Wróc Modyfikuj zakres
Stan na dzień: 2020-10-28
Księga

KSIĘGA REJESTROWA

Nr księgi 000000006341
Oznaczenie organu: W - 14

DZIAŁ I
OZNACZENIE PODMIOTU LECZNICZEGO I LISTA ZAKŁADÓW LECZNICZYCH
Rubryka 1. Numer księgi rejestrowej
000000006341
Rubryka 2. Oznaczenie organu prowadzącego rejestr
1. Oznaczenie organu rejestrowego W - Wojewoda
2. Kod organu rejestrowego 14 - Wojewoda Mazowiecki
Rubryka 3. Firma, nazwa albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego
SCANMED SPÓŁKA AKCYJNA
Rubryka 4. Adres siedziby podmiotu leczniczego, a w przypadku osoby fizycznej – adres do korespondencji
1. Ulica  ul. Stefana Okrzei
2. Numer domu 1A
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 03-715
5. Miejscowość Warszawa
6. Numer skrytki pocztowej Brak wpisu
7. Poczta, w której udostepniona jest skrytka pocztowa Warszawa
Rubryka 5. Numer telefonu podmiotu leczniczego
126298900
Rubryka 6. Adres poczty elektronicznej podmiotu leczniczego
SEKRETARIAT.ZARZADU@SCANMED.PL
Rubryka 7. Adres strony internetowej podmiotu leczniczego
WWW.SCANMED.PL
Rubryka 8. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się siedziba albo miejsce zamieszkania podmiotu leczniczego
1465011
Rubryka 9. Numer REGON podmiotu leczniczego
351618159
Rubryka 10. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) podmiotu leczniczego
6751209442
Rubryka 11. Forma organizacyjno-prawna podmiotu leczniczego, oznaczona kodem resortowym stanowiącym część IV systemu resortowych kodów identyfikacyjnych
1400 - spółka akcyjna
Rubryka 12. Nazwa podmiotu tworzącego oraz kod resortowy stanowiący część III systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, w przypadku podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą
Brak wpisu
Rubryka 13. Informacje dotyczące prowadzenia działalności leczniczej
1. Data rozpoczęcia działalności leczniczej 2000-02-01
2. Data rozpoczęcia działalności leczniczej na podstawie zawiadomienia, o którym mowa w art. 104 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, zwanej dalej ustawą Brak wpisu
3. Okres czasowego zaprzestania działalności, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy Brak wpisu
Rubryka 14. Data wpisu podmiotu leczniczego do rejestru
1999-09-20
Rubryka 15. Data zmiany wpisu do rejestru
2020-10-27
Rubryka 16. Informacje dotyczące wykreślenia podmiotu leczniczego z rejestru
1. Data zakończenia działalności leczniczej Brak wpisu
2. Data decyzji o wykreśleniu z rejestru Brak wpisu
3. Numer decyzji o wykreśleniu z rejestru Brak wpisu
Rubryka 17. Informacje dotyczące akredytacji lub certyfikacji w zakresie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych
Lp. Data wydania certyfikatu Zakres akredytacji
1 2018-11-15 Certyfikat w zakresie ISO 9001 Systemy zarządzania jakością - Wymagania, dotyczące całego podmiotu leczniczego albo jego zakładu leczniczego
2 2017-08-04 Akredytacja Ministra Zdrowia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
3 2019-06-21 Certyfikat w zakresie ISO/IEC 27001 Systemy zarządzania jakością - Wymagania, dotyczące całego podmiotu leczniczego albo jego zakładu leczniczego
Rubryka 18. Informacje dotyczące akredytacji w zakresie uprawnienia do prowadzenia kształcenia podyplomowego
Lp. Data udzielenia akredytacji Zakres akredytacji: prowadzenie stażu kierunkowego, stażu podyplomowego, szkolenia specjalistycznego, wpis na listę podmiotów uprawnionych do szkolenia w zakresie uzyskiwania umiejętnosci z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
1 2014-01-15 Anestezjologia i intensywna terapia - specjalizacja
2 2014-01-15 Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - specjalizacja
3 2015-01-16 Rehabilitacja medyczna - specjalizacja
4 2015-08-17 Neurochirurgia - specjalizacja
5 2015-12-16 Chirurgia ogólna - specjalizacja
6 2005-03-31 Kardiologia - specjalizacja
7 2012-07-03 Kardiologia - specjalizacja
8 2015-07-01 Choroby wewnetrzne - specjalizacja
9 2015-09-25 Chirurgia ogólna - specjalizacja
10 2015-11-13 Ortopedia i traumatologia narzadu ruchu - specjalizacja
11 2013-04-02 Kardiologia - specjalizacja
Rubryka 19. Informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli, o których mowa w art. 111 ustawy
1. Daty przeprowadzonych kontroli 2. Wyniki przeprowadzonych kontroli
Brak wpisu Brak wpisu
Rubryka 20. Informacje o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, o których mowa w art. 25 ust.1 pkt 1 ustawy, a w przypadku gdy podmiot leczniczy zawarł umowe ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych – także informacje o tym ubezpieczeniu
Lp. 1. Okres ubezpieczenia 2. Zakres ubezpieczenia 3. Suma gwarancyjna (dla wszystkich zdarzeń) oraz suma ubezpieczenia (dla wszystkich zdarzeń)
1 2015-09-25 - 2016-09-24 Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Suma gwarancyjna: 500000 EUR Suma ubezpieczenia:  
Rubryka 29. Nazwa i adres podmiotu przechowującego dokumentację medyczną po zaprzestaniu udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot leczniczy
1. Nazwa Brak wpisu
2. Ulica Brak wpisu
3. Numer domu Brak wpisu
4. Numer lokalu Brak wpisu
5. Kod pocztowy Brak wpisu
6. Miejscowość Brak wpisu
Rubryka 30. Podmiot został zakwalifikowany do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej
TAK
ZAKŁADY LECZNICZE
Lp.1
Rubryka 20. Nazwa zakładu leczniczego
SCANMED SZPITAL ŚW.RAFAŁA
Rubryka 21. Adres i numer telefonu zakładu leczniczego
1. Ulica  ul. Adama Bochenka
2. Numer domu 12
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 30-693
5. Miejscowość Kraków
6. Numer telefonu 12 629 88 00
Rubryka 22. Adres poczty elektronicznej zakładu leczniczego
sekretariat.zarzadu@scanmed.pl
Rubryka 23. Adres strony internetowej zakładu leczniczego
www.swrafal.pl
Rubryka 24. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się zakład leczniczy
1261011
Rubryka 25. Numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy)
35161815900028
Rubryka 26. Rodzaj działalności leczniczej wykonywanej w zakładzie leczniczym, oznaczony kodem resortowym stanowiącym część VI systemu kodów identyfikacyjnych
1 - Stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne - szpitalne
Rubryka 27. Data rozpoczęcia działalności leczniczej zakładu leczniczego
2000-02-01
Rubryka 28. Data zakończenia działalności leczniczej zakładu leczniczego
Brak wpisu
Lp.2
Rubryka 20. Nazwa zakładu leczniczego
CENTRUM DIAGNOSTYCZNO-LECZNICZE PRZY SZPITALU ŚW.RAFAŁA
Rubryka 21. Adres i numer telefonu zakładu leczniczego
1. Ulica  ul. Adama Bochenka
2. Numer domu 12
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 30-693
5. Miejscowość Kraków
6. Numer telefonu 12 629 88 00
Rubryka 22. Adres poczty elektronicznej zakładu leczniczego
info@scanmed.pl
Rubryka 23. Adres strony internetowej zakładu leczniczego
www.swrafal.pl
Rubryka 24. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się zakład leczniczy
1261011
Rubryka 25. Numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy)
35161815900035
Rubryka 26. Rodzaj działalności leczniczej wykonywanej w zakładzie leczniczym, oznaczony kodem resortowym stanowiącym część VI systemu kodów identyfikacyjnych
3 - Ambulatoryjne świadczenie zdrowotne
Rubryka 27. Data rozpoczęcia działalności leczniczej zakładu leczniczego
2012-12-31
Rubryka 28. Data zakończenia działalności leczniczej zakładu leczniczego
Brak wpisu
Lp.3
Rubryka 20. Nazwa zakładu leczniczego
CENTRUM MEDYCZNE KRAKÓW
Rubryka 21. Adres i numer telefonu zakładu leczniczego
1. Ulica  ul. Armii Krajowej
2. Numer domu 5
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 30-150
5. Miejscowość Kraków
6. Numer telefonu 12 629 89 00
Rubryka 22. Adres poczty elektronicznej zakładu leczniczego
sekretariat.zarzadu@scanmed.pl
Rubryka 23. Adres strony internetowej zakładu leczniczego
Brak wpisu
Rubryka 24. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się zakład leczniczy
1261011
Rubryka 25. Numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy)
35161815900067
Rubryka 26. Rodzaj działalności leczniczej wykonywanej w zakładzie leczniczym, oznaczony kodem resortowym stanowiącym część VI systemu kodów identyfikacyjnych
3 - Ambulatoryjne świadczenie zdrowotne
Rubryka 27. Data rozpoczęcia działalności leczniczej zakładu leczniczego
2015-12-01
Rubryka 28. Data zakończenia działalności leczniczej zakładu leczniczego
Brak wpisu
Lp.4
Rubryka 20. Nazwa zakładu leczniczego
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SPECTRA MEDICAL
Rubryka 21. Adres i numer telefonu zakładu leczniczego
1. Ulica  ul. Adama Bochenka
2. Numer domu 12
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 30-693
5. Miejscowość Kraków
6. Numer telefonu 801 462 988
Rubryka 22. Adres poczty elektronicznej zakładu leczniczego
sekretariat.zarzadu@scanmed.pl
Rubryka 23. Adres strony internetowej zakładu leczniczego
Brak wpisu
Rubryka 24. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się zakład leczniczy
1261011
Rubryka 25. Numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy)
35161815900074
Rubryka 26. Rodzaj działalności leczniczej wykonywanej w zakładzie leczniczym, oznaczony kodem resortowym stanowiącym część VI systemu kodów identyfikacyjnych
3 - Ambulatoryjne świadczenie zdrowotne
Rubryka 27. Data rozpoczęcia działalności leczniczej zakładu leczniczego
2015-12-01
Rubryka 28. Data zakończenia działalności leczniczej zakładu leczniczego
Brak wpisu
Lp.5
Rubryka 20. Nazwa zakładu leczniczego
CENTRUM MEDYCZNE WARSZAWA
Rubryka 21. Adres i numer telefonu zakładu leczniczego
1. Ulica  al. Aleja Niepodległości
2. Numer domu 107
3. Numer lokalu 109
4. Kod pocztowy 02-626
5. Miejscowość Warszawa
6. Numer telefonu 12 629 89 00
Rubryka 22. Adres poczty elektronicznej zakładu leczniczego
sekretariat.zarzadu@scanmed.pl
Rubryka 23. Adres strony internetowej zakładu leczniczego
Brak wpisu
Rubryka 24. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się zakład leczniczy
1465011
Rubryka 25. Numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy)
35161815900042
Rubryka 26. Rodzaj działalności leczniczej wykonywanej w zakładzie leczniczym, oznaczony kodem resortowym stanowiącym część VI systemu kodów identyfikacyjnych
3 - Ambulatoryjne świadczenie zdrowotne
Rubryka 27. Data rozpoczęcia działalności leczniczej zakładu leczniczego
2015-12-01
Rubryka 28. Data zakończenia działalności leczniczej zakładu leczniczego
Brak wpisu
Lp.6
Rubryka 20. Nazwa zakładu leczniczego
CENTRUM OKULISTYCZNE WEISS KLINIK
Rubryka 21. Adres i numer telefonu zakładu leczniczego
1. Ulica  ul. Wiejska
2. Numer domu 4
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 41-503
5. Miejscowość Chorzów
6. Numer telefonu 322459763
Rubryka 22. Adres poczty elektronicznej zakładu leczniczego
sekretariat.zarzadu@scanmed.pl
Rubryka 23. Adres strony internetowej zakładu leczniczego
Brak wpisu
Rubryka 24. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się zakład leczniczy
2463011
Rubryka 25. Numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy)
35161815900050
Rubryka 26. Rodzaj działalności leczniczej wykonywanej w zakładzie leczniczym, oznaczony kodem resortowym stanowiącym część VI systemu kodów identyfikacyjnych
1 - Stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne - szpitalne
Rubryka 27. Data rozpoczęcia działalności leczniczej zakładu leczniczego
2015-12-01
Rubryka 28. Data zakończenia działalności leczniczej zakładu leczniczego
Brak wpisu
Lp.7
Rubryka 20. Nazwa zakładu leczniczego
GASTROMED ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ - SZPITAL
Rubryka 21. Adres i numer telefonu zakładu leczniczego
1. Ulica  ul. Onyksowa
2. Numer domu 10
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 20-582
5. Miejscowość Lublin
6. Numer telefonu 815347090
Rubryka 22. Adres poczty elektronicznej zakładu leczniczego
gastromed@gastromed.pl
Rubryka 23. Adres strony internetowej zakładu leczniczego
Brak wpisu
Rubryka 24. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się zakład leczniczy
0663011
Rubryka 25. Numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy)
35161815900099
Rubryka 26. Rodzaj działalności leczniczej wykonywanej w zakładzie leczniczym, oznaczony kodem resortowym stanowiącym część VI systemu kodów identyfikacyjnych
1 - Stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne - szpitalne
Rubryka 27. Data rozpoczęcia działalności leczniczej zakładu leczniczego
2018-09-03
Rubryka 28. Data zakończenia działalności leczniczej zakładu leczniczego
Brak wpisu
Lp.8
Rubryka 20. Nazwa zakładu leczniczego
GASTROMED ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ - PORADNIE
Rubryka 21. Adres i numer telefonu zakładu leczniczego
1. Ulica  ul. Onyksowa
2. Numer domu 10
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 20-582
5. Miejscowość Lublin
6. Numer telefonu 815347090
Rubryka 22. Adres poczty elektronicznej zakładu leczniczego
gastromed@gastromed.pl
Rubryka 23. Adres strony internetowej zakładu leczniczego
Brak wpisu
Rubryka 24. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się zakład leczniczy
0663011
Rubryka 25. Numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy)
35161815900107
Rubryka 26. Rodzaj działalności leczniczej wykonywanej w zakładzie leczniczym, oznaczony kodem resortowym stanowiącym część VI systemu kodów identyfikacyjnych
3 - Ambulatoryjne świadczenie zdrowotne
Rubryka 27. Data rozpoczęcia działalności leczniczej zakładu leczniczego
2018-09-03
Rubryka 28. Data zakończenia działalności leczniczej zakładu leczniczego
Brak wpisu
Lp.9
Rubryka 20. Nazwa zakładu leczniczego
CENTRUM KARDIOLOGII SCANMED W KUTNIE
Rubryka 21. Adres i numer telefonu zakładu leczniczego
1. Ulica  ul. Kościuszki
2. Numer domu 52
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 99-300
5. Miejscowość Kutno
6. Numer telefonu 243575300
Rubryka 22. Adres poczty elektronicznej zakładu leczniczego
sekretariat.kutno@scanmed.pl
Rubryka 23. Adres strony internetowej zakładu leczniczego
Brak wpisu
Rubryka 24. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się zakład leczniczy
1002011
Rubryka 25. Numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy)
35161815900225
Rubryka 26. Rodzaj działalności leczniczej wykonywanej w zakładzie leczniczym, oznaczony kodem resortowym stanowiącym część VI systemu kodów identyfikacyjnych
1 - Stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne - szpitalne
Rubryka 27. Data rozpoczęcia działalności leczniczej zakładu leczniczego
2018-09-03
