Informacja o Rejestrze

Zasady Bezpieczeństwa

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) jest elektronicznym rejestrem prowadzonym zgodnie z ustawą o działalności leczniczej1. W części publicznej Rejestru użytkownik może uzyskać informacje na temat podmiotów wykonujących działalność leczniczą w tym:

  • Podmiotów leczniczych
  • Praktyk zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów
  • Praktyk zawodowych pielęgniarek i położnych
W części dostępnej po zalogowaniu, Rejestr umożliwia między innymi:
  • tworzenie wniosków:
  • o wpis podmiotu do Rejestru;
  • o wpis zmian w Rejestrze;
  • o wykreślenie podmiotu z Rejestru;
  • wysłanie drogą elektroniczną podpisanego wniosku w formie elektronicznej
  • pobranie zaświadczeń
  • przechowywanie i późniejszy dostęp do wniosków roboczych oraz wniosków podpisanych i wysłanych drogą elektroniczną
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru2 od 1 kwietnia 2013 r. wnioski o wpis do rejestru, zmianę wpisu do rejestru i wykreślenie z rejestru mogą być składane wyłącznie w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.
1 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm),
2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. z 2014r. poz. 325, z późn. zm.)