Wróc Modyfikuj zakres
Księga
Stan na dzień: 2019-05-21

KSIĘGA REJESTROWA

Nr księgi 000000137606
Oznaczenie organu: W - 14

DZIAŁ I
OZNACZENIE PODMIOTU LECZNICZEGO I LISTA ZAKŁADÓW LECZNICZYCH
Rubryka 1. Numer księgi rejestrowej
000000137606
Rubryka 2. Oznaczenie organu prowadzącego rejestr
1. Oznaczenie organu rejestrowego W - Wojewoda
2. Kod organu rejestrowego 14 - Wojewoda Mazowiecki
Rubryka 3. Firma, nazwa albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego
"OPTIMUM" M. Krajewska, J. Wasyluk - Lekarze Okuliści Spółka Partnerska
Rubryka 4. Adres siedziby podmiotu leczniczego, a w przypadku osoby fizycznej – adres do korespondencji
1. Ulica  ul. Bracka
2. Numer domu 11/13
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 00-501
5. Miejscowość Warszawa
6. Numer skrytki pocztowej Brak wpisu
7. Poczta, w której udostepniona jest skrytka pocztowa Brak wpisu
Rubryka 5. Numer telefonu podmiotu leczniczego
602 353 107
Rubryka 6. Adres poczty elektronicznej podmiotu leczniczego
info@optimum-okulistyka.waw.pl
Rubryka 7. Adres strony internetowej podmiotu leczniczego
www.optimum-okulistyka.waw.pl
Rubryka 8. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się siedziba albo miejsce zamieszkania podmiotu leczniczego
1465108
Rubryka 10. Numer REGON podmiotu leczniczego
146120372
Rubryka 11. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) podmiotu leczniczego
7010341479
Rubryka 12. Forma organizacyjno-prawna podmiotu leczniczego, oznaczona kodem resortowym stanowiącym część IV systemu resortowych kodów identyfikacyjnych
1000 - spółka partnerska
Rubryka 13. Nazwa podmiotu tworzącego oraz kod resortowy stanowiący część III systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, w przypadku podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą
Brak wpisu
Rubryka 14. Informacje dotyczące prowadzenia działalności leczniczej
1. Data rozpoczęcia działalności leczniczej 2012-12-12
2. Data rozpoczęcia działalności leczniczej na podstawie zawiadomienia, o którym mowa w art. 104 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, zwanej dalej ustawą Brak wpisu
3. Okres czasowego zaprzestania działalności, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy Brak wpisu
Rubryka 15. Data wpisu podmiotu leczniczego do rejestru
2012-12-12
Rubryka 16. Data zmiany wpisu do rejestru
2016-06-09
Rubryka 17. Informacje dotyczące wykreślenia podmiotu leczniczego z rejestru
1. Data zakończenia działalności leczniczej Brak wpisu
2. Data decyzji o wykreśleniu z rejestru Brak wpisu
3. Numer decyzji o wykreśleniu z rejestru Brak wpisu
Rubryka 18. Informacje dotyczące akredytacji lub certyfikacji w zakresie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych
Lp. Data wydania certyfikatu Zakres akredytacji
1 Brak wpisu Brak wpisu
Rubryka 19. Informacje dotyczące akredytacji w zakresie uprawnienia do prowadzenia kształcenia podyplomowego
Lp. Data udzielenia akredytacji Zakres akredytacji: prowadzenie stażu kierunkowego, stażu podyplomowego, szkolenia specjalistycznego, wpis na listę podmiotów uprawnionych do szkolenia w zakresie uzyskiwania umiejętnosci z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
1 Brak wpisu Brak wpisu
Rubryka 20. Informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli, o których mowa w art. 111 ustawy
1. Daty przeprowadzonych kontroli 2. Wyniki przeprowadzonych kontroli
Brak wpisu Brak wpisu
Rubryka 21. Informacje o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, o których mowa w art. 25 ust.1 pkt 1 ustawy, a w przypadku gdy podmiot leczniczy zawarł umowe ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych – także informacje o tym ubezpieczeniu