Rubryka 28. Data zakończenia działalności leczniczej zakładu leczniczego
Brak wpisu
Lp.10
Rubryka 20. Nazwa zakładu leczniczego
CENTRUM KARDIOLOGII SCANMED- AMBULATORIUM W KUTNIE
Rubryka 21. Adres i numer telefonu zakładu leczniczego
1. Ulica  ul. Kościuszki
2. Numer domu 52
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 99-300
5. Miejscowość Kutno
6. Numer telefonu 243575300
Rubryka 22. Adres poczty elektronicznej zakładu leczniczego
sekretariat.kutno@scanmed.pl
Rubryka 23. Adres strony internetowej zakładu leczniczego
Brak wpisu
Rubryka 24. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się zakład leczniczy
1002011
Rubryka 25. Numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy)
35161815900218
Rubryka 26. Rodzaj działalności leczniczej wykonywanej w zakładzie leczniczym, oznaczony kodem resortowym stanowiącym część VI systemu kodów identyfikacyjnych
3 - Ambulatoryjne świadczenie zdrowotne
Rubryka 27. Data rozpoczęcia działalności leczniczej zakładu leczniczego
2018-09-03
Rubryka 28. Data zakończenia działalności leczniczej zakładu leczniczego
Brak wpisu
Lp.11
Rubryka 20. Nazwa zakładu leczniczego
CENTRUM KARDIOLOGII SCANMED W EŁKU
Rubryka 21. Adres i numer telefonu zakładu leczniczego
1. Ulica  ul. Baranki
2. Numer domu 24
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 19-300
5. Miejscowość Ełk
6. Numer telefonu 874419999
Rubryka 22. Adres poczty elektronicznej zakładu leczniczego
sekretariat.elk@scanmed.pl
Rubryka 23. Adres strony internetowej zakładu leczniczego
Brak wpisu
Rubryka 24. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się zakład leczniczy
2805011
Rubryka 25. Numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy)
35161815900200
Rubryka 26. Rodzaj działalności leczniczej wykonywanej w zakładzie leczniczym, oznaczony kodem resortowym stanowiącym część VI systemu kodów identyfikacyjnych
1 - Stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne - szpitalne
Rubryka 27. Data rozpoczęcia działalności leczniczej zakładu leczniczego
2018-09-03
Rubryka 28. Data zakończenia działalności leczniczej zakładu leczniczego
Brak wpisu
Lp.12
Rubryka 20. Nazwa zakładu leczniczego
CENTRUM KARDIOLOGII SCANMED- AMBULATORIUM W EŁKU
Rubryka 21. Adres i numer telefonu zakładu leczniczego
1. Ulica  ul. Baranki
2. Numer domu 24
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 19-300
5. Miejscowość Ełk
6. Numer telefonu 874419999
Rubryka 22. Adres poczty elektronicznej zakładu leczniczego
sekretariat.elk@scanmed.pl
Rubryka 23. Adres strony internetowej zakładu leczniczego
Brak wpisu
Rubryka 24. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się zakład leczniczy
2805011
Rubryka 25. Numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy)
35161815900192
Rubryka 26. Rodzaj działalności leczniczej wykonywanej w zakładzie leczniczym, oznaczony kodem resortowym stanowiącym część VI systemu kodów identyfikacyjnych
3 - Ambulatoryjne świadczenie zdrowotne
Rubryka 27. Data rozpoczęcia działalności leczniczej zakładu leczniczego
2018-09-06
Rubryka 28. Data zakończenia działalności leczniczej zakładu leczniczego
Brak wpisu
Lp.13
Rubryka 20. Nazwa zakładu leczniczego
CENTRUM KARDIOLOGII SCANMED W IŁAWIE
Rubryka 21. Adres i numer telefonu zakładu leczniczego
1. Ulica  ul. gen. Władysława Andersa
2. Numer domu 3
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 14-200
5. Miejscowość Iława
6. Numer telefonu 896760100
Rubryka 22. Adres poczty elektronicznej zakładu leczniczego
sekretariat.ilawa@scanmed.pl
Rubryka 23. Adres strony internetowej zakładu leczniczego
Brak wpisu
Rubryka 24. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się zakład leczniczy
2807011
Rubryka 25. Numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy)
35161815900185
Rubryka 26. Rodzaj działalności leczniczej wykonywanej w zakładzie leczniczym, oznaczony kodem resortowym stanowiącym część VI systemu kodów identyfikacyjnych
1 - Stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne - szpitalne
Rubryka 27. Data rozpoczęcia działalności leczniczej zakładu leczniczego
2018-09-03
Rubryka 28. Data zakończenia działalności leczniczej zakładu leczniczego
Brak wpisu
Lp.14
Rubryka 20. Nazwa zakładu leczniczego
CENTRUM KARDIOLOGII SCANMED- AMBULATORIUM W IŁAWIE
Rubryka 21. Adres i numer telefonu zakładu leczniczego
1. Ulica  ul. gen. Władysława Andersa
2. Numer domu 3
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 14-200
5. Miejscowość Iława
6. Numer telefonu 896760100
Rubryka 22. Adres poczty elektronicznej zakładu leczniczego
sekretariat.ilawa@scanmed.pl
Rubryka 23. Adres strony internetowej zakładu leczniczego
Brak wpisu
Rubryka 24. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się zakład leczniczy
2807011
Rubryka 25. Numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy)
35161815900178
Rubryka 26. Rodzaj działalności leczniczej wykonywanej w zakładzie leczniczym, oznaczony kodem resortowym stanowiącym część VI systemu kodów identyfikacyjnych
3 - Ambulatoryjne świadczenie zdrowotne
Rubryka 27. Data rozpoczęcia działalności leczniczej zakładu leczniczego
2018-09-03
Rubryka 28. Data zakończenia działalności leczniczej zakładu leczniczego
Brak wpisu
Lp.15
Rubryka 20. Nazwa zakładu leczniczego
CENTRUM KARDIOLOGII SCANMED W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM
Rubryka 21. Adres i numer telefonu zakładu leczniczego
1. Ulica  ul. Jana Pawła II
2. Numer domu 35
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 97-200
5. Miejscowość Tomaszów Mazowiecki
6. Numer telefonu 447865110
Rubryka 22. Adres poczty elektronicznej zakładu leczniczego
sekretariat.tomaszow@scanmed.pl
Rubryka 23. Adres strony internetowej zakładu leczniczego
Brak wpisu
Rubryka 24. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się zakład leczniczy
1016011
Rubryka 25. Numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy)
35161815900160
Rubryka 26. Rodzaj działalności leczniczej wykonywanej w zakładzie leczniczym, oznaczony kodem resortowym stanowiącym część VI systemu kodów identyfikacyjnych
1 - Stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne - szpitalne
Rubryka 27. Data rozpoczęcia działalności leczniczej zakładu leczniczego
2018-09-03
Rubryka 28. Data zakończenia działalności leczniczej zakładu leczniczego
Brak wpisu
Lp.16
Rubryka 20. Nazwa zakładu leczniczego
CENTRUM KARDIOLOGII SCANMED- AMBULATORIUM W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM
Rubryka 21. Adres i numer telefonu zakładu leczniczego
1. Ulica  ul. Jana Pawła II
2. Numer domu 35
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 97-200
5. Miejscowość Tomaszów Mazowiecki
6. Numer telefonu 447865110
Rubryka 22. Adres poczty elektronicznej zakładu leczniczego
sekretariat.tomaszow@scanmed.pl
Rubryka 23. Adres strony internetowej zakładu leczniczego
Brak wpisu
Rubryka 24. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się zakład leczniczy
1016011
Rubryka 25. Numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy)
35161815900153
Rubryka 26. Rodzaj działalności leczniczej wykonywanej w zakładzie leczniczym, oznaczony kodem resortowym stanowiącym część VI systemu kodów identyfikacyjnych
3 - Ambulatoryjne świadczenie zdrowotne
Rubryka 27. Data rozpoczęcia działalności leczniczej zakładu leczniczego
2018-09-03
Rubryka 28. Data zakończenia działalności leczniczej zakładu leczniczego
Brak wpisu
Lp.17
Rubryka 20. Nazwa zakładu leczniczego
CENTRUM KARDIOLOGII SCANMED W SZCZECINKU
Rubryka 21. Adres i numer telefonu zakładu leczniczego
1. Ulica  ul. Kilińskiego
2. Numer domu 7
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 78-400
5. Miejscowość Szczecinek
6. Numer telefonu 943743561
Rubryka 22. Adres poczty elektronicznej zakładu leczniczego
sekretariat.szczecinek@scanmed.pl
Rubryka 23. Adres strony internetowej zakładu leczniczego
Brak wpisu
Rubryka 24. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się zakład leczniczy
3215011
Rubryka 25. Numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy)
35161815900146
Rubryka 26. Rodzaj działalności leczniczej wykonywanej w zakładzie leczniczym, oznaczony kodem resortowym stanowiącym część VI systemu kodów identyfikacyjnych
1 - Stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne - szpitalne
Rubryka 27. Data rozpoczęcia działalności leczniczej zakładu leczniczego
2018-09-03
Rubryka 28. Data zakończenia działalności leczniczej zakładu leczniczego
Brak wpisu
Lp.18
Rubryka 20. Nazwa zakładu leczniczego
CENTRUM KARDIOLOGII SCANMED- AMBULATORIUM W SZCZECINKU
Rubryka 21. Adres i numer telefonu zakładu leczniczego
1. Ulica  ul. Kilińskiego
2. Numer domu 7
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 78-400
5. Miejscowość Szczecinek
6. Numer telefonu 943743561
Rubryka 22. Adres poczty elektronicznej zakładu leczniczego
sekretariat.szczecinek@scanmed.pl
Rubryka 23. Adres strony internetowej zakładu leczniczego
Brak wpisu
Rubryka 24. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się zakład leczniczy
3215011
Rubryka 25. Numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy)
35161815900139
Rubryka 26. Rodzaj działalności leczniczej wykonywanej w zakładzie leczniczym, oznaczony kodem resortowym stanowiącym część VI systemu kodów identyfikacyjnych
3 - Ambulatoryjne świadczenie zdrowotne
Rubryka 27. Data rozpoczęcia działalności leczniczej zakładu leczniczego
2018-09-03
Rubryka 28. Data zakończenia działalności leczniczej zakładu leczniczego
Brak wpisu
Lp.19
Rubryka 20. Nazwa zakładu leczniczego
SZPITAL NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ POLSKIEJ GRUPY MEDYCZNEJ im.POLONII ŚWIATA
Rubryka 21. Adres i numer telefonu zakładu leczniczego
1. Ulica  ul. Sosnowa
2. Numer domu 16
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 42-290
5. Miejscowość Blachownia
6. Numer telefonu 343279175
Rubryka 22. Adres poczty elektronicznej zakładu leczniczego
sekretariat.zarzadu@scanmed.pl
Rubryka 23. Adres strony internetowej zakładu leczniczego
Brak wpisu
Rubryka 24. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się zakład leczniczy
2404014
Rubryka 25. Numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy)
35161815900121
Rubryka 26. Rodzaj działalności leczniczej wykonywanej w zakładzie leczniczym, oznaczony kodem resortowym stanowiącym część VI systemu kodów identyfikacyjnych
1 - Stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne - szpitalne
Rubryka 27. Data rozpoczęcia działalności leczniczej zakładu leczniczego
2018-09-03
Rubryka 28. Data zakończenia działalności leczniczej zakładu leczniczego
Brak wpisu
Lp.20
Rubryka 20. Nazwa zakładu leczniczego
PRZYCHODNIA NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ POLSKIEJ GRUPY MEDYCZNEJ im.POLONII ŚWIATA
Rubryka 21. Adres i numer telefonu zakładu leczniczego
1. Ulica  ul. Sosnowa
2. Numer domu 16
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 42-290
5. Miejscowość Blachownia
6. Numer telefonu 343279175
Rubryka 22. Adres poczty elektronicznej zakładu leczniczego
sekretariat.zarzadu@scanmed.pl
Rubryka 23. Adres strony internetowej zakładu leczniczego
Brak wpisu
Rubryka 24. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się zakład leczniczy
2404014
Rubryka 25. Numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy)
35161815900114
Rubryka 26. Rodzaj działalności leczniczej wykonywanej w zakładzie leczniczym, oznaczony kodem resortowym stanowiącym część VI systemu kodów identyfikacyjnych
3 - Ambulatoryjne świadczenie zdrowotne
Rubryka 27. Data rozpoczęcia działalności leczniczej zakładu leczniczego
2018-09-03
Rubryka 28. Data zakończenia działalności leczniczej zakładu leczniczego
Brak wpisu
Lp.21
Rubryka 20. Nazwa zakładu leczniczego
CENTRUM KARDIOLOGII SCANMED W BIELSKU PODLASKIM
Rubryka 21. Adres i numer telefonu zakładu leczniczego
1. Ulica  ul. Kleszczelowska
2. Numer domu 1
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 17-100
5. Miejscowość Bielsk Podlaski
6. Numer telefonu 12 629 89 00
Rubryka 22. Adres poczty elektronicznej zakładu leczniczego
sekretariat.zarzadu@scanmed.pl
Rubryka 23. Adres strony internetowej zakładu leczniczego
Brak wpisu
Rubryka 24. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się zakład leczniczy
2003011
Rubryka 25. Numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy)
35161815900257
Rubryka 26. Rodzaj działalności leczniczej wykonywanej w zakładzie leczniczym, oznaczony kodem resortowym stanowiącym część VI systemu kodów identyfikacyjnych
1 - Stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne - szpitalne
Rubryka 27. Data rozpoczęcia działalności leczniczej zakładu leczniczego
2019-10-07
Rubryka 28. Data zakończenia działalności leczniczej zakładu leczniczego
Brak wpisu
Lp.22
Rubryka 20. Nazwa zakładu leczniczego
CENTRUM KARDIOLOGII SCANMED-AMBULATORIUM W BIELSKU PODLASKIM
Rubryka 21. Adres i numer telefonu zakładu leczniczego
1. Ulica  ul. Kleszczelowska
2. Numer domu 1
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 17-100
5. Miejscowość Bielsk Podlaski
6. Numer telefonu 12 629 89 00
Rubryka 22. Adres poczty elektronicznej zakładu leczniczego
sekretariat.zarzadu@scanmed.pl
Rubryka 23. Adres strony internetowej zakładu leczniczego
Brak wpisu
Rubryka 24. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się zakład leczniczy
2003011
Rubryka 25. Numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy)
35161815900264
Rubryka 26. Rodzaj działalności leczniczej wykonywanej w zakładzie leczniczym, oznaczony kodem resortowym stanowiącym część VI systemu kodów identyfikacyjnych
3 - Ambulatoryjne świadczenie zdrowotne
Rubryka 27. Data rozpoczęcia działalności leczniczej zakładu leczniczego
2019-10-07
Rubryka 28. Data zakończenia działalności leczniczej zakładu leczniczego
Brak wpisu
Lp.23
Rubryka 20. Nazwa zakładu leczniczego
CHIRURGIA ENDOSKOPOWA SCANMED-SZPITAL
Rubryka 21. Adres i numer telefonu zakładu leczniczego
1. Ulica  ul. Bankowa
2. Numer domu 2
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 44-240
5. Miejscowość Żory
6. Numer telefonu 32 475 93 15
Rubryka 22. Adres poczty elektronicznej zakładu leczniczego
info@sport-klinika.pl
Rubryka 23. Adres strony internetowej zakładu leczniczego
www.sport-klinika.pl
Rubryka 24. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się zakład leczniczy
2479011
Rubryka 25. Numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy)
35161815900232
Rubryka 26. Rodzaj działalności leczniczej wykonywanej w zakładzie leczniczym, oznaczony kodem resortowym stanowiącym część VI systemu kodów identyfikacyjnych
