Banner RPWDL

Rejestr Podmiotów

Wykonujących Działalność Leczniczą


Aktualności

Szanowni Państwo,
W dniu 2014-07-25 zostało zainstalowane kolejne wydanie systemu Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

Główne zmiany wprowadzone w tym wydaniu:
1. Wprowadzenie dodatkowej weryfikacji niezgodności ze słownikiem TERYT. Aplikacja będzie informowała użytkownika,
w postaci ostrzeżenia, o nazwach ulic nieistniejących w słowniku TERYT.
2. Przy rejestracji podmiotów, których organem założycielskim jest osoba fizyczna, kod terytorialny został przeniesiony
z adresu do korespondencji do adresu zamieszkania podmiotu leczniczego.
3. Zmiana sposobu podpisywania profilem zaufanym oraz certyfikatem kwalifikowanym. Udostępniono możliwość wielokrotnego podpisywania wniosków przez kilka osób dowolnym z rodzajów podpisów: profilem zaufanym ePUAP lub podpisem kwalifikowanym.
4. Zmiana procesu weryfikacji wniosków o rejestrację podmiotu leczniczego. Aplikacja będzie weryfikowała, czy wprowadzony 9-cio cyfrowy numer REGON nie został już wcześniej zarejestrowany w innej księdze rejestrowej.


Szanowni Państwo,
W związku z wymianą serwera oraz wzrostem liczby potencjalnych użytkowników poczty ZOZMAIL, zmianie ulegnie konstrukcja adresu poczty.
Od dnia 2014-09-15 nowy adres poczty ZOZMAIL będzie miał postać REGON@zoz.org.pl, gdzie pierwszy człon adresu, pełniący jednocześnie funkcję państwa loginu do konta ZOZMAIL odpowiada indywidualnemu, 14-znakowemu numerowi REGON danego podmiotu lub przedsiębiorstwa.
W przypadku, gdy dany podmiot legitymuje się 9-znakowym numerem REGON należy dopełnić go na końcu dodatkowymi zerami w taki sposób, by uzyskał on postać REGONU 14-znakowego.

W celu uzyskania hasła dostępu do nowego konta należy przesłać z oficjalnego konta pocztowego (zarejestrowanego
w księdze rejestrowej w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą), stosowną prośbę na adres zozmail@csioz.gov.pl. Prośba powinna zawierać identyfikator REGON oraz zgodny z TERYT kod województwa, w którym znajduje się dany podmiot lub przedsiębiorstwo, adres konta pocztowego, imię, nazwisko i stanowisko osoby uprawnionej do reprezentacji podmiotu/przedsiębiorstwa.
W jednym e-mailu można przesłać tabelę zawierającą wykaz wszystkich przedsiębiorstw danego podmiotu, zachowując strukturę w każdym wierszu.

Przykład:
Proszę o przesłanie hasła do konta ZOZMAIL dla podmiotu:
REGON: 00137770600000, Kod województwa: 14, e-mail: biuro@csioz.gov.pl
Jan Kowalski, Prezes


(Wyżej wymieniony podmiot nie jest podmiotem leczniczym i nie jest wpisany do RPWDL, stanowi jedynie przykład sformułowania wniosku).
Wniosek można również złożyć za pośrednictwem platformy ePUAP, korzystając z wzoru pisma ogólnego, dostępnego
na stronie www.csioz.gov.pl po prawej stronie u dołu.

W przypadku problemów prosimy kontaktować się z infolinią CSIOZ pod numerem +48 225970976 dostępną od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 15:00.
Dostęp do dotychczasowych kont poczty ZOZMAIL, działających jedynie jako archiwum bez możliwości wysyłania
i odbierania nowych wiadomości, będzie możliwy do dnia 2014-10-31; po tym terminie serwer poczty zostanie wyłączony.


Informujemy, że zgodnie z § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. Nr 221, poz. 1319 z późn. zm.) od 1 kwietnia 2013r. wnioski o wpis do rejestru, zmianę wpisu do rejestru i wykreślenie z rejestru mogą być składane wyłącznie w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.) lub profilu zaufanego ePUAP, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.). Przypominamy, iż obie metody podpisywania i wysyłania wniosków w postaci elektronicznej są udostępnione użytkownikom Aplikacji dla Podmiotów Leczniczych oraz Aplikacji dla Praktyk Zawodowych.


Informujemy, że Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą znajduje się obecnie pod następującym adresem strony internetowej: http://rpwdl.csioz.gov.pl. Prosimy o niekorzystanie z rejestru za pośrednictwem strony www.rejestrzoz.gov.pl


Czym jest Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą?

RPWDL jest elektronicznym rejestrem prowadzonym zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654), umożliwiającym między innymi w ramach posiadanych funkcjonalności:

  • tworzenie wniosków:
    • - o wpis podmiotu do rejestru
    • - o wpis zmian w rejestrze
    • - o wykreślenie podmiotu z rejestru
  • wysyłanie drogą elektroniczną podpisanego wniosku elektronicznego
  • pobieranie zaświadczeń
  • przechowywanie i późniejszy dostęp do wniosków roboczych oraz wniosków podpisanych i wysłanych drogą elektroniczną

Aby skorzystać z systemu, użytkownik musi posiadać konto użytkownika i zalogować się.

Ponadto system umożliwia wyszukiwanie i przeglądanie wpisów podmiotów (i ich przedsiębiorstw) do rejestru wg różnych kryteriów oraz przeglądanie ksiąg rejestrowych.