Lp. 1. Okres ubezpieczenia 2. Zakres ubezpieczenia 3. Suma gwarancyjna (dla wszystkich zdarzeń) oraz suma ubezpieczenia (dla wszystkich zdarzeń)
1 2012-11-08 - 2013-11-07 Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Suma gwarancyjna: 350000.00 EUR Suma ubezpieczenia:  PLN
2 2013-11-08 - 2014-11-07 Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Suma gwarancyjna: 350000.00 EUR Suma ubezpieczenia:  PLN
3 2014-11-08 - 2015-11-07 Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Suma gwarancyjna: 350000 EUR Suma ubezpieczenia:  
4 2015-11-08 - 2016-11-07 Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Suma gwarancyjna: 350000 EUR Suma ubezpieczenia:  
Rubryka 31. Nazwa i adres podmiotu przechowującego dokumentację medyczną po zaprzestaniu udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot leczniczy
1. Nazwa Brak wpisu
2. Ulica Brak wpisu
3. Numer domu Brak wpisu
4. Numer lokalu Brak wpisu
5. Kod pocztowy Brak wpisu
6. Miejscowość Brak wpisu
ZAKŁADY LECZNICZE
Lp.1
Rubryka 22. Nazwa zakładu leczniczego
Centrum Okulistyczne OPTIMUM
Rubryka 23. Adres i numer telefonu zakładu leczniczego
1. Ulica  ul. Bracka
2. Numer domu 11/13
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 00-501
5. Miejscowość Warszawa
6. Numer telefonu 602 353 107
Rubryka 24. Adres poczty elektronicznej zakładu leczniczego
info@optimum-okulistyka.waw.pl
Rubryka 25. Adres strony internetowej zakładu leczniczego
www.optimum-okulistyka.pl
Rubryka 26. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się zakład leczniczy
1465108
Rubryka 27. Numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy)
14612037200029
Rubryka 28. Rodzaj działalności leczniczej wykonywanej w zakładzie leczniczym, oznaczony kodem resortowym stanowiącym część VI systemu kodów identyfikacyjnych
3 - Ambulatoryjne świadczenie zdrowotne
Rubryka 29. Data rozpoczęcia działalności leczniczej zakładu leczniczego
2012-12-12
Rubryka 30. Data zakończenia działalności leczniczej zakładu leczniczego
Brak wpisu
DZIAŁ II
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE ZAKŁADÓW LECZNICZYCH
DZIAŁ III
KOMÓRKI ORGANIZACYJNE ZAKŁADU LECZNICZEGO I ICH PROFILE
Lp.1
Rubryka 1. Nazwa komórki organizacyjnej
Poradnia okulistyczna - konsultacje
Rubryka 2. Adres i numer telefonu komórki organizacyjnej
1. Ulica  ul. Bracka
2. Numer domu 11/13
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 00-501
5. Miejscowość Warszawa
6. Numer telefonu 602 353 107
Rubryka 3. Adres poczty elektronicznej
info@optimum-okulistyka.waw.pl
Rubryka 4. Adres strony internetowej
www.optimum-okulistyka.pl
Rubryka 5. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje sie komórka organizacyjna
1465108
Rubryka 6. Numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy)
14612037200029
Rubryka 7. Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjna stanowiący część VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych
001
Rubryka 8. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w komórce organizacyjnej
Kod resortowy charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej, stanowiący część VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych 1600 Poradnia okulistyczna
Lp. Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia, stanowiący część IX systemu resortowych kodów identyfikacyjnych Kod resortowy dziedziny medycyny, stanowiący część X systemu kodów identyfikacyjnych
1 HC.1.3.3 Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne 23 Okulistyka
Rubryka 9. Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną, w której działa komórka organizacyjna, stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych
Brak wpisu
Rubryka 10. Data rozpoczęcia działalności przez komórkę organizacyjną
