Stan na dzień: 2020-06-03
Ksiega

KSIĘGA REJESTROWA

Nr księgi 000000186187
Oznaczenie organu: W - 10

DZIAŁ I
OZNACZENIE PODMIOTU LECZNICZEGO I LISTA ZAKŁADÓW LECZNICZYCH
Rubryka 1. Numer księgi rejestrowej 000000186187
Rubryka 2. Oznaczenie organu prowadzącego rejestr
1. Oznaczenie organu rejestrowego W - Wojewoda
2. Kod organu rejestrowego 10 - Wojewoda Łódzki
Rubryka 3. Firma, nazwa albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego KATARZYNA MOCHNAL
Rubryka 4. Adres siedziby podmiotu leczniczego, a w przypadku osoby fizycznej – adres do korespondencji
1. Ulica  ul. Łączna
2. Numer domu 29/31
3. Numer lokalu 38
4. Kod pocztowy 93-166
5. Miejscowość Łódź
6. Numer skrytki pocztowej Brak wpisu
7. Poczta, w której udostepniona jest skrytka pocztowa Brak wpisu
Rubryka 5. Numer telefonu podmiotu leczniczego 660364561, 698459417
Rubryka 6. Adres poczty elektronicznej podmiotu leczniczego habilitas@habilitas24.pl
Rubryka 7. Adres strony internetowej podmiotu leczniczego www.habilitas24.pl
Rubryka 8. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się siedziba albo miejsce zamieszkania podmiotu leczniczego 1061039
Rubryka 9. Numer REGON podmiotu leczniczego 101589807
Rubryka 10. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) podmiotu leczniczego 7732176937
Rubryka 11. Forma organizacyjno-prawna podmiotu leczniczego, oznaczona kodem resortowym stanowiącym część IV systemu resortowych kodów identyfikacyjnych 0700 - działalność gospodarcza prowadzona przez osobę fizyczną
Rubryka 12. Nazwa podmiotu tworzącego oraz kod resortowy stanowiący część III systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, w przypadku podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą Brak wpisu
-
Rubryka 13. Informacje dotyczące prowadzenia działalności leczniczej
1. Data rozpoczęcia działalności leczniczej 2016-09-23
2. Data rozpoczęcia działalności leczniczej na podstawie zawiadomienia, o którym mowa w art. 104 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, zwanej dalej ustawą Brak wpisu
3. Okres czasowego zaprzestania działalności, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy Brak wpisu
Rubryka 14. Data wpisu podmiotu leczniczego do rejestru 2016-09-16
Rubryka 15. Data zmiany wpisu do rejestru Brak wpisu
Rubryka 16. Informacje dotyczące wykreślenia podmiotu leczniczego z rejestru
1. Data zakończenia działalności leczniczej Brak wpisu
2. Data decyzji o wykreśleniu z rejestru Brak wpisu
3. Numer decyzji o wykreśleniu z rejestru Brak wpisu
Rubryka 17. Informacje dotyczące akredytacji lub certyfikacji w zakresie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych
Lp. Data wydania certyfikatu Zakres akredytacji
1
Brak wpisu Brak wpisu
Rubryka 18. Informacje dotyczące akredytacji w zakresie uprawnienia do prowadzenia kształcenia podyplomowego
Lp. Data udzielenia akredytacji Zakres akredytacji: prowadzenie stażu kierunkowego, stażu podyplomowego, szkolenia specjalistycznego, wpis na listę podmiotów uprawnionych do szkolenia w zakresie uzyskiwania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
1
Brak wpisu Brak wpisu
Rubryka 19. Informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli, o których mowa w art. 111 ustawy
1. Daty przeprowadzonych kontroli 2. Wyniki przeprowadzonych kontroli
Brak wpisu Brak wpisu
Rubryka 21. Informacje o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, o których mowa w art. 25 ust.1 pkt 1 ustawy, a w przypadku gdy podmiot leczniczy zawarł umowę ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych – także informacje o tym ubezpieczeniu
Lp. 1. Okres ubezpieczenia 2. Zakres ubezpieczenia 3. Suma gwarancyjna (dla wszystkich zdarzeń) oraz suma ubezpieczenia (dla wszystkich zdarzeń)
1
Brak wpisu Brak wpisu Brak wpisu
Rubryka 29. Nazwa i adres podmiotu przechowującego dokumentację medyczną po zaprzestaniu udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot leczniczy
1. Nazwa Brak wpisu
2. Ulica Brak wpisu
3. Numer domu Brak wpisu
4. Numer lokalu Brak wpisu
5. Kod pocztowy Brak wpisu
6. Miejscowość Brak wpisu
ZAKŁADY LECZNICZE
Lp. 1
Rubryka 20. Nazwa zakładu leczniczego HABILITAS
Rubryka 21. Adres i numer telefonu zakładu leczniczego
1. Ulica  ul. Łączna
2. Numer domu 29/31
3. Numer lokalu 38
4. Kod pocztowy 93-166
5. Miejscowość Łódź
6. Numer telefonu 660364561, 698459417
Rubryka 22. Adres poczty elektronicznej zakładu leczniczego habilitas@habilitas24.pl
Rubryka 23. Adres strony internetowej zakładu leczniczego www.habilitas24.pl
Rubryka 24. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się zakład leczniczy 1061039
Rubryka 25. Numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy) 10158980700037
Rubryka 26. Rodzaj działalności leczniczej wykonywanej w zakładzie leczniczym, oznaczony kodem resortowym stanowiącym część VI systemu kodów identyfikacyjnych 3 - Ambulatoryjne świadczenie zdrowotne
Rubryka 27. Data rozpoczęcia działalności leczniczej zakładu leczniczego 2016-09-23
Rubryka 28. Data zakończenia działalności leczniczej zakładu leczniczego Brak wpisu
DZIAŁ II
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE ZAKŁADÓW LECZNICZYCH
Lp. 1 .
Rubryka 1. Nazwa jednostki organizacyjnej Habilitas
Rubryka 2. Adres i numer telefonu jednostki organizacyjnej
1. Ulica  ul. Łączna
2. Numer domu 29/31
3. Numer lokalu 38
4. Kod pocztowy 93-166
5. Miejscowość Łódź
6. Numer telefonu 660364561, 698459417
Rubryka 3. Adres poczty elektronicznej habilitas@habilitas24.pl
Rubryka 4. Adres strony internetowej jednostki organizacyjnej www.habilitas24.pl
Rubryka 5. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się jednostka organizacyjna 1061039
Rubryka 6. Numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy) 10158980700037
Rubryka 7. Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjna w strukturze organizacyjnej zakładu leczniczego, stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych 01
Rubryka 8. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w jednostce organizacyjnej
Lp. Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia, stanowiący część IX systemu resortowych kodów identyfikacyjnych Kod resortowy dziedziny medycyny, stanowiący część X systemu kodów identyfikacyjnych
1
HC.2.4 Rehabilitacja w domu pacjenta
105 Fizjoterapia
Rubryka 9. Data rozpoczęcia działalności przez jednostkę organizacyjną 2016-09-23
Rubryka 10. Okres czasowego zaprzestania działalności przez jednostkę organizacyjną, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy Brak wpisu
Rubryka 11. Data zakończenia działalności przez jednostkę organizacyjną Brak wpisu
DZIAŁ III
KOMÓRKI ORGANIZACYJNE ZAKŁADU LECZNICZEGO I ICH PROFILE