1 - Stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne - szpitalne
Rubryka 27. Data rozpoczęcia działalności leczniczej zakładu leczniczego
2019-09-30
Rubryka 28. Data zakończenia działalności leczniczej zakładu leczniczego
2020-10-19
Lp.24
Rubryka 20. Nazwa zakładu leczniczego
CHIRURGIA ENDOSKOPOWA SCANMED-PORADNIE
Rubryka 21. Adres i numer telefonu zakładu leczniczego
1. Ulica  ul. Bankowa
2. Numer domu 2
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 44-240
5. Miejscowość Żory
6. Numer telefonu 32 475 93 15
Rubryka 22. Adres poczty elektronicznej zakładu leczniczego
info@sport-klinika.pl
Rubryka 23. Adres strony internetowej zakładu leczniczego
www.sport-klinika.pl
Rubryka 24. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się zakład leczniczy
2479011
Rubryka 25. Numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy)
35161815900240
Rubryka 26. Rodzaj działalności leczniczej wykonywanej w zakładzie leczniczym, oznaczony kodem resortowym stanowiącym część VI systemu kodów identyfikacyjnych
3 - Ambulatoryjne świadczenie zdrowotne
Rubryka 27. Data rozpoczęcia działalności leczniczej zakładu leczniczego
2019-09-30
Rubryka 28. Data zakończenia działalności leczniczej zakładu leczniczego
2020-10-19
Lp.25
Rubryka 20. Nazwa zakładu leczniczego
CENTRUM MEDYCZNE POZNAŃ
Rubryka 21. Adres i numer telefonu zakładu leczniczego
1. Ulica  ul. Przemysłowa
2. Numer domu 46A
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 61-541
5. Miejscowość Poznań
6. Numer telefonu 12 629 89 00
Rubryka 22. Adres poczty elektronicznej zakładu leczniczego
sekretariat.zarzadu@scanmed.pl
Rubryka 23. Adres strony internetowej zakładu leczniczego
www.scanmed.pl
Rubryka 24. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się zakład leczniczy
3064011
Rubryka 25. Numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy)
35161815900271
Rubryka 26. Rodzaj działalności leczniczej wykonywanej w zakładzie leczniczym, oznaczony kodem resortowym stanowiącym część VI systemu kodów identyfikacyjnych
3 - Ambulatoryjne świadczenie zdrowotne
Rubryka 27. Data rozpoczęcia działalności leczniczej zakładu leczniczego
2020-01-21
Rubryka 28. Data zakończenia działalności leczniczej zakładu leczniczego
Brak wpisu
Lp.26
Rubryka 20. Nazwa zakładu leczniczego
CENTRUM MEDYCZNE WROCŁAW PARKOWA
Rubryka 21. Adres i numer telefonu zakładu leczniczego
1. Ulica  ul. Parkowa
2. Numer domu 46
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 51-616
5. Miejscowość Wrocław
6. Numer telefonu 12 629 89 00
Rubryka 22. Adres poczty elektronicznej zakładu leczniczego
sekretariat.zarzadu@scanmed.pl
Rubryka 23. Adres strony internetowej zakładu leczniczego
www.scanmed.pl
Rubryka 24. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się zakład leczniczy
0264011
Rubryka 25. Numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy)
35161815900289
Rubryka 26. Rodzaj działalności leczniczej wykonywanej w zakładzie leczniczym, oznaczony kodem resortowym stanowiącym część VI systemu kodów identyfikacyjnych
3 - Ambulatoryjne świadczenie zdrowotne
Rubryka 27. Data rozpoczęcia działalności leczniczej zakładu leczniczego
2020-01-21
Rubryka 28. Data zakończenia działalności leczniczej zakładu leczniczego
Brak wpisu
Lp.27
Rubryka 20. Nazwa zakładu leczniczego
CENTRUM MEDYCZNE WROCŁAW KRASIŃSKIEGO
Rubryka 21. Adres i numer telefonu zakładu leczniczego
1. Ulica  ul. Zygmunta Krasińskiego
2. Numer domu 9
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 50-946
5. Miejscowość Wrocław
6. Numer telefonu 12 629 89 00
Rubryka 22. Adres poczty elektronicznej zakładu leczniczego
sekretariat.zarzadu@scanmed.pl
Rubryka 23. Adres strony internetowej zakładu leczniczego
www.scanmed.pl
Rubryka 24. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się zakład leczniczy
0264011
Rubryka 25. Numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy)
35161815900296
Rubryka 26. Rodzaj działalności leczniczej wykonywanej w zakładzie leczniczym, oznaczony kodem resortowym stanowiącym część VI systemu kodów identyfikacyjnych
3 - Ambulatoryjne świadczenie zdrowotne
Rubryka 27. Data rozpoczęcia działalności leczniczej zakładu leczniczego
2020-01-21
Rubryka 28. Data zakończenia działalności leczniczej zakładu leczniczego
Brak wpisu
Lp.28
Rubryka 20. Nazwa zakładu leczniczego
CENTRUM MEDYCZNE GDAŃSK
Rubryka 21. Adres i numer telefonu zakładu leczniczego
1. Ulica  ul. Marii Skłodowskiej-Curie
2. Numer domu 5
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 80-210
5. Miejscowość Gdańsk
6. Numer telefonu 12 629 89 00
Rubryka 22. Adres poczty elektronicznej zakładu leczniczego
sekretariat.zarzadu@scanmed.pl
Rubryka 23. Adres strony internetowej zakładu leczniczego
www.scanmed.pl
Rubryka 24. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się zakład leczniczy
2261011
Rubryka 25. Numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy)
35161815900304
Rubryka 26. Rodzaj działalności leczniczej wykonywanej w zakładzie leczniczym, oznaczony kodem resortowym stanowiącym część VI systemu kodów identyfikacyjnych
3 - Ambulatoryjne świadczenie zdrowotne
Rubryka 27. Data rozpoczęcia działalności leczniczej zakładu leczniczego
2020-01-21
Rubryka 28. Data zakończenia działalności leczniczej zakładu leczniczego
Brak wpisu
Lp.29
Rubryka 20. Nazwa zakładu leczniczego
CENTRUM MEDYCZNE NOWY SĄCZ
Rubryka 21. Adres i numer telefonu zakładu leczniczego
1. Ulica  ul. Zygmuntowska
2. Numer domu 15
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 33-300
5. Miejscowość Nowy Sącz
6. Numer telefonu 12 629 89 00
Rubryka 22. Adres poczty elektronicznej zakładu leczniczego
sekretariat.zarzadu@scanmed.pl
Rubryka 23. Adres strony internetowej zakładu leczniczego
www.scanmed.pl
Rubryka 24. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się zakład leczniczy
1262011
Rubryka 25. Numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy)
35161815900311
Rubryka 26. Rodzaj działalności leczniczej wykonywanej w zakładzie leczniczym, oznaczony kodem resortowym stanowiącym część VI systemu kodów identyfikacyjnych
3 - Ambulatoryjne świadczenie zdrowotne
Rubryka 27. Data rozpoczęcia działalności leczniczej zakładu leczniczego
2020-01-21
Rubryka 28. Data zakończenia działalności leczniczej zakładu leczniczego
Brak wpisu
Lp.30
Rubryka 20. Nazwa zakładu leczniczego
CENTRUM MEDYCZNE PABIANICE
Rubryka 21. Adres i numer telefonu zakładu leczniczego
1. Ulica  ul. Mariańska
2. Numer domu 5A
3. Numer lokalu 1
4. Kod pocztowy 95-200
5. Miejscowość Pabianice
6. Numer telefonu 12 629 89 00
Rubryka 22. Adres poczty elektronicznej zakładu leczniczego
sekretariat.zarzadu@scanmed.pl
Rubryka 23. Adres strony internetowej zakładu leczniczego
www.scanmed.pl
Rubryka 24. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się zakład leczniczy
1008021
Rubryka 25. Numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy)
35161815900329
Rubryka 26. Rodzaj działalności leczniczej wykonywanej w zakładzie leczniczym, oznaczony kodem resortowym stanowiącym część VI systemu kodów identyfikacyjnych
3 - Ambulatoryjne świadczenie zdrowotne
Rubryka 27. Data rozpoczęcia działalności leczniczej zakładu leczniczego
2020-01-21
Rubryka 28. Data zakończenia działalności leczniczej zakładu leczniczego
Brak wpisu
Lp.31
Rubryka 20. Nazwa zakładu leczniczego
CENTRUM MEDYCZNE LESZNO
Rubryka 21. Adres i numer telefonu zakładu leczniczego
1. Ulica  ul. Słowiańska
2. Numer domu 53A
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 64-100
5. Miejscowość Leszno
6. Numer telefonu 12 629 89 00
Rubryka 22. Adres poczty elektronicznej zakładu leczniczego
sekretariat.zarzadu@scanmed.pl
Rubryka 23. Adres strony internetowej zakładu leczniczego
www.scanmed.pl
Rubryka 24. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się zakład leczniczy
3063011
Rubryka 25. Numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy)
35161815900336
Rubryka 26. Rodzaj działalności leczniczej wykonywanej w zakładzie leczniczym, oznaczony kodem resortowym stanowiącym część VI systemu kodów identyfikacyjnych
3 - Ambulatoryjne świadczenie zdrowotne
Rubryka 27. Data rozpoczęcia działalności leczniczej zakładu leczniczego
2020-01-21
Rubryka 28. Data zakończenia działalności leczniczej zakładu leczniczego
2020-04-30
Lp.32
Rubryka 20. Nazwa zakładu leczniczego
CENTRUM MEDYCZNE KRAKÓW KAZIMIERZ
Rubryka 21. Adres i numer telefonu zakładu leczniczego
1. Ulica  ul. Podgórska
2. Numer domu 36
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 31-536
5. Miejscowość Kraków
6. Numer telefonu 12 629 89 00
Rubryka 22. Adres poczty elektronicznej zakładu leczniczego
sekretariat.zarzadu@scanmed.pl
Rubryka 23. Adres strony internetowej zakładu leczniczego
www.scanmed.pl
Rubryka 24. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się zakład leczniczy
1261011
Rubryka 25. Numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy)
35161815900343
Rubryka 26. Rodzaj działalności leczniczej wykonywanej w zakładzie leczniczym, oznaczony kodem resortowym stanowiącym część VI systemu kodów identyfikacyjnych
3 - Ambulatoryjne świadczenie zdrowotne
Rubryka 27. Data rozpoczęcia działalności leczniczej zakładu leczniczego
2020-01-21
Rubryka 28. Data zakończenia działalności leczniczej zakładu leczniczego
Brak wpisu
Lp.33
Rubryka 20. Nazwa zakładu leczniczego
SCANMED TRANSPORT MEDYCZNY
Rubryka 21. Adres i numer telefonu zakładu leczniczego
1. Ulica  ul. Armii Krajowej
2. Numer domu 5
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 30-150
5. Miejscowość Kraków
6. Numer telefonu 12 629 89 00
Rubryka 22. Adres poczty elektronicznej zakładu leczniczego
sekretariat.zarzadu@scanmed.pl
Rubryka 23. Adres strony internetowej zakładu leczniczego
www.scanmed.pl
Rubryka 24. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się zakład leczniczy
1261011
Rubryka 25. Numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy)
35161815900350
Rubryka 26. Rodzaj działalności leczniczej wykonywanej w zakładzie leczniczym, oznaczony kodem resortowym stanowiącym część VI systemu kodów identyfikacyjnych
3 - Ambulatoryjne świadczenie zdrowotne
Rubryka 27. Data rozpoczęcia działalności leczniczej zakładu leczniczego
2020-01-21
Rubryka 28. Data zakończenia działalności leczniczej zakładu leczniczego
Brak wpisu
Lp.34
Rubryka 20. Nazwa zakładu leczniczego
AMBULATORIUM PRZYZAKŁADOWE VESUVIUS
Rubryka 21. Adres i numer telefonu zakładu leczniczego
1. Ulica  ul. Tyniecka
2. Numer domu 12
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 32-050
5. Miejscowość Skawina
6. Numer telefonu 12 629 89 00
Rubryka 22. Adres poczty elektronicznej zakładu leczniczego
sekretariat.zarzadu@scanmed.pl
Rubryka 23. Adres strony internetowej zakładu leczniczego
www.scanmed.pl
Rubryka 24. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się zakład leczniczy
1206114
Rubryka 25. Numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy)
35161815900368
Rubryka 26. Rodzaj działalności leczniczej wykonywanej w zakładzie leczniczym, oznaczony kodem resortowym stanowiącym część VI systemu kodów identyfikacyjnych
3 - Ambulatoryjne świadczenie zdrowotne
Rubryka 27. Data rozpoczęcia działalności leczniczej zakładu leczniczego
2020-01-21
Rubryka 28. Data zakończenia działalności leczniczej zakładu leczniczego
Brak wpisu
Lp.35
Rubryka 20. Nazwa zakładu leczniczego
CENTRUM OKULISTYCZNE WEISS KLINIK - PORADNIE
Rubryka 21. Adres i numer telefonu zakładu leczniczego
1. Ulica  ul. Wiejska
2. Numer domu 4
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 41-503
5. Miejscowość Chorzów
6. Numer telefonu 12 629 89 00
Rubryka 22. Adres poczty elektronicznej zakładu leczniczego
sekretariat.zarzadu@scanmed.pl
Rubryka 23. Adres strony internetowej zakładu leczniczego
www.scanmed.pl
Rubryka 24. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się zakład leczniczy
2463011
Rubryka 25. Numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy)
35161815900375
Rubryka 26. Rodzaj działalności leczniczej wykonywanej w zakładzie leczniczym, oznaczony kodem resortowym stanowiącym część VI systemu kodów identyfikacyjnych
3 - Ambulatoryjne świadczenie zdrowotne
Rubryka 27. Data rozpoczęcia działalności leczniczej zakładu leczniczego
2020-01-21
Rubryka 28. Data zakończenia działalności leczniczej zakładu leczniczego
Brak wpisu
DZIAŁ II
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE ZAKŁADÓW LECZNICZYCH
Lp.1
Rubryka 1. Nazwa jednostki organizacyjnej
Scanmed Universum Filia I
Rubryka 2. Adres i numer telefonu jednostki organizacyjnej
1. Ulica  Pokoju
2. Numer domu 2 A
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 31-548
5. Miejscowość Kraków
6. Numer telefonu 012 629 89 81
Rubryka 3. Adres poczty elektronicznej
Brak wpisu
Rubryka 4. Adres strony internetowej jednostki organizacyjnej
Brak wpisu
Rubryka 5. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się jednostka organizacyjna
1261059
Rubryka 6. Numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy)
Brak wpisu
Rubryka 7. Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną w strukturze organizacyjnej zakładu leczniczego, stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych
01
Rubryka 8. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w jednostce organizacyjnej
Lp. Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia, stanowiący część IX systemu resortowych kodów identyfikacyjnych Kod resortowy dziedziny medycyny, stanowiący część X systemu kodów identyfikacyjnych
1 Brak wpisu Brak wpisu
Rubryka 9. Data rozpoczęcia działalności przez jednostkę organizacyjna
2000-02-01
Rubryka 10. Okres czasowego zaprzestania działalności przez jednostkę organizacyjna, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy
Brak wpisu
Rubryka 11. Data zakończenia działalności przez jednostkę organizacyjną
2010-02-28
Lp.2
Rubryka 1. Nazwa jednostki organizacyjnej
Scanmed Universum
Rubryka 2. Adres i numer telefonu jednostki organizacyjnej
1. Ulica  Armii Krajowej
2. Numer domu 5
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 30-150
5. Miejscowość Kraków
6. Numer telefonu 012 629 88 00
Rubryka 3. Adres poczty elektronicznej
info@scanmed.pl
Rubryka 4. Adres strony internetowej jednostki organizacyjnej
Brak wpisu
Rubryka 5. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się jednostka organizacyjna
1261029
Rubryka 6. Numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy)
Brak wpisu
