Stan na dzień: 2020-10-01
Ksiega

KSIĘGA REJESTROWA

Nr księgi 000000026510
Oznaczenie organu: W - 14

DZIAŁ I
OZNACZENIE PODMIOTU LECZNICZEGO I LISTA ZAKŁADÓW LECZNICZYCH
Rubryka 1. Numer księgi rejestrowej 000000026510
Rubryka 2. Oznaczenie organu prowadzącego rejestr
1. Oznaczenie organu rejestrowego W - Wojewoda
2. Kod organu rejestrowego 14 - Wojewoda Mazowiecki
Rubryka 3. Firma, nazwa albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego EWA MANIARA
Rubryka 4. Adres siedziby podmiotu leczniczego, a w przypadku osoby fizycznej – adres do korespondencji
1. Ulica  ul. Grupy Kampinos
2. Numer domu 19B
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 05-152
5. Miejscowość Palmiry
6. Numer skrytki pocztowej Brak wpisu
7. Poczta, w której udostepniona jest skrytka pocztowa Brak wpisu
Rubryka 5. Numer telefonu podmiotu leczniczego Brak wpisu
Rubryka 6. Adres poczty elektronicznej podmiotu leczniczego pdo@pdo.pl
Rubryka 7. Adres strony internetowej podmiotu leczniczego www.pdo.pl
Rubryka 8. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się siedziba albo miejsce zamieszkania podmiotu leczniczego 1414022
Rubryka 9. Numer REGON podmiotu leczniczego 012466172
Rubryka 10. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) podmiotu leczniczego 5311270394
Rubryka 11. Forma organizacyjno-prawna podmiotu leczniczego, oznaczona kodem resortowym stanowiącym część IV systemu resortowych kodów identyfikacyjnych 0700 - działalność gospodarcza prowadzona przez osobę fizyczną
Rubryka 12. Nazwa podmiotu tworzącego oraz kod resortowy stanowiący część III systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, w przypadku podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą Brak wpisu
-
Rubryka 13. Informacje dotyczące prowadzenia działalności leczniczej
1. Data rozpoczęcia działalności leczniczej 2011-11-07
2. Data rozpoczęcia działalności leczniczej na podstawie zawiadomienia, o którym mowa w art. 104 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, zwanej dalej ustawą Brak wpisu
3. Okres czasowego zaprzestania działalności, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy Brak wpisu
Rubryka 14. Data wpisu podmiotu leczniczego do rejestru 2011-11-07
Rubryka 15. Data zmiany wpisu do rejestru 2015-07-06
Rubryka 16. Informacje dotyczące wykreślenia podmiotu leczniczego z rejestru
1. Data zakończenia działalności leczniczej Brak wpisu
2. Data decyzji o wykreśleniu z rejestru Brak wpisu
3. Numer decyzji o wykreśleniu z rejestru Brak wpisu
Rubryka 17. Informacje dotyczące akredytacji lub certyfikacji w zakresie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych
Lp. Data wydania certyfikatu Zakres akredytacji
1
Brak wpisu Brak wpisu
Rubryka 18. Informacje dotyczące akredytacji w zakresie uprawnienia do prowadzenia kształcenia podyplomowego
Lp. Data udzielenia akredytacji Zakres akredytacji: prowadzenie stażu kierunkowego, stażu podyplomowego, szkolenia specjalistycznego, wpis na listę podmiotów uprawnionych do szkolenia w zakresie uzyskiwania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
1
Brak wpisu Brak wpisu
Rubryka 19. Informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli, o których mowa w art. 111 ustawy
1. Daty przeprowadzonych kontroli 2. Wyniki przeprowadzonych kontroli
2014-11-14
       W wyniku kontroli w przedsiębiorstwie podmiotu ustalono:
1. W Domu Opieki udzielane były całodobowe świadczenia zdrowotne obejmujące swoim zakresem opiekę lekarską, pielegnację, rehabilitację, zapewnienie wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia pacjenta.
