7. Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjna w strukturze organizacyjnej zakładu leczniczego, stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych 01
Rubryka 8. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w jednostce organizacyjnej
Lp. Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia, stanowiący część IX systemu resortowych kodów identyfikacyjnych Kod resortowy dziedziny medycyny, stanowiący część X systemu kodów identyfikacyjnych
1
HC.4.3.3 Ratownictwo medyczne naziemne
15 Medycyna ratunkowa
Rubryka 9. Data rozpoczęcia działalności przez jednostkę organizacyjną 2014-09-17
Rubryka 10. Okres czasowego zaprzestania działalności przez jednostkę organizacyjną, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy Brak wpisu
Rubryka 11. Data zakończenia działalności przez jednostkę organizacyjną Brak wpisu
DZIAŁ III
KOMÓRKI ORGANIZACYJNE ZAKŁADU LECZNICZEGO I ICH PROFILE