Rubryka 7. Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną w strukturze organizacyjnej zakładu leczniczego, stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych
02
Rubryka 8. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w jednostce organizacyjnej
Lp. Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia, stanowiący część IX systemu resortowych kodów identyfikacyjnych Kod resortowy dziedziny medycyny, stanowiący część X systemu kodów identyfikacyjnych
1 Brak wpisu Brak wpisu
Rubryka 9. Data rozpoczęcia działalności przez jednostkę organizacyjna
2004-11-01
Rubryka 10. Okres czasowego zaprzestania działalności przez jednostkę organizacyjna, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy
Brak wpisu
Rubryka 11. Data zakończenia działalności przez jednostkę organizacyjną
2011-05-31
Lp.3
Rubryka 1. Nazwa jednostki organizacyjnej
Scanmed Universum Rehabilitacja
Rubryka 2. Adres i numer telefonu jednostki organizacyjnej
1. Ulica  Bydgoska
2. Numer domu 19B
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 30-056
5. Miejscowość Kraków
6. Numer telefonu 012 637 70 29
Rubryka 3. Adres poczty elektronicznej
Brak wpisu
Rubryka 4. Adres strony internetowej jednostki organizacyjnej
Brak wpisu
Rubryka 5. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się jednostka organizacyjna
1261029
Rubryka 6. Numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy)
Brak wpisu
Rubryka 7. Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną w strukturze organizacyjnej zakładu leczniczego, stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych
03
Rubryka 8. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w jednostce organizacyjnej
Lp. Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia, stanowiący część IX systemu resortowych kodów identyfikacyjnych Kod resortowy dziedziny medycyny, stanowiący część X systemu kodów identyfikacyjnych
1 Brak wpisu Brak wpisu
Rubryka 9. Data rozpoczęcia działalności przez jednostkę organizacyjna
2005-01-01
Rubryka 10. Okres czasowego zaprzestania działalności przez jednostkę organizacyjna, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy
Brak wpisu
Rubryka 11. Data zakończenia działalności przez jednostkę organizacyjną
2011-03-27
Lp.4
Rubryka 1. Nazwa jednostki organizacyjnej
Scanmed Universum przy Akademii Górniczo-Hutniczej
Rubryka 2. Adres i numer telefonu jednostki organizacyjnej
1. Ulica  Akademicka
2. Numer domu 5
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 30-050
5. Miejscowość Kraków
6. Numer telefonu 012 629 89 99
Rubryka 3. Adres poczty elektronicznej
Brak wpisu
Rubryka 4. Adres strony internetowej jednostki organizacyjnej
Brak wpisu
Rubryka 5. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się jednostka organizacyjna
1261029
Rubryka 6. Numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy)
Brak wpisu
Rubryka 7. Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną w strukturze organizacyjnej zakładu leczniczego, stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych
04
Rubryka 8. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w jednostce organizacyjnej
Lp. Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia, stanowiący część IX systemu resortowych kodów identyfikacyjnych Kod resortowy dziedziny medycyny, stanowiący część X systemu kodów identyfikacyjnych
1 Brak wpisu Brak wpisu
Rubryka 9. Data rozpoczęcia działalności przez jednostkę organizacyjna
2005-01-01
Rubryka 10. Okres czasowego zaprzestania działalności przez jednostkę organizacyjna, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy
Brak wpisu
Rubryka 11. Data zakończenia działalności przez jednostkę organizacyjną
2011-03-27
Lp.5
Rubryka 1. Nazwa jednostki organizacyjnej
Scanmed Universum przy Akademii Wychowania Fizycznego
Rubryka 2. Adres i numer telefonu jednostki organizacyjnej
1. Ulica  Jana Pawła II
2. Numer domu 82
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 31-571
5. Miejscowość Kraków
6. Numer telefonu 012 683 13 54
Rubryka 3. Adres poczty elektronicznej
Brak wpisu
Rubryka 4. Adres strony internetowej jednostki organizacyjnej
Brak wpisu
Rubryka 5. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się jednostka organizacyjna
1261039
Rubryka 6. Numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy)
Brak wpisu
Rubryka 7. Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną w strukturze organizacyjnej zakładu leczniczego, stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych
05
Rubryka 8. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w jednostce organizacyjnej
Lp. Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia, stanowiący część IX systemu resortowych kodów identyfikacyjnych Kod resortowy dziedziny medycyny, stanowiący część X systemu kodów identyfikacyjnych
1 Brak wpisu Brak wpisu
Rubryka 9. Data rozpoczęcia działalności przez jednostkę organizacyjna
2005-01-01
Rubryka 10. Okres czasowego zaprzestania działalności przez jednostkę organizacyjna, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy
Brak wpisu
Rubryka 11. Data zakończenia działalności przez jednostkę organizacyjną
2011-03-27
Lp.6
Rubryka 1. Nazwa jednostki organizacyjnej
Scanmed Universum przy Uniwersytecie Ekonomicznym
Rubryka 2. Adres i numer telefonu jednostki organizacyjnej
1. Ulica  Rakowicka
2. Numer domu 16
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 31-511
5. Miejscowość Kraków
6. Numer telefonu 012 293 54 70
Rubryka 3. Adres poczty elektronicznej
Brak wpisu
Rubryka 4. Adres strony internetowej jednostki organizacyjnej
Brak wpisu
Rubryka 5. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się jednostka organizacyjna
1261059
Rubryka 6. Numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy)
Brak wpisu
Rubryka 7. Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną w strukturze organizacyjnej zakładu leczniczego, stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych
06
Rubryka 8. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w jednostce organizacyjnej
Lp. Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia, stanowiący część IX systemu resortowych kodów identyfikacyjnych Kod resortowy dziedziny medycyny, stanowiący część X systemu kodów identyfikacyjnych
1 Brak wpisu Brak wpisu
Rubryka 9. Data rozpoczęcia działalności przez jednostkę organizacyjna
2005-01-01
Rubryka 10. Okres czasowego zaprzestania działalności przez jednostkę organizacyjna, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy
Brak wpisu
Rubryka 11. Data zakończenia działalności przez jednostkę organizacyjną
2011-03-27
Lp.7
Rubryka 1. Nazwa jednostki organizacyjnej
Scanmed Universum przy Uniwersytecie Pedagogicznym
Rubryka 2. Adres i numer telefonu jednostki organizacyjnej
1. Ulica  Podchorążych
2. Numer domu 2
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 30-048
5. Miejscowość Kraków
6. Numer telefonu 012 662 61 40
Rubryka 3. Adres poczty elektronicznej
Brak wpisu
Rubryka 4. Adres strony internetowej jednostki organizacyjnej
Brak wpisu
Rubryka 5. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się jednostka organizacyjna
1261029
Rubryka 6. Numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy)
Brak wpisu
Rubryka 7. Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną w strukturze organizacyjnej zakładu leczniczego, stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych
07
Rubryka 8. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w jednostce organizacyjnej
Lp. Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia, stanowiący część IX systemu resortowych kodów identyfikacyjnych Kod resortowy dziedziny medycyny, stanowiący część X systemu kodów identyfikacyjnych
1 Brak wpisu Brak wpisu
Rubryka 9. Data rozpoczęcia działalności przez jednostkę organizacyjna
2005-01-01
Rubryka 10. Okres czasowego zaprzestania działalności przez jednostkę organizacyjna, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy
Brak wpisu
Rubryka 11. Data zakończenia działalności przez jednostkę organizacyjną
2011-03-27
Lp.8
Rubryka 1. Nazwa jednostki organizacyjnej
Scanmed Universum przy Politechnice Krakowskiej
Rubryka 2. Adres i numer telefonu jednostki organizacyjnej
1. Ulica  Warszawska
2. Numer domu 24
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 31-155
5. Miejscowość Kraków
6. Numer telefonu 012 628 20 18
Rubryka 3. Adres poczty elektronicznej
Brak wpisu
Rubryka 4. Adres strony internetowej jednostki organizacyjnej
Brak wpisu
Rubryka 5. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się jednostka organizacyjna
1261059
Rubryka 6. Numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy)
Brak wpisu
Rubryka 7. Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną w strukturze organizacyjnej zakładu leczniczego, stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych
08
Rubryka 8. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w jednostce organizacyjnej
Lp. Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia, stanowiący część IX systemu resortowych kodów identyfikacyjnych Kod resortowy dziedziny medycyny, stanowiący część X systemu kodów identyfikacyjnych
1 Brak wpisu Brak wpisu
Rubryka 9. Data rozpoczęcia działalności przez jednostkę organizacyjna
2005-01-01
Rubryka 10. Okres czasowego zaprzestania działalności przez jednostkę organizacyjna, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy
Brak wpisu
Rubryka 11. Data zakończenia działalności przez jednostkę organizacyjną
2011-03-27
Lp.9
Rubryka 1. Nazwa jednostki organizacyjnej
Poradnia Zdrowia Psychicznego i Oddział Dzienny Psychiatryczny
Rubryka 2. Adres i numer telefonu jednostki organizacyjnej
1. Ulica  Tokarskiego
2. Numer domu 6
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 30-065
5. Miejscowość Kraków
6. Numer telefonu 012 637 25 74
Rubryka 3. Adres poczty elektronicznej
Brak wpisu
Rubryka 4. Adres strony internetowej jednostki organizacyjnej
Brak wpisu
Rubryka 5. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się jednostka organizacyjna
1261029
Rubryka 6. Numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy)
Brak wpisu
Rubryka 7. Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną w strukturze organizacyjnej zakładu leczniczego, stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych
09
Rubryka 8. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w jednostce organizacyjnej
Lp. Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia, stanowiący część IX systemu resortowych kodów identyfikacyjnych Kod resortowy dziedziny medycyny, stanowiący część X systemu kodów identyfikacyjnych
1 Brak wpisu Brak wpisu
Rubryka 9. Data rozpoczęcia działalności przez jednostkę organizacyjna
2005-01-01
Rubryka 10. Okres czasowego zaprzestania działalności przez jednostkę organizacyjna, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy
Brak wpisu
Rubryka 11. Data zakończenia działalności przez jednostkę organizacyjną
2006-08-16
Lp.10
Rubryka 1. Nazwa jednostki organizacyjnej
Szpital św. Rafała
Rubryka 2. Adres i numer telefonu jednostki organizacyjnej
1. Ulica  ul. Adama Bochenka
2. Numer domu 12
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 30-693
5. Miejscowość Kraków
6. Numer telefonu 12 38 55 600
Rubryka 3. Adres poczty elektronicznej
sekretariat.zarzadu@scanmed.pl
Rubryka 4. Adres strony internetowej jednostki organizacyjnej
www.swrafal.pl
Rubryka 5. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się jednostka organizacyjna
1261011
Rubryka 6. Numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy)
35161815900028
Rubryka 7. Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną w strukturze organizacyjnej zakładu leczniczego, stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych
10
Rubryka 8. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w jednostce organizacyjnej
Lp. Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia, stanowiący część IX systemu resortowych kodów identyfikacyjnych Kod resortowy dziedziny medycyny, stanowiący część X systemu kodów identyfikacyjnych
1 Brak wpisu Brak wpisu
Rubryka 9. Data rozpoczęcia działalności przez jednostkę organizacyjna
2009-08-03
Rubryka 10. Okres czasowego zaprzestania działalności przez jednostkę organizacyjna, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy
Brak wpisu
Rubryka 11. Data zakończenia działalności przez jednostkę organizacyjną
Brak wpisu
Lp.11
Rubryka 1. Nazwa jednostki organizacyjnej
Scanmed Universum przy Uniwersytecie Jagiellońskim
Rubryka 2. Adres i numer telefonu jednostki organizacyjnej
1. Ulica  Gronostajowa
2. Numer domu 7
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 30-387
5. Miejscowość Kraków
6. Numer telefonu 012 370 27 32
Rubryka 3. Adres poczty elektronicznej
Brak wpisu
Rubryka 4. Adres strony internetowej jednostki organizacyjnej
Brak wpisu
Rubryka 5. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się jednostka organizacyjna
1261049
Rubryka 6. Numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy)
Brak wpisu
Rubryka 7. Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną w strukturze organizacyjnej zakładu leczniczego, stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych
11
Rubryka 8. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w jednostce organizacyjnej
Lp. Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia, stanowiący część IX systemu resortowych kodów identyfikacyjnych Kod resortowy dziedziny medycyny, stanowiący część X systemu kodów identyfikacyjnych
1 Brak wpisu Brak wpisu
Rubryka 9. Data rozpoczęcia działalności przez jednostkę organizacyjna
2010-02-16
Rubryka 10. Okres czasowego zaprzestania działalności przez jednostkę organizacyjna, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy
Brak wpisu
Rubryka 11. Data zakończenia działalności przez jednostkę organizacyjną
2011-03-27
Lp.12
Rubryka 1. Nazwa jednostki organizacyjnej
Scanmed Universum przy Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Rubryka 2. Adres i numer telefonu jednostki organizacyjnej
1. Ulica  Herlinga-Grudzińskiego
2. Numer domu 1
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 30-705
5. Miejscowość Kraków
6. Numer telefonu 012 370 27 30
Rubryka 3. Adres poczty elektronicznej
Brak wpisu
Rubryka 4. Adres strony internetowej jednostki organizacyjnej
Brak wpisu
Rubryka 5. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się jednostka organizacyjna
1261049
Rubryka 6. Numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy)
Brak wpisu