2012-12-12
Rubryka 11. Okres czasowego zaprzestania działalności przez komórkę organizacyjną, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy
Brak wpisu
Rubryka 12. Data zakończenia działalności przez komórkę organizacyjną
Brak wpisu
Rubryka 13. Liczba łóżek w komórce organizacyjnej
1. Liczba lóżek ogółem 0
2. Liczba łóżek intensywnej opieki medycznej 0
3. Liczba łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego 0
4. Liczba łóżek dla noworodków 0
5. Liczba inkubatorów 0
6. Liczba łóżek intensywnej terapii Brak wpisu
7. Liczba łóżek intensywnej opieki oparzeń Brak wpisu
8. Liczba łóżek intensywnej opieki toksylogicznej Brak wpisu
9. Liczba łóżek intensywnej terapii noworodka Brak wpisu
10. Liczba łóżek opieki ciągłej dla noworodków po sztucznej wentylacji Brak wpisu
11. Liczba łóżek opieki pośredniej dla noworodków niewymagąjacych wsparcia oddechowego Brak wpisu
12. Liczba łóżek nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej Brak wpisu
Rubryka 14. Liczba stanowisk dializacyjnych
0
Rubryka 15. Liczba miejsc pobytu dziennego
0
Lp.2
Rubryka 1. Nazwa komórki organizacyjnej
Pracownia diagnostyki chorób oczu
Rubryka 2. Adres i numer telefonu komórki organizacyjnej
1. Ulica  ul. Bracka
2. Numer domu 11/13
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 00-501
5. Miejscowość Warszawa
6. Numer telefonu 602 353 107
Rubryka 3. Adres poczty elektronicznej
info@optimum-okulistyka.waw.pl
Rubryka 4. Adres strony internetowej
www.optimum-okulistyka.pl
Rubryka 5. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje sie komórka organizacyjna
1465108
Rubryka 6. Numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy)
14612037200029
Rubryka 7. Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjna stanowiący część VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych
002
Rubryka 8. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w komórce organizacyjnej
Kod resortowy charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej, stanowiący część VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych 7998 Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
Lp. Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia, stanowiący część IX systemu resortowych kodów identyfikacyjnych Kod resortowy dziedziny medycyny, stanowiący część X systemu kodów identyfikacyjnych
1 HC.4.2 Diagnostyka obrazowa 23 Okulistyka
Rubryka 9. Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną, w której działa komórka organizacyjna, stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych
Brak wpisu
Rubryka 10. Data rozpoczęcia działalności przez komórkę organizacyjną
2012-12-12
Rubryka 11. Okres czasowego zaprzestania działalności przez komórkę organizacyjną, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy
Brak wpisu
Rubryka 12. Data zakończenia działalności przez komórkę organizacyjną
Brak wpisu
Rubryka 13. Liczba łóżek w komórce organizacyjnej
1. Liczba lóżek ogółem 0
2. Liczba łóżek intensywnej opieki medycznej 0
3. Liczba łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego 0
4. Liczba łóżek dla noworodków 0
5. Liczba inkubatorów 0
6. Liczba łóżek intensywnej terapii Brak wpisu
7. Liczba łóżek intensywnej opieki oparzeń Brak wpisu
8. Liczba łóżek intensywnej opieki toksylogicznej Brak wpisu
9. Liczba łóżek intensywnej terapii noworodka Brak wpisu
10. Liczba łóżek opieki ciągłej dla noworodków po sztucznej wentylacji Brak wpisu
11. Liczba łóżek opieki pośredniej dla noworodków niewymagąjacych wsparcia oddechowego Brak wpisu
12. Liczba łóżek nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej Brak wpisu
Rubryka 14. Liczba stanowisk dializacyjnych
0
Rubryka 15. Liczba miejsc pobytu dziennego
0