Stan na dzień: 2019-10-18

KSIĘGA REJESTROWA

Nr księgi 000000188249
Oznaczenie organu: W - 22

DZIAŁ I
OZNACZENIE PODMIOTU LECZNICZEGO I LISTA ZAKŁADÓW LECZNICZYCH
Rubryka 1. Numer księgi rejestrowej 000000188249
Rubryka 2. Oznaczenie organu prowadzącego rejestr
1. Oznaczenie organu rejestrowego W - Wojewoda
2. Kod organu rejestrowego 22 - Wojewoda Pomorski
Rubryka 3. Firma, nazwa albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego ODPOCZNIENIE ŻURAWI MŁYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rubryka 4. Adres siedziby podmiotu leczniczego, a w przypadku osoby fizycznej – adres do korespondencji
1. Ulica  ul. gen. Stanisława Maczka
2. Numer domu 10
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 77-200
5. Miejscowość Miastko
6. Numer skrytki pocztowej Brak wpisu
7. Poczta, w której udostepniona jest skrytka pocztowa Brak wpisu
Rubryka 5. Numer telefonu podmiotu leczniczego 501 226 582
Rubryka 6. Adres poczty elektronicznej podmiotu leczniczego biuro@odpocznienie.pl
Rubryka 7. Adres strony internetowej podmiotu leczniczego terapia-odpocznienie.pl
Rubryka 8. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się siedziba albo miejsce zamieszkania podmiotu leczniczego 2201064
Rubryka 9. Numer REGON podmiotu leczniczego 365667610
Rubryka 10. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) podmiotu leczniczego 8421774401
Rubryka 11. Forma organizacyjno-prawna podmiotu leczniczego, oznaczona kodem resortowym stanowiącym część IV systemu resortowych kodów identyfikacyjnych 1300 - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Rubryka 12. Nazwa podmiotu tworzącego oraz kod resortowy stanowiący część III systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, w przypadku podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą Brak wpisu
-
Rubryka 13. Informacje dotyczące prowadzenia działalności leczniczej
1. Data rozpoczęcia działalności leczniczej 2016-12-05
2. Data rozpoczęcia działalności leczniczej na podstawie zawiadomienia, o którym mowa w art. 104 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, zwanej dalej ustawą Brak wpisu
3. Okres czasowego zaprzestania działalności, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy Brak wpisu
Rubryka 14. Data wpisu podmiotu leczniczego do rejestru 2016-11-30
Rubryka 15. Data zmiany wpisu do rejestru 2018-04-17
Rubryka 16. Informacje dotyczące wykreślenia podmiotu leczniczego z rejestru
1. Data zakończenia działalności leczniczej Brak wpisu
2. Data decyzji o wykreśleniu z rejestru Brak wpisu
3. Numer decyzji o wykreśleniu z rejestru Brak wpisu
Rubryka 17. Informacje dotyczące akredytacji lub certyfikacji w zakresie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych
Lp. Data wydania certyfikatu Zakres akredytacji
1
Brak wpisu Brak wpisu
Rubryka 18. Informacje dotyczące akredytacji w zakresie uprawnienia do prowadzenia kształcenia podyplomowego
Lp. Data udzielenia akredytacji Zakres akredytacji: prowadzenie stażu kierunkowego, stażu podyplomowego, szkolenia specjalistycznego, wpis na listę podmiotów uprawnionych do szkolenia w zakresie uzyskiwania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
1
Brak wpisu Brak wpisu
Rubryka 19. Informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli, o których mowa w art. 111 ustawy
1. Daty przeprowadzonych kontroli 2. Wyniki przeprowadzonych kontroli
Brak wpisu Brak wpisu
Rubryka 21. Informacje o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, o których mowa w art. 25 ust.1 pkt 1 ustawy, a w przypadku gdy podmiot leczniczy zawarł umowę ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych – także informacje o tym ubezpieczeniu
Lp. 1. Okres ubezpieczenia 2. Zakres ubezpieczenia 3. Suma gwarancyjna (dla wszystkich zdarzeń) oraz suma ubezpieczenia (dla wszystkich zdarzeń)
1
2016-11-18 - 2017-11-17
Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
Suma gwarancyjna: 350000 EUR 
Suma ubezpieczenia: 350000 EUR
Rubryka 29. Nazwa i adres podmiotu przechowującego dokumentację medyczną po zaprzestaniu udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot leczniczy
1. Nazwa Brak wpisu
2. Ulica Brak wpisu
3. Numer domu Brak wpisu
4. Numer lokalu Brak wpisu
5. Kod pocztowy Brak wpisu
6. Miejscowość Brak wpisu
Rubryka 30. Podmiot został zakwalifikowany do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej NIE
ZAKŁADY LECZNICZE
Lp. 1
Rubryka 20. Nazwa zakładu leczniczego OŚRODEK ODPOCZNIENIE ŻURAWI MŁYN NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Rubryka 21. Adres i numer telefonu zakładu leczniczego
1. Ulica Brak wpisu
2. Numer domu 46
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 77-134
5. Miejscowość Ciemno
6. Numer telefonu 501 226 582
Rubryka 22. Adres poczty elektronicznej zakładu leczniczego biuro@odpocznienie.pl