Rubryka 7. Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną w strukturze organizacyjnej zakładu leczniczego, stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych
12
Rubryka 8. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w jednostce organizacyjnej
Lp. Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia, stanowiący część IX systemu resortowych kodów identyfikacyjnych Kod resortowy dziedziny medycyny, stanowiący część X systemu kodów identyfikacyjnych
1 Brak wpisu Brak wpisu
Rubryka 9. Data rozpoczęcia działalności przez jednostkę organizacyjna
2010-02-16
Rubryka 10. Okres czasowego zaprzestania działalności przez jednostkę organizacyjna, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy
Brak wpisu
Rubryka 11. Data zakończenia działalności przez jednostkę organizacyjną
2011-03-27
Lp.13
Rubryka 1. Nazwa jednostki organizacyjnej
Centrum Rekonstrukcji Piersi
Rubryka 2. Adres i numer telefonu jednostki organizacyjnej
1. Ulica  ul. Adama Bochenka
2. Numer domu 12
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 30-693
5. Miejscowość Kraków
6. Numer telefonu 12 629 88 00
Rubryka 3. Adres poczty elektronicznej
sekretariat.zarzadu@scanmed.pl
Rubryka 4. Adres strony internetowej jednostki organizacyjnej
www.swrafal.pl
Rubryka 5. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się jednostka organizacyjna
1261011
Rubryka 6. Numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy)
35161815900035
Rubryka 7. Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną w strukturze organizacyjnej zakładu leczniczego, stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych
13
Rubryka 8. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w jednostce organizacyjnej
Lp. Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia, stanowiący część IX systemu resortowych kodów identyfikacyjnych Kod resortowy dziedziny medycyny, stanowiący część X systemu kodów identyfikacyjnych
1 Brak wpisu Brak wpisu
Rubryka 9. Data rozpoczęcia działalności przez jednostkę organizacyjna
2010-02-16
Rubryka 10. Okres czasowego zaprzestania działalności przez jednostkę organizacyjna, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy
Brak wpisu
Rubryka 11. Data zakończenia działalności przez jednostkę organizacyjną
2020-01-08
Lp.14
Rubryka 1. Nazwa jednostki organizacyjnej
Centrum Neurochirurgii i Chirurgii Kręgosłupa
Rubryka 2. Adres i numer telefonu jednostki organizacyjnej
1. Ulica  ul. Adama Bochenka
2. Numer domu 12
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 30-693
5. Miejscowość Kraków
6. Numer telefonu 12 629 88 00
Rubryka 3. Adres poczty elektronicznej
sekretariat.zarzadu@scanmed.pl
Rubryka 4. Adres strony internetowej jednostki organizacyjnej
www.swrafal.pl
Rubryka 5. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się jednostka organizacyjna
1261011
Rubryka 6. Numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy)
35161815900035
Rubryka 7. Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną w strukturze organizacyjnej zakładu leczniczego, stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych
14
Rubryka 8. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w jednostce organizacyjnej
Lp. Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia, stanowiący część IX systemu resortowych kodów identyfikacyjnych Kod resortowy dziedziny medycyny, stanowiący część X systemu kodów identyfikacyjnych
1 Brak wpisu Brak wpisu
Rubryka 9. Data rozpoczęcia działalności przez jednostkę organizacyjna
2010-02-16
Rubryka 10. Okres czasowego zaprzestania działalności przez jednostkę organizacyjna, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy
Brak wpisu
Rubryka 11. Data zakończenia działalności przez jednostkę organizacyjną
Brak wpisu
Lp.15
Rubryka 1. Nazwa jednostki organizacyjnej
Centrum Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
Rubryka 2. Adres i numer telefonu jednostki organizacyjnej
1. Ulica  ul. Adama Bochenka
2. Numer domu 12
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 30-693
5. Miejscowość Kraków
6. Numer telefonu 12 629 88 00
Rubryka 3. Adres poczty elektronicznej
sekretariat.zarzadu@scanmed.pl
Rubryka 4. Adres strony internetowej jednostki organizacyjnej
www.swrafal.pl
Rubryka 5. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się jednostka organizacyjna
1261011
Rubryka 6. Numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy)
35161815900035
Rubryka 7. Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną w strukturze organizacyjnej zakładu leczniczego, stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych
15
Rubryka 8. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w jednostce organizacyjnej
Lp. Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia, stanowiący część IX systemu resortowych kodów identyfikacyjnych Kod resortowy dziedziny medycyny, stanowiący część X systemu kodów identyfikacyjnych
1 Brak wpisu Brak wpisu
Rubryka 9. Data rozpoczęcia działalności przez jednostkę organizacyjna
2010-02-16
Rubryka 10. Okres czasowego zaprzestania działalności przez jednostkę organizacyjna, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy
Brak wpisu
Rubryka 11. Data zakończenia działalności przez jednostkę organizacyjną
Brak wpisu
Lp.16
Rubryka 1. Nazwa jednostki organizacyjnej
Centrum Leczenia Zeza i Chorób Oczu
Rubryka 2. Adres i numer telefonu jednostki organizacyjnej
1. Ulica  ul. Adama Bochenka
2. Numer domu 12
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 30-693
5. Miejscowość Kraków
6. Numer telefonu 12 629 88 00
Rubryka 3. Adres poczty elektronicznej
sekretariat.zarzadu@scanmed.pl
Rubryka 4. Adres strony internetowej jednostki organizacyjnej
www.swrafal.pl
Rubryka 5. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się jednostka organizacyjna
1261011
Rubryka 6. Numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy)
35161815900035
Rubryka 7. Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną w strukturze organizacyjnej zakładu leczniczego, stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych
16
Rubryka 8. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w jednostce organizacyjnej
Lp. Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia, stanowiący część IX systemu resortowych kodów identyfikacyjnych Kod resortowy dziedziny medycyny, stanowiący część X systemu kodów identyfikacyjnych
1 Brak wpisu Brak wpisu
Rubryka 9. Data rozpoczęcia działalności przez jednostkę organizacyjna
2010-02-16
Rubryka 10. Okres czasowego zaprzestania działalności przez jednostkę organizacyjna, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy
Brak wpisu
Rubryka 11. Data zakończenia działalności przez jednostkę organizacyjną
Brak wpisu
Lp.17
Rubryka 1. Nazwa jednostki organizacyjnej
Centrum Rehabilitacji
Rubryka 2. Adres i numer telefonu jednostki organizacyjnej
1. Ulica  ul. Adama Bochenka
2. Numer domu 12
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 30-693
5. Miejscowość Kraków
6. Numer telefonu 12 629 88 00
Rubryka 3. Adres poczty elektronicznej
sekretariat.zarzadu@scanmed.pl
Rubryka 4. Adres strony internetowej jednostki organizacyjnej
www.swrafal.pl
Rubryka 5. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się jednostka organizacyjna
1261011
Rubryka 6. Numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy)
35161815900035
Rubryka 7. Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną w strukturze organizacyjnej zakładu leczniczego, stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych
17
Rubryka 8. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w jednostce organizacyjnej
Lp. Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia, stanowiący część IX systemu resortowych kodów identyfikacyjnych Kod resortowy dziedziny medycyny, stanowiący część X systemu kodów identyfikacyjnych
1 Brak wpisu Brak wpisu
Rubryka 9. Data rozpoczęcia działalności przez jednostkę organizacyjna
2012-12-31
Rubryka 10. Okres czasowego zaprzestania działalności przez jednostkę organizacyjna, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy
Brak wpisu
Rubryka 11. Data zakończenia działalności przez jednostkę organizacyjną
Brak wpisu
Lp.18
Rubryka 1. Nazwa jednostki organizacyjnej
Ambulatoryjne Centrum Specjalistyczne
Rubryka 2. Adres i numer telefonu jednostki organizacyjnej
1. Ulica  ul. Adama Bochenka
2. Numer domu 12
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 30-693
5. Miejscowość Kraków
6. Numer telefonu 12 629 88 00
Rubryka 3. Adres poczty elektronicznej
sekretariat.zarzadu@scanmed.pl
Rubryka 4. Adres strony internetowej jednostki organizacyjnej
www.swrafal.pl
Rubryka 5. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się jednostka organizacyjna
1261011
Rubryka 6. Numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy)
35161815900035
Rubryka 7. Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną w strukturze organizacyjnej zakładu leczniczego, stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych
18
Rubryka 8. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w jednostce organizacyjnej
Lp. Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia, stanowiący część IX systemu resortowych kodów identyfikacyjnych Kod resortowy dziedziny medycyny, stanowiący część X systemu kodów identyfikacyjnych
1 Brak wpisu Brak wpisu
Rubryka 9. Data rozpoczęcia działalności przez jednostkę organizacyjna
2012-12-31
Rubryka 10. Okres czasowego zaprzestania działalności przez jednostkę organizacyjna, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy
Brak wpisu
Rubryka 11. Data zakończenia działalności przez jednostkę organizacyjną
Brak wpisu
Lp.19
Rubryka 1. Nazwa jednostki organizacyjnej
Scanmed Transport Medyczny
Rubryka 2. Adres i numer telefonu jednostki organizacyjnej
1. Ulica  ul. Armii Krajowej
2. Numer domu 5
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 30-150
5. Miejscowość Kraków
6. Numer telefonu 12 629 89 00
Rubryka 3. Adres poczty elektronicznej
sekretariat.zarzadu@scanmed.pl
Rubryka 4. Adres strony internetowej jednostki organizacyjnej
www.scanmed.pl
Rubryka 5. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się jednostka organizacyjna
1261011
Rubryka 6. Numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy)
35161815900350
Rubryka 7. Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną w strukturze organizacyjnej zakładu leczniczego, stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych
19
Rubryka 8. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w jednostce organizacyjnej
Lp. Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia, stanowiący część IX systemu resortowych kodów identyfikacyjnych Kod resortowy dziedziny medycyny, stanowiący część X systemu kodów identyfikacyjnych
1 Brak wpisu Brak wpisu
Rubryka 9. Data rozpoczęcia działalności przez jednostkę organizacyjna
2015-12-01
Rubryka 10. Okres czasowego zaprzestania działalności przez jednostkę organizacyjna, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy
Brak wpisu
Rubryka 11. Data zakończenia działalności przez jednostkę organizacyjną
Brak wpisu
Lp.20
Rubryka 1. Nazwa jednostki organizacyjnej
Centrum Medyczne Kraków Kazimierz
Rubryka 2. Adres i numer telefonu jednostki organizacyjnej
1. Ulica  ul. Podgórska
2. Numer domu 36
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 31-536
5. Miejscowość Kraków
6. Numer telefonu 12 629 89 00
Rubryka 3. Adres poczty elektronicznej
sekretariat.zarzadu@scanmed.pl
Rubryka 4. Adres strony internetowej jednostki organizacyjnej
www.scanmed.pl
Rubryka 5. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się jednostka organizacyjna
1261011
Rubryka 6. Numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy)
35161815900343
Rubryka 7. Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną w strukturze organizacyjnej zakładu leczniczego, stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych
20
Rubryka 8. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w jednostce organizacyjnej
Lp. Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia, stanowiący część IX systemu resortowych kodów identyfikacyjnych Kod resortowy dziedziny medycyny, stanowiący część X systemu kodów identyfikacyjnych
1 Brak wpisu Brak wpisu
Rubryka 9. Data rozpoczęcia działalności przez jednostkę organizacyjna
2015-12-01
Rubryka 10. Okres czasowego zaprzestania działalności przez jednostkę organizacyjna, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy
Brak wpisu
Rubryka 11. Data zakończenia działalności przez jednostkę organizacyjną
Brak wpisu
Lp.21
Rubryka 1. Nazwa jednostki organizacyjnej
Centrum Medyczne Kraków
Rubryka 2. Adres i numer telefonu jednostki organizacyjnej
1. Ulica  ul. Armii Krajowej
2. Numer domu 5
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 30-150
5. Miejscowość Kraków
6. Numer telefonu 12 629 89 00
Rubryka 3. Adres poczty elektronicznej
sekretariat.zarzadu@scanmed.pl
Rubryka 4. Adres strony internetowej jednostki organizacyjnej
www.scanmed.pl
Rubryka 5. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się jednostka organizacyjna
1261011
Rubryka 6. Numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy)
35161815900067
Rubryka 7. Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną w strukturze organizacyjnej zakładu leczniczego, stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych
21
Rubryka 8. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w jednostce organizacyjnej
Lp. Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia, stanowiący część IX systemu resortowych kodów identyfikacyjnych Kod resortowy dziedziny medycyny, stanowiący część X systemu kodów identyfikacyjnych
1 Brak wpisu Brak wpisu
Rubryka 9. Data rozpoczęcia działalności przez jednostkę organizacyjna
2015-12-01
Rubryka 10. Okres czasowego zaprzestania działalności przez jednostkę organizacyjna, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy
Brak wpisu
Rubryka 11. Data zakończenia działalności przez jednostkę organizacyjną
Brak wpisu
Lp.22
Rubryka 1. Nazwa jednostki organizacyjnej
Centrum Medyczne Poznań
Rubryka 2. Adres i numer telefonu jednostki organizacyjnej
1. Ulica  ul. Przemysłowa
2. Numer domu 46A
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 61-541
5. Miejscowość Poznań
6. Numer telefonu 12 629 89 00
Rubryka 3. Adres poczty elektronicznej
sekretariat.zarzadu@scanmed.pl
Rubryka 4. Adres strony internetowej jednostki organizacyjnej
www.scanmed.pl
Rubryka 5. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się jednostka organizacyjna