2. Warunki bytowe pacjentów były dobre a pomieszczenia utrzymane w porządku i czystości.
3. Dla potrzeb Domu Opieki zapewniono pomieszczenie na przechowywanie zwłok osoby zmarłej w okresie pomiędzy stwierdzeniem zgonu, a przewiezieniem ich do chłodni.
4. W kontrolowanej placówce umieszczono informacje o prawach pacjenta, zgodnie z określonym wymogiem.
5. Pacjenci przebywający w placówce mieli dostęp do całodobowej opieki lekarskiej, usług pielęgniarskich i rehabilitacji.
6. W Domu Opieki prowadzone były działania w zakresie promocji zdrowia.
7. W dokumentacji podmiotu zgromadzono dokumenty potwierdzające prawo wykonywania zawodu aktualnie zatrudnionej kadry lekarskiej i pielęgniarskiej.
8. Podmiot dysponował dokumentacją potwierdzającą sprawność techniczną aparatury i sprzętu medycznego wykorzystywanego przy udzielaniu świadczeń medycznych.
9. Indywidualna i zbiorcza dokumentacja medyczna przechowywana była zgodnie z określonymi wymogami.
10. Nieprawidłowe prowadzenie indywidualnej i zbiorczej dokumentacji medycznej.
 

      
Rubryka 21. Informacje o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, o których mowa w art. 25 ust.1 pkt 1 ustawy, a w przypadku gdy podmiot leczniczy zawarł umowę ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych – także informacje o tym ubezpieczeniu
Lp. 1. Okres ubezpieczenia 2. Zakres ubezpieczenia 3. Suma gwarancyjna (dla wszystkich zdarzeń) oraz suma ubezpieczenia (dla wszystkich zdarzeń)
1
2014-06-08 - 2015-06-07
Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
Suma gwarancyjna: 350000.00 EUR 
Suma ubezpieczenia:  
2
2015-06-08 - 2016-06-07
Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
Suma gwarancyjna: 350000.00 EUR 
Suma ubezpieczenia:  
3
2013-06-08 - 2014-06-07
Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
Suma gwarancyjna: 350000.00 EUR 
Suma ubezpieczenia:  
Rubryka 29. Nazwa i adres podmiotu przechowującego dokumentację medyczną po zaprzestaniu udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot leczniczy
1. Nazwa Brak wpisu
2. Ulica Brak wpisu
3. Numer domu Brak wpisu
4. Numer lokalu Brak wpisu
5. Kod pocztowy Brak wpisu
6. Miejscowość Brak wpisu
ZAKŁADY LECZNICZE
Lp. 1
Rubryka 20. Nazwa zakładu leczniczego PIELĘGNIARSKI DOM OPIEKI "ZŁOTA OSTOJA" EWA MANIARA
Rubryka 21. Adres i numer telefonu zakładu leczniczego
1. Ulica  ul. Grupy Kampinos
2. Numer domu 19B
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 05-152
5. Miejscowość Palmiry
6. Numer telefonu 22 7511182
Rubryka 22. Adres poczty elektronicznej zakładu leczniczego pdo@pdo.pl
Rubryka 23. Adres strony internetowej zakładu leczniczego www.pdo.pl
Rubryka 24. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się zakład leczniczy 1414022
Rubryka 25. Numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy) 01246617200034
Rubryka 26. Rodzaj działalności leczniczej wykonywanej w zakładzie leczniczym, oznaczony kodem resortowym stanowiącym część VI systemu kodów identyfikacyjnych 2 - Stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne - inne niż szpitalne
Rubryka 27. Data rozpoczęcia działalności leczniczej zakładu leczniczego 2011-11-07
Rubryka 28. Data zakończenia działalności leczniczej zakładu leczniczego Brak wpisu
DZIAŁ II
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE ZAKŁADÓW LECZNICZYCH
Lp. 1 .