Rubryka 23. Adres strony internetowej zakładu leczniczego terapia-odpocznienie.pl
Rubryka 24. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się zakład leczniczy 2201102
Rubryka 25. Numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy) 36566761000017
Rubryka 26. Rodzaj działalności leczniczej wykonywanej w zakładzie leczniczym, oznaczony kodem resortowym stanowiącym część VI systemu kodów identyfikacyjnych 2 - Stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne - inne niż szpitalne
Rubryka 27. Data rozpoczęcia działalności leczniczej zakładu leczniczego 2016-12-05
Rubryka 28. Data zakończenia działalności leczniczej zakładu leczniczego Brak wpisu
DZIAŁ II
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE ZAKŁADÓW LECZNICZYCH
Lp. 1 .
Rubryka 1. Nazwa jednostki organizacyjnej STACJONARNY OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ - ODPOCZNIENIE
Rubryka 2. Adres i numer telefonu jednostki organizacyjnej
1. Ulica Brak wpisu
2. Numer domu 46
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 77-134
5. Miejscowość Ciemno
6. Numer telefonu 501 226 582
Rubryka 3. Adres poczty elektronicznej biuro@odpocznienie.pl
Rubryka 4. Adres strony internetowej jednostki organizacyjnej terapia-odpocznienie.pl
Rubryka 5. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się jednostka organizacyjna 2201102
Rubryka 6. Numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy) 36566761000017
Rubryka 7. Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjna w strukturze organizacyjnej zakładu leczniczego, stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych 01
Rubryka 8. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w jednostce organizacyjnej
Lp. Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia, stanowiący część IX systemu resortowych kodów identyfikacyjnych Kod resortowy dziedziny medycyny, stanowiący część X systemu kodów identyfikacyjnych
1
HC.1.1 Leczenie stacjonarne
30 Psychiatria
Rubryka 9. Data rozpoczęcia działalności przez jednostkę organizacyjną 2016-12-05
Rubryka 10. Okres czasowego zaprzestania działalności przez jednostkę organizacyjną, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy Brak wpisu
Rubryka 11. Data zakończenia działalności przez jednostkę organizacyjną Brak wpisu
DZIAŁ III
KOMÓRKI ORGANIZACYJNE ZAKŁADU LECZNICZEGO I ICH PROFILE
Lp. 1 .
Rubryka 1. Nazwa komórki organizacyjnej Ośrodek leczenia uzależnień bliżej niescharakteryzowanych
Rubryka 2. Adres i numer telefonu komórki organizacyjnej
1. Ulica Brak wpisu
2. Numer domu 46
3. Numer lokalu Brak wpisu
4. Kod pocztowy 77-134
5. Miejscowość Ciemno
6. Numer telefonu 501 226 582
Rubryka 3. Adres poczty elektronicznej biuro@odpocznienie.pl
Rubryka 4. Adres strony internetowej terapia-odpocznienie.pl
Rubryka 5. Identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się komórka organizacyjna 2201102
Rubryka 6. Numer REGON zakładu leczniczego (14-znakowy) 36566761000017
Rubryka 7. Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną stanowiący część VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych 001
Rubryka 8. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w komórce organizacyjnej
Kod resortowy charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej, stanowiący część VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych 2740 Ośrodek leczenia uzależnień bliżej niescharakteryzowanych
Lp. Kod resortowy funkcji ochrony zdrowia, stanowiący część IX systemu resortowych kodów identyfikacyjnych Kod resortowy dziedziny medycyny, stanowiący część X systemu kodów identyfikacyjnych
1
HC.1.1 Leczenie stacjonarne
30 Psychiatria
Rubryka 9. Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną, w której działa komórka organizacyjna, stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych 01
Rubryka 10. Data rozpoczęcia działalności przez komórkę organizacyjną 2016-12-05
Rubryka 11. Okres czasowego zaprzestania działalności przez komórkę organizacyjną, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy Brak wpisu
Rubryka 12. Data zakończenia działalności przez komórkę organizacyjną Brak wpisu
Rubryka 13. Liczba łóżek w komórce organizacyjnej
1. Liczba łóżek ogółem 10
2. Liczba łóżek intensywnej opieki medycznej 0
3. Liczba łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego 0
4. Liczba łóżek dla noworodków 0
5. Liczba inkubatorów 0
6. Liczba łóżek intensywnej terapii 0
7. Liczba łóżek intensywnej opieki oparzeń 0
8. Liczba łóżek intensywnej opieki toksylogicznej 0
9. Liczba łóżek intensywnej terapii noworodka 0
10. Liczba łóżek opieki ciagłej dla noworodków po sztucznej wentylacji 0
11. Liczba łóżek opieki pośredniej dla noworodków niewymagąjacych wsparcia oddechowego 0
12. Liczba łóżek nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej 0
Rubryka 14. Liczba stanowisk dializacyjnych 0
Rubryka 15. Liczba miejsc pobytu dziennego 0