3064011
Rubryka 6. Numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy)
35161815900271
Rubryka 7. Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną w strukturze organizacyjnej zakładu leczniczego, stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych
22
Rubryka 8. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w jednostce organizacyjnej
Lp. Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia, stanowiący część IX systemu resortowych kodów identyfikacyjnych Kod resortowy dziedziny medycyny, stanowiący część X systemu kodów identyfikacyjnych
1 Brak wpisu Brak wpisu
Rubryka 9. Data rozpoczęcia działalności przez jednostkę organizacyjna
2015-12-01
Rubryka 10. Okres czasowego zaprzestania działalności przez jednostkę organizacyjna, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy
Brak wpisu
Rubryka 11. Data zakończenia działalności przez jednostkę organizacyjną
Brak wpisu
Lp.23
Rubryka 1. Nazwa jednostki organizacyjnej
Centrum Medyczne Wrocław Parkowa
Rubryka 2. Adres i numer telefonu jednostki organizacyjnej
1. Ulica  ul. Parkowa
2. Numer domu 46
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 51-616
5. Miejscowość Wrocław
6. Numer telefonu 12 629 89 00
Rubryka 3. Adres poczty elektronicznej
sekretariat.zarzadu@scanmed.pl
Rubryka 4. Adres strony internetowej jednostki organizacyjnej
www.scanmed.pl
Rubryka 5. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się jednostka organizacyjna
0264011
Rubryka 6. Numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy)
35161815900289
Rubryka 7. Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną w strukturze organizacyjnej zakładu leczniczego, stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych
23
Rubryka 8. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w jednostce organizacyjnej
Lp. Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia, stanowiący część IX systemu resortowych kodów identyfikacyjnych Kod resortowy dziedziny medycyny, stanowiący część X systemu kodów identyfikacyjnych
1 Brak wpisu Brak wpisu
Rubryka 9. Data rozpoczęcia działalności przez jednostkę organizacyjna
2015-12-01
Rubryka 10. Okres czasowego zaprzestania działalności przez jednostkę organizacyjna, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy
Brak wpisu
Rubryka 11. Data zakończenia działalności przez jednostkę organizacyjną
Brak wpisu
Lp.24
Rubryka 1. Nazwa jednostki organizacyjnej
Centrum Diagnostyki Obrazowej przy Scanmed Szpitalu św. Rafała
Rubryka 2. Adres i numer telefonu jednostki organizacyjnej
1. Ulica  ul. Adama Bochenka
2. Numer domu 12
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 30-693
5. Miejscowość Kraków
6. Numer telefonu 801 462 988
Rubryka 3. Adres poczty elektronicznej
sekretariat.zarzadu@scanmed.pl
Rubryka 4. Adres strony internetowej jednostki organizacyjnej
www.scanmed.pl
Rubryka 5. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się jednostka organizacyjna
1261011
Rubryka 6. Numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy)
35161815900074
Rubryka 7. Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną w strukturze organizacyjnej zakładu leczniczego, stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych
24
Rubryka 8. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w jednostce organizacyjnej
Lp. Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia, stanowiący część IX systemu resortowych kodów identyfikacyjnych Kod resortowy dziedziny medycyny, stanowiący część X systemu kodów identyfikacyjnych
1 Brak wpisu Brak wpisu
Rubryka 9. Data rozpoczęcia działalności przez jednostkę organizacyjna
2015-12-01
Rubryka 10. Okres czasowego zaprzestania działalności przez jednostkę organizacyjna, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy
Brak wpisu
Rubryka 11. Data zakończenia działalności przez jednostkę organizacyjną
Brak wpisu
Lp.25
Rubryka 1. Nazwa jednostki organizacyjnej
Centrum Medyczne Warszawa
Rubryka 2. Adres i numer telefonu jednostki organizacyjnej
1. Ulica  al. Aleja Niepodległości
2. Numer domu 107
3. Numer lokalu 109
4. Kod pocztowy 02-626
5. Miejscowość Warszawa
6. Numer telefonu 12 629 89 00
Rubryka 3. Adres poczty elektronicznej
sekretariat.zarzadu@scanmed.pl
Rubryka 4. Adres strony internetowej jednostki organizacyjnej
Brak wpisu
Rubryka 5. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się jednostka organizacyjna
1465011
Rubryka 6. Numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy)
35161815900042
Rubryka 7. Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną w strukturze organizacyjnej zakładu leczniczego, stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych
25
Rubryka 8. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w jednostce organizacyjnej
Lp. Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia, stanowiący część IX systemu resortowych kodów identyfikacyjnych Kod resortowy dziedziny medycyny, stanowiący część X systemu kodów identyfikacyjnych
1 Brak wpisu Brak wpisu
Rubryka 9. Data rozpoczęcia działalności przez jednostkę organizacyjna
2015-12-01
Rubryka 10. Okres czasowego zaprzestania działalności przez jednostkę organizacyjna, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy
Brak wpisu
Rubryka 11. Data zakończenia działalności przez jednostkę organizacyjną
Brak wpisu
Lp.26
Rubryka 1. Nazwa jednostki organizacyjnej
Centrum Medyczne Scanmed Wrocław
Rubryka 2. Adres i numer telefonu jednostki organizacyjnej
1. Ulica  ul. Zygmunta Krasińskiego
2. Numer domu 9
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 50-946
5. Miejscowość Wrocław
6. Numer telefonu 801 462 988
Rubryka 3. Adres poczty elektronicznej
sekretariat.zarzadu@scanmed.pl
Rubryka 4. Adres strony internetowej jednostki organizacyjnej
www.scanmed.pl
Rubryka 5. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się jednostka organizacyjna
0264039
Rubryka 6. Numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy)
35161815900042
Rubryka 7. Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną w strukturze organizacyjnej zakładu leczniczego, stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych
26
Rubryka 8. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w jednostce organizacyjnej
Lp. Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia, stanowiący część IX systemu resortowych kodów identyfikacyjnych Kod resortowy dziedziny medycyny, stanowiący część X systemu kodów identyfikacyjnych
1 Brak wpisu Brak wpisu
Rubryka 9. Data rozpoczęcia działalności przez jednostkę organizacyjna
2015-12-01
Rubryka 10. Okres czasowego zaprzestania działalności przez jednostkę organizacyjna, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy
Brak wpisu
Rubryka 11. Data zakończenia działalności przez jednostkę organizacyjną
2018-10-04
Lp.27
Rubryka 1. Nazwa jednostki organizacyjnej
Centrum Medyczne Gdańsk
Rubryka 2. Adres i numer telefonu jednostki organizacyjnej
1. Ulica  ul. Marii Skłodowskiej-Curie
2. Numer domu 5
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 80-210
5. Miejscowość Gdańsk
6. Numer telefonu 12 629 89 00
Rubryka 3. Adres poczty elektronicznej
sekretariat.zarzadu@scanmed.pl
Rubryka 4. Adres strony internetowej jednostki organizacyjnej
www.scanmed.pl
Rubryka 5. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się jednostka organizacyjna
2261011
Rubryka 6. Numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy)
35161815900304
Rubryka 7. Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną w strukturze organizacyjnej zakładu leczniczego, stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych
27
Rubryka 8. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w jednostce organizacyjnej
Lp. Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia, stanowiący część IX systemu resortowych kodów identyfikacyjnych Kod resortowy dziedziny medycyny, stanowiący część X systemu kodów identyfikacyjnych
1 Brak wpisu Brak wpisu
Rubryka 9. Data rozpoczęcia działalności przez jednostkę organizacyjna
2015-12-01
Rubryka 10. Okres czasowego zaprzestania działalności przez jednostkę organizacyjna, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy
Brak wpisu
Rubryka 11. Data zakończenia działalności przez jednostkę organizacyjną
Brak wpisu
Lp.28
Rubryka 1. Nazwa jednostki organizacyjnej
Ambulatorium Przyzakładowe Vesuvius
Rubryka 2. Adres i numer telefonu jednostki organizacyjnej
1. Ulica  ul. Tyniecka
2. Numer domu 12
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 32-050
5. Miejscowość Skawina
6. Numer telefonu 12 629 89 00
Rubryka 3. Adres poczty elektronicznej
sekretariat.zarzadu@scanmed.pl
Rubryka 4. Adres strony internetowej jednostki organizacyjnej
www.scanmed.pl
Rubryka 5. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się jednostka organizacyjna
1206114
Rubryka 6. Numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy)
35161815900368
Rubryka 7. Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną w strukturze organizacyjnej zakładu leczniczego, stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych
28
Rubryka 8. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w jednostce organizacyjnej
Lp. Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia, stanowiący część IX systemu resortowych kodów identyfikacyjnych Kod resortowy dziedziny medycyny, stanowiący część X systemu kodów identyfikacyjnych
1 Brak wpisu Brak wpisu
Rubryka 9. Data rozpoczęcia działalności przez jednostkę organizacyjna
2015-12-01
Rubryka 10. Okres czasowego zaprzestania działalności przez jednostkę organizacyjna, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy
Brak wpisu
Rubryka 11. Data zakończenia działalności przez jednostkę organizacyjną
Brak wpisu
Lp.29
Rubryka 1. Nazwa jednostki organizacyjnej
Centrum Okulistyczne Weiss Klinik - Poradnie
Rubryka 2. Adres i numer telefonu jednostki organizacyjnej
1. Ulica  ul. Wiejska
2. Numer domu 4
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 41-503
5. Miejscowość Chorzów
6. Numer telefonu 12 629 89 00
Rubryka 3. Adres poczty elektronicznej
sekretariat.zarzadu@scanmed.pl
Rubryka 4. Adres strony internetowej jednostki organizacyjnej
www.scanmed.pl
Rubryka 5. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się jednostka organizacyjna
2463011
Rubryka 6. Numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy)
35161815900375
Rubryka 7. Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną w strukturze organizacyjnej zakładu leczniczego, stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych
29
Rubryka 8. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w jednostce organizacyjnej
Lp. Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia, stanowiący część IX systemu resortowych kodów identyfikacyjnych Kod resortowy dziedziny medycyny, stanowiący część X systemu kodów identyfikacyjnych
1 Brak wpisu Brak wpisu
Rubryka 9. Data rozpoczęcia działalności przez jednostkę organizacyjna
2015-12-01
Rubryka 10. Okres czasowego zaprzestania działalności przez jednostkę organizacyjna, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy
Brak wpisu
Rubryka 11. Data zakończenia działalności przez jednostkę organizacyjną
Brak wpisu
Lp.30
Rubryka 1. Nazwa jednostki organizacyjnej
Centrum Okulistyczne Weiss Klinik
Rubryka 2. Adres i numer telefonu jednostki organizacyjnej
1. Ulica  ul. Wiejska
2. Numer domu 4
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 41-503
5. Miejscowość Chorzów
6. Numer telefonu 322459763
Rubryka 3. Adres poczty elektronicznej
sekretariat.zarzadu@scanmed.pl
Rubryka 4. Adres strony internetowej jednostki organizacyjnej
www.scanmed.pl
Rubryka 5. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się jednostka organizacyjna
2463011
Rubryka 6. Numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy)
35161815900050
Rubryka 7. Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną w strukturze organizacyjnej zakładu leczniczego, stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych
30
Rubryka 8. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w jednostce organizacyjnej
Lp. Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia, stanowiący część IX systemu resortowych kodów identyfikacyjnych Kod resortowy dziedziny medycyny, stanowiący część X systemu kodów identyfikacyjnych
1 Brak wpisu Brak wpisu
Rubryka 9. Data rozpoczęcia działalności przez jednostkę organizacyjna
2015-12-01
Rubryka 10. Okres czasowego zaprzestania działalności przez jednostkę organizacyjna, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy
Brak wpisu
Rubryka 11. Data zakończenia działalności przez jednostkę organizacyjną
Brak wpisu
Lp.31
Rubryka 1. Nazwa jednostki organizacyjnej
Centrum Medyczne Nowy Sącz
Rubryka 2. Adres i numer telefonu jednostki organizacyjnej
1. Ulica  ul. Zygmuntowska
2. Numer domu 15
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 33-300
5. Miejscowość Nowy Sącz
6. Numer telefonu 12 629 89 00
Rubryka 3. Adres poczty elektronicznej
sekretariat.zarzadu@scanmed.pl
Rubryka 4. Adres strony internetowej jednostki organizacyjnej
www.scanmed.pl
Rubryka 5. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się jednostka organizacyjna
1262011
Rubryka 6. Numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy)
35161815900311
Rubryka 7. Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną w strukturze organizacyjnej zakładu leczniczego, stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych
31
Rubryka 8. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w jednostce organizacyjnej
Lp. Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia, stanowiący część IX systemu resortowych kodów identyfikacyjnych Kod resortowy dziedziny medycyny, stanowiący część X systemu kodów identyfikacyjnych
1 Brak wpisu Brak wpisu
Rubryka 9. Data rozpoczęcia działalności przez jednostkę organizacyjna
2016-10-03
Rubryka 10. Okres czasowego zaprzestania działalności przez jednostkę organizacyjna, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy
Brak wpisu
Rubryka 11. Data zakończenia działalności przez jednostkę organizacyjną
Brak wpisu
Lp.32
Rubryka 1. Nazwa jednostki organizacyjnej
GASTROMED Zakład Opieki Zdrowotnej Filia w Łęcznej
Rubryka 2. Adres i numer telefonu jednostki organizacyjnej
1. Ulica  ul. Krasnystawska
2. Numer domu 52
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 21-010
5. Miejscowość Łęczna
6. Numer telefonu 815347090
Rubryka 3. Adres poczty elektronicznej
gastromed@gastromed.pl