Rubryka 1. Nazwa jednostki organizacyjnej Pielęgniarski Dom Opieki "Złota Ostoja"
Rubryka 2. Adres i numer telefonu jednostki organizacyjnej
1. Ulica  ul. Grupy Kampinos
2. Numer domu 19b
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 05-152
5. Miejscowość Palmiry
6. Numer telefonu 22 7511182
Rubryka 3. Adres poczty elektronicznej pdo@pdo.pl
Rubryka 4. Adres strony internetowej jednostki organizacyjnej Brak wpisu
Rubryka 5. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się jednostka organizacyjna 1414022
Rubryka 6. Numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy) 01246617200034
Rubryka 7. Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjna w strukturze organizacyjnej zakładu leczniczego, stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych 01
Rubryka 8. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w jednostce organizacyjnej
Lp. Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia, stanowiący część IX systemu resortowych kodów identyfikacyjnych Kod resortowy dziedziny medycyny, stanowiący część X systemu kodów identyfikacyjnych
1
Brak wpisu Brak wpisu
Rubryka 9. Data rozpoczęcia działalności przez jednostkę organizacyjną 2011-11-07
Rubryka 10. Okres czasowego zaprzestania działalności przez jednostkę organizacyjną, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy Brak wpisu
Rubryka 11. Data zakończenia działalności przez jednostkę organizacyjną Brak wpisu
DZIAŁ III
KOMÓRKI ORGANIZACYJNE ZAKŁADU LECZNICZEGO I ICH PROFILE
Lp. 1 .
Rubryka 1. Nazwa komórki organizacyjnej Pielęgniarski Dom Opieki "Złota Ostoja"
Rubryka 2. Adres i numer telefonu komórki organizacyjnej
1. Ulica  ul. Grupy Kampinos
2. Numer domu 19b
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 05-152
5. Miejscowość Palmiry
6. Numer telefonu Brak wpisu
Rubryka 3. Adres poczty elektronicznej pdo@pdo.pl
Rubryka 4. Adres strony internetowej www.pdo.pl
Rubryka 5. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się komórka organizacyjna 1414022
Rubryka 6. Numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy) 01246617200034
Rubryka 7. Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną stanowiący część VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych 001
Rubryka 8. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w komórce organizacyjnej
Kod resortowy charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej, stanowiący część VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych 5170 Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy
Lp. Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia, stanowiący część IX systemu resortowych kodów identyfikacyjnych Kod resortowy dziedziny medycyny, stanowiący część X systemu kodów identyfikacyjnych
1
HC.3.1 Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna
78 Zdrowie publiczne
Rubryka 9. Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną, w której działa komórka organizacyjna, stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych 01
Rubryka 10. Data rozpoczęcia działalności przez komórkę organizacyjną 2011-11-07
Rubryka 11. Okres czasowego zaprzestania działalności przez komórkę organizacyjną, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy Brak wpisu
Rubryka 12. Data zakończenia działalności przez komórkę organizacyjną Brak wpisu
Rubryka 13. Liczba łóżek w komórce organizacyjnej
1. Liczba łóżek ogółem 44
2. Liczba łóżek intensywnej opieki medycznej 0
3. Liczba łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego 0
4. Liczba łóżek dla noworodków 0
5. Liczba inkubatorów 0
6. Liczba łóżek intensywnej terapii Brak wpisu
7. Liczba łóżek intensywnej opieki oparzeń Brak wpisu
8. Liczba łóżek intensywnej opieki toksylogicznej Brak wpisu
9. Liczba łóżek intensywnej terapii noworodka Brak wpisu
10. Liczba łóżek opieki ciągłej dla noworodków po sztucznej wentylacji Brak wpisu
11. Liczba łóżek opieki pośredniej dla noworodków niewymagających wsparcia oddechowego Brak wpisu
12. Liczba łóżek nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej Brak wpisu
Rubryka 14. Liczba stanowisk dializacyjnych 0
Rubryka 15. Liczba miejsc pobytu dziennego 44