Banner RPWDL

Rejestr Podmiotów

Wykonujących Działalność Leczniczą


Aktualności

[ data publikacji: 2014-10-25]

Szanowni Państwo,
Informujemy, że w związku z wymianą serwera oraz wzrostem liczby potencjalnych użytkowników poczty ZOZMAIL
od dnia 2014-09-15 zmianie poddane zostały konta użytkowników oraz konstrukcja adresu poczty.
Więcej informacji uzyskają Państwo pod adresem http://www.zoz.org.pl/ .


Szanowni Państwo,
W dniu 2014-07-25 zostało zainstalowane kolejne wydanie systemu Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

Główne zmiany wprowadzone w tym wydaniu:
1. Wprowadzenie dodatkowej weryfikacji niezgodności ze słownikiem TERYT. Aplikacja będzie informowała użytkownika,
w postaci ostrzeżenia, o nazwach ulic nieistniejących w słowniku TERYT.
2. Przy rejestracji podmiotów, których organem założycielskim jest osoba fizyczna, kod terytorialny został przeniesiony
z adresu do korespondencji do adresu zamieszkania podmiotu leczniczego.
3. Zmiana sposobu podpisywania profilem zaufanym oraz certyfikatem kwalifikowanym. Udostępniono możliwość wielokrotnego podpisywania wniosków przez kilka osób dowolnym z rodzajów podpisów: profilem zaufanym ePUAP lub podpisem kwalifikowanym.
4. Zmiana procesu weryfikacji wniosków o rejestrację podmiotu leczniczego. Aplikacja będzie weryfikowała, czy wprowadzony 9-cio cyfrowy numer REGON nie został już wcześniej zarejestrowany w innej księdze rejestrowej.


Informujemy, że zgodnie z § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. Nr 221, poz. 1319 z późn. zm.) od 1 kwietnia 2013r. wnioski o wpis do rejestru, zmianę wpisu do rejestru i wykreślenie z rejestru mogą być składane wyłącznie w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.) lub profilu zaufanego ePUAP, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.). Przypominamy, iż obie metody podpisywania i wysyłania wniosków w postaci elektronicznej są udostępnione użytkownikom Aplikacji dla Podmiotów Leczniczych oraz Aplikacji dla Praktyk Zawodowych.


Informujemy, że Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą znajduje się obecnie pod następującym adresem strony internetowej: http://rpwdl.csioz.gov.pl. Prosimy o niekorzystanie z rejestru za pośrednictwem strony www.rejestrzoz.gov.pl


Czym jest Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą?

RPWDL jest elektronicznym rejestrem prowadzonym zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654), umożliwiającym między innymi w ramach posiadanych funkcjonalności:

  • tworzenie wniosków:
    • - o wpis podmiotu do rejestru
    • - o wpis zmian w rejestrze
    • - o wykreślenie podmiotu z rejestru
  • wysyłanie drogą elektroniczną podpisanego wniosku elektronicznego
  • pobieranie zaświadczeń
  • przechowywanie i późniejszy dostęp do wniosków roboczych oraz wniosków podpisanych i wysłanych drogą elektroniczną

Aby skorzystać z systemu, użytkownik musi posiadać konto użytkownika i zalogować się.

Ponadto system umożliwia wyszukiwanie i przeglądanie wpisów podmiotów (i ich przedsiębiorstw) do rejestru wg różnych kryteriów oraz przeglądanie ksiąg rejestrowych.