Rubryka 4. Adres strony internetowej jednostki organizacyjnej
Brak wpisu
Rubryka 5. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się jednostka organizacyjna
0610034
Rubryka 6. Numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy)
35161815900107
Rubryka 7. Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną w strukturze organizacyjnej zakładu leczniczego, stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych
32
Rubryka 8. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w jednostce organizacyjnej
Lp. Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia, stanowiący część IX systemu resortowych kodów identyfikacyjnych Kod resortowy dziedziny medycyny, stanowiący część X systemu kodów identyfikacyjnych
1 Brak wpisu Brak wpisu
Rubryka 9. Data rozpoczęcia działalności przez jednostkę organizacyjna
2018-09-03
Rubryka 10. Okres czasowego zaprzestania działalności przez jednostkę organizacyjna, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy
Brak wpisu
Rubryka 11. Data zakończenia działalności przez jednostkę organizacyjną
Brak wpisu
Lp.33
Rubryka 1. Nazwa jednostki organizacyjnej
GASTROMED Zakład Opieki Zdrowotnej - Poradnie
Rubryka 2. Adres i numer telefonu jednostki organizacyjnej
1. Ulica  ul. Onyksowa
2. Numer domu 10
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 20-582
5. Miejscowość Lublin
6. Numer telefonu 815347090
Rubryka 3. Adres poczty elektronicznej
gastromed@gastromed.pl
Rubryka 4. Adres strony internetowej jednostki organizacyjnej
Brak wpisu
Rubryka 5. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się jednostka organizacyjna
0663011
Rubryka 6. Numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy)
35161815900107
Rubryka 7. Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną w strukturze organizacyjnej zakładu leczniczego, stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych
33
Rubryka 8. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w jednostce organizacyjnej
Lp. Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia, stanowiący część IX systemu resortowych kodów identyfikacyjnych Kod resortowy dziedziny medycyny, stanowiący część X systemu kodów identyfikacyjnych
1 Brak wpisu Brak wpisu
Rubryka 9. Data rozpoczęcia działalności przez jednostkę organizacyjna
2018-09-03
Rubryka 10. Okres czasowego zaprzestania działalności przez jednostkę organizacyjna, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy
Brak wpisu
Rubryka 11. Data zakończenia działalności przez jednostkę organizacyjną
Brak wpisu
Lp.34
Rubryka 1. Nazwa jednostki organizacyjnej
GASTROMED Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital
Rubryka 2. Adres i numer telefonu jednostki organizacyjnej
1. Ulica  ul. Onyksowa
2. Numer domu 10
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 20-582
5. Miejscowość Lublin
6. Numer telefonu 815347090
Rubryka 3. Adres poczty elektronicznej
gastromed@gastromed.pl
Rubryka 4. Adres strony internetowej jednostki organizacyjnej
Brak wpisu
Rubryka 5. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się jednostka organizacyjna
0663011
Rubryka 6. Numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy)
35161815900099
Rubryka 7. Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną w strukturze organizacyjnej zakładu leczniczego, stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych
34
Rubryka 8. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w jednostce organizacyjnej
Lp. Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia, stanowiący część IX systemu resortowych kodów identyfikacyjnych Kod resortowy dziedziny medycyny, stanowiący część X systemu kodów identyfikacyjnych
1 Brak wpisu Brak wpisu
Rubryka 9. Data rozpoczęcia działalności przez jednostkę organizacyjna
2018-09-03
Rubryka 10. Okres czasowego zaprzestania działalności przez jednostkę organizacyjna, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy
Brak wpisu
Rubryka 11. Data zakończenia działalności przez jednostkę organizacyjną
Brak wpisu
Lp.35
Rubryka 1. Nazwa jednostki organizacyjnej
Częstochowskie Centrum Kardiologii
Rubryka 2. Adres i numer telefonu jednostki organizacyjnej
1. Ulica  ul. Adama Mickiewicza
2. Numer domu 12
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 42-200
5. Miejscowość Częstochowa
6. Numer telefonu 343214000
Rubryka 3. Adres poczty elektronicznej
sekretariat.zarzadu@scanmed.pl
Rubryka 4. Adres strony internetowej jednostki organizacyjnej
Brak wpisu
Rubryka 5. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się jednostka organizacyjna
2464011
Rubryka 6. Numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy)
35161815900121
Rubryka 7. Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną w strukturze organizacyjnej zakładu leczniczego, stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych
35
Rubryka 8. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w jednostce organizacyjnej
Lp. Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia, stanowiący część IX systemu resortowych kodów identyfikacyjnych Kod resortowy dziedziny medycyny, stanowiący część X systemu kodów identyfikacyjnych
1 Brak wpisu Brak wpisu
Rubryka 9. Data rozpoczęcia działalności przez jednostkę organizacyjna
2018-09-03
Rubryka 10. Okres czasowego zaprzestania działalności przez jednostkę organizacyjna, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy
Brak wpisu
Rubryka 11. Data zakończenia działalności przez jednostkę organizacyjną
Brak wpisu
Lp.36
Rubryka 1. Nazwa jednostki organizacyjnej
Chorzowskie Centrum Kardiologii
Rubryka 2. Adres i numer telefonu jednostki organizacyjnej
1. Ulica  ul. Strzelców Bytomskich
2. Numer domu 11
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 41-500
5. Miejscowość Chorzów
6. Numer telefonu 323499222
Rubryka 3. Adres poczty elektronicznej
sekretariat.zarzadu@scanmed.pl
Rubryka 4. Adres strony internetowej jednostki organizacyjnej
Brak wpisu
Rubryka 5. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się jednostka organizacyjna
2463011
Rubryka 6. Numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy)
35161815900121
Rubryka 7. Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną w strukturze organizacyjnej zakładu leczniczego, stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych
36
Rubryka 8. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w jednostce organizacyjnej
Lp. Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia, stanowiący część IX systemu resortowych kodów identyfikacyjnych Kod resortowy dziedziny medycyny, stanowiący część X systemu kodów identyfikacyjnych
1 Brak wpisu Brak wpisu
Rubryka 9. Data rozpoczęcia działalności przez jednostkę organizacyjna
2018-09-03
Rubryka 10. Okres czasowego zaprzestania działalności przez jednostkę organizacyjna, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy
Brak wpisu
Rubryka 11. Data zakończenia działalności przez jednostkę organizacyjną
Brak wpisu
Lp.37
Rubryka 1. Nazwa jednostki organizacyjnej
Kluczborskie Centrum Kardiologii
Rubryka 2. Adres i numer telefonu jednostki organizacyjnej
1. Ulica  ul. Skłodowskiej-Curie
2. Numer domu 23
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 46-200
5. Miejscowość Kluczbork
6. Numer telefonu 774108218
Rubryka 3. Adres poczty elektronicznej
sekretariat.zarzadu@scanmed.pl
Rubryka 4. Adres strony internetowej jednostki organizacyjnej
Brak wpisu
Rubryka 5. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się jednostka organizacyjna
1604024
Rubryka 6. Numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy)
35161815900121
Rubryka 7. Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną w strukturze organizacyjnej zakładu leczniczego, stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych
37
Rubryka 8. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w jednostce organizacyjnej
Lp. Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia, stanowiący część IX systemu resortowych kodów identyfikacyjnych Kod resortowy dziedziny medycyny, stanowiący część X systemu kodów identyfikacyjnych
1 Brak wpisu Brak wpisu
Rubryka 9. Data rozpoczęcia działalności przez jednostkę organizacyjna
2018-09-03
Rubryka 10. Okres czasowego zaprzestania działalności przez jednostkę organizacyjna, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy
Brak wpisu
Rubryka 11. Data zakończenia działalności przez jednostkę organizacyjną
Brak wpisu
Lp.38
Rubryka 1. Nazwa jednostki organizacyjnej
Sosnowieckie Centrum Kardiologii
Rubryka 2. Adres i numer telefonu jednostki organizacyjnej
1. Ulica  ul. Szpitalna
2. Numer domu 1
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 41-219
5. Miejscowość Sosnowiec
6. Numer telefonu 324130275
Rubryka 3. Adres poczty elektronicznej
sekretariat.zarzadu@scanmed.pl
Rubryka 4. Adres strony internetowej jednostki organizacyjnej
Brak wpisu
Rubryka 5. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się jednostka organizacyjna
2475011
Rubryka 6. Numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy)
35161815900121
Rubryka 7. Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną w strukturze organizacyjnej zakładu leczniczego, stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych
38
Rubryka 8. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w jednostce organizacyjnej
Lp. Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia, stanowiący część IX systemu resortowych kodów identyfikacyjnych Kod resortowy dziedziny medycyny, stanowiący część X systemu kodów identyfikacyjnych
1 Brak wpisu Brak wpisu
Rubryka 9. Data rozpoczęcia działalności przez jednostkę organizacyjna
2018-09-03
Rubryka 10. Okres czasowego zaprzestania działalności przez jednostkę organizacyjna, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy
Brak wpisu
Rubryka 11. Data zakończenia działalności przez jednostkę organizacyjną
Brak wpisu
Lp.39
Rubryka 1. Nazwa jednostki organizacyjnej
Częstochowskie Centrum Kardiologii Poradnia
Rubryka 2. Adres i numer telefonu jednostki organizacyjnej
1. Ulica  ul. Adama Mickiewicza
2. Numer domu 12
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 42-200
5. Miejscowość Częstochowa
6. Numer telefonu 343214232
Rubryka 3. Adres poczty elektronicznej
sekretariat.zarzadu@scanmed.pl
Rubryka 4. Adres strony internetowej jednostki organizacyjnej
Brak wpisu
Rubryka 5. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się jednostka organizacyjna
2464011
Rubryka 6. Numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy)
35161815900114
Rubryka 7. Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną w strukturze organizacyjnej zakładu leczniczego, stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych
39
Rubryka 8. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w jednostce organizacyjnej
Lp. Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia, stanowiący część IX systemu resortowych kodów identyfikacyjnych Kod resortowy dziedziny medycyny, stanowiący część X systemu kodów identyfikacyjnych
1 Brak wpisu Brak wpisu
Rubryka 9. Data rozpoczęcia działalności przez jednostkę organizacyjna
2018-09-03
Rubryka 10. Okres czasowego zaprzestania działalności przez jednostkę organizacyjna, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy
Brak wpisu
Rubryka 11. Data zakończenia działalności przez jednostkę organizacyjną
Brak wpisu
Lp.40
Rubryka 1. Nazwa jednostki organizacyjnej
Kluczborskie Centrum Kardiologii Poradnia
Rubryka 2. Adres i numer telefonu jednostki organizacyjnej
1. Ulica  ul. Skłodowskiej-Curie
2. Numer domu 23
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 46-200
5. Miejscowość Kluczbork
6. Numer telefonu 774102114
Rubryka 3. Adres poczty elektronicznej
sekretariat.zarzadu@scanmed.pl
Rubryka 4. Adres strony internetowej jednostki organizacyjnej
Brak wpisu
Rubryka 5. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się jednostka organizacyjna
1604024
Rubryka 6. Numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy)
35161815900114
Rubryka 7. Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną w strukturze organizacyjnej zakładu leczniczego, stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych
40
Rubryka 8. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w jednostce organizacyjnej
Lp. Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia, stanowiący część IX systemu resortowych kodów identyfikacyjnych Kod resortowy dziedziny medycyny, stanowiący część X systemu kodów identyfikacyjnych
1 Brak wpisu Brak wpisu
Rubryka 9. Data rozpoczęcia działalności przez jednostkę organizacyjna
2018-09-03
Rubryka 10. Okres czasowego zaprzestania działalności przez jednostkę organizacyjna, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy
Brak wpisu
Rubryka 11. Data zakończenia działalności przez jednostkę organizacyjną
Brak wpisu
Lp.41
Rubryka 1. Nazwa jednostki organizacyjnej
Szpital im. Rudolfa Weigla w Blachowni
Rubryka 2. Adres i numer telefonu jednostki organizacyjnej
1. Ulica  ul. Sosnowa
2. Numer domu 16
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 42-290
5. Miejscowość Blachownia
6. Numer telefonu 343279175
Rubryka 3. Adres poczty elektronicznej
sekretariat.blachownia@scanmed.pl
Rubryka 4. Adres strony internetowej jednostki organizacyjnej
Brak wpisu
Rubryka 5. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się jednostka organizacyjna
2404014
Rubryka 6. Numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy)
35161815900121
Rubryka 7. Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną w strukturze organizacyjnej zakładu leczniczego, stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych
41
Rubryka 8. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w jednostce organizacyjnej
Lp. Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia, stanowiący część IX systemu resortowych kodów identyfikacyjnych Kod resortowy dziedziny medycyny, stanowiący część X systemu kodów identyfikacyjnych
1 Brak wpisu Brak wpisu
Rubryka 9. Data rozpoczęcia działalności przez jednostkę organizacyjna
2018-09-03
Rubryka 10. Okres czasowego zaprzestania działalności przez jednostkę organizacyjna, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy
Brak wpisu
Rubryka 11. Data zakończenia działalności przez jednostkę organizacyjną
Brak wpisu
Lp.42
Rubryka 1. Nazwa jednostki organizacyjnej
Przychodnia w Blachowni
Rubryka 2. Adres i numer telefonu jednostki organizacyjnej
1. Ulica  ul. Sosnowa
2. Numer domu 16
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 42-290
5. Miejscowość Blachownia
6. Numer telefonu 343992113
Rubryka 3. Adres poczty elektronicznej
sekretariat.blachownia@scanmed.pl
Rubryka 4. Adres strony internetowej jednostki organizacyjnej
Brak wpisu
Rubryka 5. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się jednostka organizacyjna
2404014
Rubryka 6. Numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy)
35161815900114
Rubryka 7. Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną w strukturze organizacyjnej zakładu leczniczego, stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych
42
Rubryka 8. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w jednostce organizacyjnej
Lp. Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia, stanowiący część IX systemu resortowych kodów identyfikacyjnych Kod resortowy dziedziny medycyny, stanowiący część X systemu kodów identyfikacyjnych
1 Brak wpisu Brak wpisu
Rubryka 9. Data rozpoczęcia działalności przez jednostkę organizacyjna
2018-09-03
Rubryka 10. Okres czasowego zaprzestania działalności przez jednostkę organizacyjna, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy
Brak wpisu
Rubryka 11. Data zakończenia działalności przez jednostkę organizacyjną
Brak wpisu
Lp.43
Rubryka 1. Nazwa jednostki organizacyjnej
Chorzowskie Centrum Kardiologii Poradnia
Rubryka 2. Adres i numer telefonu jednostki organizacyjnej
1. Ulica  ul. Strzelców Bytomskich
2. Numer domu 11
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 41-500
5. Miejscowość Chorzów
6. Numer telefonu 323499222
Rubryka 3. Adres poczty elektronicznej
sekretariat.zarzadu@scanmed.pl
Rubryka 4. Adres strony internetowej jednostki organizacyjnej
Brak wpisu
Rubryka 5. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się jednostka organizacyjna
2463011
Rubryka 6. Numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy)
35161815900114
Rubryka 7. Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną w strukturze organizacyjnej zakładu leczniczego, stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych
43
Rubryka 8. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w jednostce organizacyjnej
Lp. Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia, stanowiący część IX systemu resortowych kodów identyfikacyjnych Kod resortowy dziedziny medycyny, stanowiący część X systemu kodów identyfikacyjnych
1 Brak wpisu Brak wpisu
Rubryka 9. Data rozpoczęcia działalności przez jednostkę organizacyjna
2018-09-03
Rubryka 10. Okres czasowego zaprzestania działalności przez jednostkę organizacyjna, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy
Brak wpisu
Rubryka 11. Data zakończenia działalności przez jednostkę organizacyjną
Brak wpisu
Lp.44
Rubryka 1. Nazwa jednostki organizacyjnej
Raciborskie Centrum Medyczne
Rubryka 2. Adres i numer telefonu jednostki organizacyjnej
1. Ulica  ul. Gamowska
2. Numer domu 3A
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 47-400
5. Miejscowość Racibórz
6. Numer telefonu 324545985
Rubryka 3. Adres poczty elektronicznej
sekretariat.zarzadu@scanmed.pl
Rubryka 4. Adres strony internetowej jednostki organizacyjnej
Brak wpisu
Rubryka 5. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się jednostka organizacyjna
2411011
Rubryka 6. Numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy)
35161815900121
Rubryka 7. Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną w strukturze organizacyjnej zakładu leczniczego, stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych
44
Rubryka 8. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w jednostce organizacyjnej
Lp. Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia, stanowiący część IX systemu resortowych kodów identyfikacyjnych Kod resortowy dziedziny medycyny, stanowiący część X systemu kodów identyfikacyjnych
1 Brak wpisu Brak wpisu
Rubryka 9. Data rozpoczęcia działalności przez jednostkę organizacyjna
2018-09-03
Rubryka 10. Okres czasowego zaprzestania działalności przez jednostkę organizacyjna, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy
Brak wpisu
Rubryka 11. Data zakończenia działalności przez jednostkę organizacyjną
Brak wpisu
Lp.45
Rubryka 1. Nazwa jednostki organizacyjnej
Raciborskie Centrum Medyczne Poradnia
Rubryka 2. Adres i numer telefonu jednostki organizacyjnej
1. Ulica  ul. Gamowska
2. Numer domu 3A
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 47-400
5. Miejscowość Racibórz
6. Numer telefonu 324545985
Rubryka 3. Adres poczty elektronicznej
sekretariat.zarzadu@scanmed.pl
Rubryka 4. Adres strony internetowej jednostki organizacyjnej
Brak wpisu
Rubryka 5. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się jednostka organizacyjna
2411011
Rubryka 6. Numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy)
35161815900114
Rubryka 7. Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną w strukturze organizacyjnej zakładu leczniczego, stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych
45
Rubryka 8. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w jednostce organizacyjnej
Lp. Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia, stanowiący część IX systemu resortowych kodów identyfikacyjnych Kod resortowy dziedziny medycyny, stanowiący część X systemu kodów identyfikacyjnych
1 Brak wpisu Brak wpisu
Rubryka 9. Data rozpoczęcia działalności przez jednostkę organizacyjna
2018-09-03
Rubryka 10. Okres czasowego zaprzestania działalności przez jednostkę organizacyjna, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy
Brak wpisu
Rubryka 11. Data zakończenia działalności przez jednostkę organizacyjną
Brak wpisu
Lp.46
Rubryka 1. Nazwa jednostki organizacyjnej
Centrum Kardiologii Scanmed w Kutnie
Rubryka 2. Adres i numer telefonu jednostki organizacyjnej
1. Ulica  ul. Kościuszki
2. Numer domu 52
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 99-300
5. Miejscowość Kutno
6. Numer telefonu 243575300
Rubryka 3. Adres poczty elektronicznej
sekretariat.kutno@scanmed.pl
Rubryka 4. Adres strony internetowej jednostki organizacyjnej
Brak wpisu
Rubryka 5. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się jednostka organizacyjna
1002011
Rubryka 6. Numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy)
35161815900225
Rubryka 7. Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną w strukturze organizacyjnej zakładu leczniczego, stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych
46
Rubryka 8. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w jednostce organizacyjnej
Lp. Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia, stanowiący część IX systemu resortowych kodów identyfikacyjnych Kod resortowy dziedziny medycyny, stanowiący część X systemu kodów identyfikacyjnych
1 Brak wpisu Brak wpisu
Rubryka 9. Data rozpoczęcia działalności przez jednostkę organizacyjna
2019-02-01
Rubryka 10. Okres czasowego zaprzestania działalności przez jednostkę organizacyjna, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy
Brak wpisu
Rubryka 11. Data zakończenia działalności przez jednostkę organizacyjną
Brak wpisu
Lp.47
Rubryka 1. Nazwa jednostki organizacyjnej
Centrum Kardiologii Scanmed - Ambulatorium w Kutnie
Rubryka 2. Adres i numer telefonu jednostki organizacyjnej
1. Ulica  ul. Kościuszki
2. Numer domu 52
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 99-300
5. Miejscowość Kutno
6. Numer telefonu 243575300
Rubryka 3. Adres poczty elektronicznej
sekretariat.kutno@scanmed.pl
Rubryka 4. Adres strony internetowej jednostki organizacyjnej
Brak wpisu
Rubryka 5. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się jednostka organizacyjna
1002011
Rubryka 6. Numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy)
35161815900218
Rubryka 7. Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną w strukturze organizacyjnej zakładu leczniczego, stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych
47
Rubryka 8. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w jednostce organizacyjnej
Lp. Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia, stanowiący część IX systemu resortowych kodów identyfikacyjnych Kod resortowy dziedziny medycyny, stanowiący część X systemu kodów identyfikacyjnych
1 Brak wpisu Brak wpisu
Rubryka 9. Data rozpoczęcia działalności przez jednostkę organizacyjna
2019-02-01
Rubryka 10. Okres czasowego zaprzestania działalności przez jednostkę organizacyjna, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy
Brak wpisu
Rubryka 11. Data zakończenia działalności przez jednostkę organizacyjną
Brak wpisu
Lp.48
Rubryka 1. Nazwa jednostki organizacyjnej
Centrum Kardiologii Scanmed w Ełku
Rubryka 2. Adres i numer telefonu jednostki organizacyjnej
1. Ulica  ul. Baranki
2. Numer domu 24
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 19-300
5. Miejscowość Ełk
6. Numer telefonu 874419999
Rubryka 3. Adres poczty elektronicznej
sekretariat.elk@scanmed.pl
Rubryka 4. Adres strony internetowej jednostki organizacyjnej
Brak wpisu
Rubryka 5. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się jednostka organizacyjna
2805011
Rubryka 6. Numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy)
35161815900200
Rubryka 7. Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną w strukturze organizacyjnej zakładu leczniczego, stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych
48
Rubryka 8. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w jednostce organizacyjnej
Lp. Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia, stanowiący część IX systemu resortowych kodów identyfikacyjnych Kod resortowy dziedziny medycyny, stanowiący część X systemu kodów identyfikacyjnych
1 Brak wpisu Brak wpisu
Rubryka 9. Data rozpoczęcia działalności przez jednostkę organizacyjna
2019-02-01
Rubryka 10. Okres czasowego zaprzestania działalności przez jednostkę organizacyjna, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy
Brak wpisu
Rubryka 11. Data zakończenia działalności przez jednostkę organizacyjną
Brak wpisu
Lp.49
Rubryka 1. Nazwa jednostki organizacyjnej
Centrum Kardiologii Scanmed - Ambulatorium w Ełku
Rubryka 2. Adres i numer telefonu jednostki organizacyjnej
1. Ulica  ul. Baranki
2. Numer domu 24
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 19-300
5. Miejscowość Ełk
6. Numer telefonu 874419999
Rubryka 3. Adres poczty elektronicznej
sekretariat.elk@scanmed.pl
Rubryka 4. Adres strony internetowej jednostki organizacyjnej
Brak wpisu
Rubryka 5. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się jednostka organizacyjna
2805011
Rubryka 6. Numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy)
35161815900192
Rubryka 7. Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną w strukturze organizacyjnej zakładu leczniczego, stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych
49
Rubryka 8. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w jednostce organizacyjnej
Lp. Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia, stanowiący część IX systemu resortowych kodów identyfikacyjnych Kod resortowy dziedziny medycyny, stanowiący część X systemu kodów identyfikacyjnych
1 Brak wpisu Brak wpisu
Rubryka 9. Data rozpoczęcia działalności przez jednostkę organizacyjna
2019-02-01
Rubryka 10. Okres czasowego zaprzestania działalności przez jednostkę organizacyjna, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy
Brak wpisu
Rubryka 11. Data zakończenia działalności przez jednostkę organizacyjną
Brak wpisu
Lp.50
Rubryka 1. Nazwa jednostki organizacyjnej
Centrum Kardiologii Scanmed w Iławie
Rubryka 2. Adres i numer telefonu jednostki organizacyjnej
1. Ulica  ul. gen. Władysława Andersa
2. Numer domu 3
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 14-200
5. Miejscowość Iława
6. Numer telefonu 896760100
Rubryka 3. Adres poczty elektronicznej
sekretariat.ilawa@scanmed.pl
Rubryka 4. Adres strony internetowej jednostki organizacyjnej
Brak wpisu
Rubryka 5. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się jednostka organizacyjna
2807011
Rubryka 6. Numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy)
35161815900185
Rubryka 7. Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną w strukturze organizacyjnej zakładu leczniczego, stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych
50
Rubryka 8. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w jednostce organizacyjnej
Lp. Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia, stanowiący część IX systemu resortowych kodów identyfikacyjnych Kod resortowy dziedziny medycyny, stanowiący część X systemu kodów identyfikacyjnych
1 Brak wpisu Brak wpisu
Rubryka 9. Data rozpoczęcia działalności przez jednostkę organizacyjna
2019-02-01
Rubryka 10. Okres czasowego zaprzestania działalności przez jednostkę organizacyjna, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy
Brak wpisu
Rubryka 11. Data zakończenia działalności przez jednostkę organizacyjną
Brak wpisu
Lp.51
Rubryka 1. Nazwa jednostki organizacyjnej
Centrum Kardiologii Scanmed - Ambulatorium w Iławie
Rubryka 2. Adres i numer telefonu jednostki organizacyjnej
1. Ulica  ul. gen. Władysława Andersa
2. Numer domu 3
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 14-200
5. Miejscowość Iława
6. Numer telefonu 896760100
Rubryka 3. Adres poczty elektronicznej
sekretariat.ilawa@scanmed.pl
Rubryka 4. Adres strony internetowej jednostki organizacyjnej
Brak wpisu
Rubryka 5. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się jednostka organizacyjna
2807011
Rubryka 6. Numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy)
35161815900178
Rubryka 7. Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną w strukturze organizacyjnej zakładu leczniczego, stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych
51
Rubryka 8. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w jednostce organizacyjnej
Lp. Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia, stanowiący część IX systemu resortowych kodów identyfikacyjnych Kod resortowy dziedziny medycyny, stanowiący część X systemu kodów identyfikacyjnych
1 Brak wpisu Brak wpisu
Rubryka 9. Data rozpoczęcia działalności przez jednostkę organizacyjna
2019-02-01
Rubryka 10. Okres czasowego zaprzestania działalności przez jednostkę organizacyjna, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy
Brak wpisu
Rubryka 11. Data zakończenia działalności przez jednostkę organizacyjną
Brak wpisu
Lp.52
Rubryka 1. Nazwa jednostki organizacyjnej
Centrum Kardiologii Scanmed w Tomaszowie Mazowieckim
Rubryka 2. Adres i numer telefonu jednostki organizacyjnej